Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


För den ideella idrottsföreningen Spånga IS Fotboll med hemort i Spånga. Bildad den 6 september 1929. Stadgarna senast ändrade den 20 mars 2012.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1 Ändamål – Verksamhetsidé

Spånga Fotbollklubb erbjuder en kvalitativ fotbollsverksamhet från knatte till senior, så att dessa utvecklas som spelare och medmänniskor.

 

Vision
Spånga Fotbollklubb – ett sätt att utvecklas, ett sätt att umgås

 

Värdegrund

 • Glädje & Gemenskap
  Glädje ska finnas i all vår verksamhet och är drivkraften till engagemang och vilja att tillhöra föreningen. Alla medlemmar får uppleva kamratskap och skola sin i föreningens klubbkänsla.
 • Utveckling
  Vi utgår från vad varje individ vill och kan. Alla kan hitta sin roll och bidra utifrån sina intressen och förmåga. Vi arbetar utifrån Spångamodellen för att ge alla möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
 • Delaktighet & Demokrati
  Föreningen har en öppen kommunikation både inom och utom föreningen. Där alla medlemmar känner till verksamheten och vi tillsammans formar vår förening.

§2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

§3 Tillhörighet

Föreningen är medlem i Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom Stockholm Fotbollförbund samt Stockholms Idrottsförbund vilka är SvFF respektive RF:s distriktsorgan inom Stockholm.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) eller vederbörande underlydande organisation är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

§4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§5 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordföranden i styrelsen, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

 

§6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 november till 31 oktober.

 

§7 Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

§8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen ges av både medlem och styrelsen.

§9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges till vilket idrottsfrämjande ändamål som föreningens tillgångar ska gå till och dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet om upplösning ska skrivas under av styrelsen och ska tillsammans med underskrivet årsmötesprotokoll, revisionsberättelse och balans- och resultaträkningar omedelbart skickas in till föreningens Specialförbund (SF).

MEDLEMMAR

§10 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till. Medlemskapet är giltigt först efter att medlemsavgiften är betald.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att personen kom­mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen till avslaget redovisas samt vad den medlemssökande skall göra för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från beslutet skickas skriftligen till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslutet får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till kansliet eller styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för innestående verksam­hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§12 Uteslutning och varning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före­ningens verksam­het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning för begränsad till kan fattas. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt hur medlemmen ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet ska skickas skriftligen till den berörde inom tre dagar från beslutet är fattat.

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att rösta på föreningens årsmöte
 • har rätt att ta del av föreningens resurser
 • har rätt att delta i verksamhet som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter

 

 • skall betala medlems- och spelaravgifter senast den 31 januari
 • skall följa föreningens stadgar, värdegrund, policy och beslut som fattats av årsmötet, extra årsmötet och styrelsen samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av för­e­ningen

§14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med­lemmar. Medlem får inte delta i tävling utan medgivande av styrelsen eller kansliet.

 

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§15 Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet ska tas fram av föreningens styrelse och publiceras på föreningens hemsida senast tre veckor före mötet. I kallelsen ska dagordningen för årsmötet finnas med. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallel­sen. I kallelsen ska även anges var handlingarna inför årsmötet finns tillgängliga.

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får ge förslag som ska behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem ska skickas skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§17 Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§18 Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Det betyder att:

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet som röstade.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet som röstade.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet. Det sker genom att medlem ropar ”sluten omröstning”.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Ar­betstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i föreningen.

§21 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas och protokollföras:

       1.    Fastställande av röstlängd för mötet

       2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet

       3.    Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet

       4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

       5.    Fastställande av dagordning

       6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

              b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret

       7.    Revisorernas berättelse

       8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

       9.    Fastställande av medlemsavgifter

       10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret

       11.       Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

       12. Val av

              a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;

              b) hälften av ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2år

              c)  2 revisorer för en tid av 1år, i detta val får inte styrel­sens ledamöter delta

              d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1år, där en utses till ordförande

              e) beslut om val av ombud till SDF-möten

       13. Övriga frågor, om det har inkommit några sådana

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§22 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skickas skriftligen till styrelsen tillsammans med skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte och inom två månader från att styrelsen fick begäran ska extra årsmöte hållas.
Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte ska publiceras på föreningens hemsida senast sju dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om styrelsen inte kallar till extra årsmöte enligt ovan får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

§23 Sammansättning och uppgifter

Valberedningen består av ordförande och minst 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga le­damöter skall vara lika förde­lat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

§24 Revision

På årsmötet väljs två revisorer. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 25 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst 5 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befatt­ning inom styrelsen.

Avgår ledamot före mandattidens utgång kan styrelsen utse en person som adjungeras till styrelsens möten och åtar sig de uppgifter som avgående ledamot hade. Detta gäller fram till nästkommande årsmöte.

§26 Styrelsens uppgifter

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsens uppdrag är att leda, företräda och utveckla föreningens verksamhet i enlighet med stadgar och av årsmötet fattade beslut samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Ordföranden är föreningens officiella representant som ska leda styrelsens arbete samt övervaka att föreningens stadgar, regler och beslut följs. Ordförandeskapet utses av medlemmarna på årsmötet. Övriga roller så som sekreterare och kassör utser styrelsen internt.

§27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder enligt av styrelsen upprättad mötesagenda. Ordföranden ansvarar för att mötena genomförs.  

Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning via e-post eller vid telefonsammanträde.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.

§28 Överlåtelse av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till sektion, kommitté, kanslianställd eller enskild medlem.

TVIST

§29 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Uppdaterad: 31 MAR 2014 13:22 Skribent: Camilla Johansson

intersport_logo
adidas_logo
 SvS_Grasroten_fo╠êreningsmtr_Splash
 
     Apec tryck
Handelsbanken
kåges
Sigge Cykel
fruktdealen

ÅJ Distribution utformar skräddarsydda lösningar
för våra kunders kampanjlogistik och minskar kundens omkostnader samtidigt som vi ökar kampanjens kvalitetssäkerhet.

Begner Agenturer
SISU_177X177
Lionsfot framsida

Postadress:
Spånga IS FK - Fotboll
Box 8008
16308 Spånga

Besöksadress:
Spånga Center Stormbyvägen 2-4
16308 Spånga

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link