§1   Klubbens namn är Staffanstorps Hundklubb.

§2   Staffanstorps Hundklubb är en självständig förening, med ändamålet att samla personer med hundintresse. Genom kurser och sammankomster, vill klubben ge en ökad kännedom om hundens beteende, så att hunden och familjen får den största glädjen tillsammans. Vidare ska klubben verka för en större förståelse för hunden i samhället.

§3 Enskild person eller familj, som erlagt medlemsavgift (årsavgift) är medlem i hundklubben.

§4 Full årsavgift erhålles av enskild medlem. Övriga familjemedlemmar som önskar vara med i föreningen behöver ej erlägga avgift. Med familjemedlem menas personer vilka är mantalsskrivna på samma bostadsadress.

§5  Årsavgiftens storlek beslutas på ordinarie årsmöte. Medlem som erlagt årsavgift är medlem i föreningen från betalningsmånaden t.o.m. samma månad året därpå.

§6  Rösträtt tillkommer medlem som erlagt avgift enligt § 5, och fyller minst 18 år innevarande år, d v s den medlem vars namn står på medlemskortet. Det finns endast en röstberättigad per betald årsavgift. Familjemedlem kan ej inväljas i styrelsen. I övrigt räknas familjemedlem som enskild medlem. Röstning kan ej ske med fullmakt.

§7    Medlem som inte har erlagt årsavgiften enligt § 5 eller handlat i strid  mot klubbens intresse eller brutit mot dess stadgar, kan av en enhällig styrelse uteslutas ur Staffanstorps Hundklubb.

STYRELSEN

§8  Staffanstorps Hundklubbs angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och fyra ledamöter, jämte två ersättare. Ledamot och ersättare i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte av röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den ersättare, som enligt den mellan ersättarna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§9  Under styrelsen kan det vid behov finnas en särskild ungdomskommitté.

Kommittén ska bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande.

Ungdomskommitténs uppgifter är att:
– vara styrelsens organ i fråga om utbildning av ungdomar i deras umgänge med hundar
–  arbeta för att aktivera ungdomar
–  ställa förslag till styrelsen om aktiviteter och evenemang, samt föreslå ev. nyinköp i samband med upprättande av årsbudget
–  i övrigt verkställa beslut och direktiv från styrelsen i frågor som gäller ungdomsverksamheten.

§10 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Ordinarie ledamot kallar själv ersättare vid förhinder.

§11   Styrelsen ska verka för Staffanstorps Hundklubbs framåtskridande och tillvarataga dess intressen. Ordföranden är hundklubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande in. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut.

Sekreteraren ska:
– föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden
– registrera och förvara inkommande skrivelser
– om ordföranden inte bestämmer annorlunda, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa
– sammanställa aktivitetsuppgifter
– upprätta förslag till styrelsens verksamhetsberättelse.

Kassören ska:
-uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för Staffanstorps Hundklubb, dock att utbetalningarna ska attesteras av ordföranden
– föra fullständig kassabok över klubbens räkenskaper
– föra medlemsregister och inventarieförteckning.

§12  Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

MÖTEN

§13  Ordinarie årsmöte ska hållas före februari månads utgång varje år. Kallelse till detta ska skickas ut senast tre veckor före mötet. Utöver det ordinarie årsmötet kan allmänna möten hållas.

§14 Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade (se §6) medlemmar som är närvarande.

§15    På ordinarie årsmöte ska följande ärende i första hand behandlas:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två justerare, att jämte ordförande justera mötesprotokollet. Justerarna är rösträknare vid eventuell votering.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Ekonomisk redogörelse.
 7. Revisionsberättelsen.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Ersättningsfrågor.
 10. Val av styrelse:
  – ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år
  – ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år
  – två ersättare i styrelsen för en tid av 1 år
 11. Val av två revisorer jämte två ersättare för en tid av 1 år; i detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
 12. Val av två ledamöter till valberedning.
 13. Val av övriga föreningsfunktionärer.
 14. Årsplan för kommande verksamhetsår.
 15. Styrelsens förslag för kommande räkenskapsårs utgifts- och inkomststat.
 16. Årsavgiftens storlek.
 17. Av styrelsen eller § 16 inkomna förslag.

§16   Förslag som önskas behandlade på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av klubben ska vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före årsmötet. Funktionärernas avsägelser av sina uppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast 31 december.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION

§17    Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande årsmöte. Räkenskapsåret är lika med kalenderåret. Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsregister, inventarieförteckningen mm) tillhandahålles revisorerna senast 3 veckor före ordinarie årsmöte.

§18 Revisorerna åligger det att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistflutna räkenskapsåret, samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.

BESLUT

§19  Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som nämnes i § 21 och § 22 – genom enkel majoritet. Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, ska det förslag gälla, som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§20   Beslut i fråga om ekonomisk natur får inte fattas, om frågan inte varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

STADGEFRÅGOR

§21   Dessa stadgar kan ändras endast genom beslut med 2/3 majoritet på två allmänna möten, med minst en månads mellanrum. Ett av mötena ska vara ordinarie årsmöte.

§22    Beslut om Staffanstorps Hundklubbs upplösning ska behandlas som i § 21 men med ¾ majoritet. Behållna medel skänkes till organisation, som på ett förtjänstfullt sätt gagnar hunden.

§23    Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar finns tillgängliga för föreningens medlemmar.