Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


§1   Staffanstorps Hundklubb (SHK) är en självständig förening med ändamålet att samla personer med hundintresse. Genom kurser och sammankomster vill klubben ge en ökad kännedom om hundens beteende, så att hunden och familjen får den största glädjen tillsammans. Vidare ska klubben verka för en större förståelse för hunden i samhället. SHK ska verka för att alla ska känna sig inkluderade i klubben.

SHK ska särskilt beakta djuromsorgen och verka för god hundhållning och gott djurskydd.


§2   Klubbens namn är Staffanstorps Hundklubb.
Klubbens organisationsnummer är 802440-9578.
Klubben har sin hemort/säte i Staffanstorps kommun.


§3 Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svenska Draghundsportförbundet (SDSF)
SHK är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Som medlemsförening i Svenska Draghundsportförbundet skall SHK i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom RF:s och på vilka SDSF stadgar bygger.

Som tävlingsarrangör i Svenska Nose Work Klubben skall SHK i sin verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom SNWK och varpå dess stadgar bygger.


§4 Enskild person som erlagt medlemsavgift är medlem i hundklubben. Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över i enlighet med Svensk Djurskyddslag.


§5 Full medlemsavgift erläggs av enskild medlem. Om flera personer i samma hushåll (folkbokförda på samma adress) är medlemmar i klubben behöver minst en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar kan betala av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift.


§6  Medlemsavgiftens storlek beslutas på ordinarie årsmöte. Medlem som erlagt medlemsavgift är medlem i föreningen från betalningsmånaden t.o.m. samma månad året därpå.


§7  Rösträtt tillkommer medlem som erlagt medlemsavgift enligt § 6, och fyller minst 15 år innevarande kalender år. Familjemedlem kan ej inväljas i styrelsen. I övrigt räknas familjemedlem som enskild medlem. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.


§8  Medlem som inte har erlagt medlemsavgiften enligt § 6 eller handlat i strid mot klubbens intresse eller brutit mot dess stadgar, kan av en enhällig styrelse uteslutas ur Staffanstorps Hundklubb.


STYRELSEN

§9  Staffanstorps Hundklubbs angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, fyra eller sex ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Ledamot och suppleanter i styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte av röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den ersättare som enligt den mellan ersättarna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.


§10 Styrelsen bör sammanträda tio gånger per verksamhetsår på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av samtliga ledamöter är närvarande. Ordinarie ledamot kallar själv suppleant vid förhinder.


§11 Styrelsen ska arbeta för Staffanstorps Hundklubbs verksamheter och tillvarataga dess intressen. Ordföranden är hundklubbens officiella representant, leder styrelsens arbete och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande in. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut.


§12  Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.


§13  Under styrelsen kan det finnas en särskild ungdomskommitté.

Kommittén ska bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande.


MÖTEN

§14  Ordinarie årsmöte ska hållas före 15:de mars varje år. Kallelse till detta ska skickas ut via hemsida och e-mail senast tre veckor före mötet. Utöver det ordinarie årsmötet kan medlemsmöten hållas.


§15 Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade (se §7) medlemmar som är närvarande.


§16   På ordinarie årsmöte ska följande ärende i första hand behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd – justeras löpande.
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare för årsmötet. Vilket direkt justeras.
 3. Val av två justerare, att jämte mötesordförande justera mötesprotokollet. Justerarna är rösträknare vid eventuell votering. Vilket direkt justeras.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsår.
 8. Revisionsberättelsen.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av styrelse:
  – ordförande, för en tid av 1 år
  – ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år varav hälften väljs vart annat år. Ledamot som avgår i förtid sker ett fyllnadsval på 1 år
  – två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
 11. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år; i detta val får styrelsens ledamöter och suppleanter inte delta.
 12. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en är sammankallande.
 13. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 14. Medlemsavgiftens storlek för både medlem och familjemedlem.
 15. Fastställande av arvoden.
 16. Styrelsens budgetförslag för kommande räkenskapsår.
 17. Inkomna motioner och propositioner. 

§17   Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Motioner med förslag om stadgeändring eller upplösning av klubben ska vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före årsmötet. Enskilda styrelsemedlemmars avsägelser av sina uppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast 31 december.


VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION

§18  Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande årsmöte. Räkenskapsåret är lika med kalenderåret. Styrelsen ska tillhanda hålla räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsregister, inventarieförteckningen mm) till revisorerna senast 5 veckor före ordinarie årsmöte.


§19 Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper, samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmöte. Årsmöteshandlingar ska vara tillgängliga SHKs medlemmar senast 5 dagar före ordinarie årsmöte.


BESLUT

§20  Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som nämnes i § 21 och § 22 – genom enkel majoritet. Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, ska det förslag gälla, som biträdes av mötesordföranden. Vid val och sluten omröstning ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag alternativt vid digitalt årsmöte sammanfatta vad som beslutats av mötesordförande.


STADGEFRÅGOR

§21   Dessa stadgar kan ändras endast genom beslut med 2/3 majoritet (av närvarande medlemmar) på två allmänna möten, med minst en månads mellanrum. Ett av mötena ska vara ordinarie årsmöte.


§22    Beslut om Staffanstorps Hundklubbs upplösning ska behandlas som i § 21 men med ¾ majoritet (av närvarande medlemmar). Behållna medel skänkes till organisation, som på ett förtjänstfullt sätt gagnar hunden. Avgående styrelse tar beslut.


§23  Styrelsen är ansvarig för att ovannämnda stadgar finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

 

Uppdaterad: 22 SEP 2020 18:32 Skribent: Ina Bådstad Malmkvist
E-post: Adressen Gömd

Besök oss på Facebook:


 

Våra sponsorer:

HelHundlogo.jpg

p1.png

sportringen.png

8313_cmyk_c_pos_2.jpg

Andra bra länkar: 


 

 

Postadress:
Staffanstorps hundklubb - Draghundsport
Ina Malmkvist, Åkershus 19B
24537 Staffanstorp

Besöksadress:
Gullåkravägen
24532 Staffanstorp

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelsen@staffansto...

Se all info