Hoppa till sidans innehåll

Stadgar

06 MAJ 2012 10:07
För Stöcke Ponny Förening
  • Uppdaterad: 06 DEC 2017 17:02

 

 STADGAR FÖR

Stöcke Ponny Förening

_______________________________________________________

 Bildad den__________1980____________________________________

 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den_____2006-01-29___

enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställdaav Förbundsstyrelsen 2005-08-18

 § 1 Ändamål

………Stöcke Ponny Förening………………………………………..

 är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att satsa på  barn och ungdomar på ponny och häst……...

 § 2 Säte

Föreningen har sitt säte i……Stöcke (Umeå)…………………………………

 § 3 Medlemskap

Person, som anmäler sig till inträde och erlägger årsavgift 250 .- antages som medlem.

Familje medlem:…….        Stödmedlem…………..

 Person som har gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens ändamål och intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande skall gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan.

 Beslut om vägrat medlemskap får överklagas skriftligt av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar,15 kap.

 § 4 Avgifter

Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställes av årsmötet. Årsavgiften skall erläggas på sätt som årsmötet fastställer.

 § 5 Utträde och uteslutning

Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Erlagd avgift återbetalas ej.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens, distriktets eller SvRFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort.

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas, inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar 15 kap.

 § 6 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte samt styrelsen.

 § 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

 § 8 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för det ridsportdistrikt som föreningen tillhör och SvRFs stadgar. Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till allmänt möte eller extra allmänt möte, eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.

 § 9 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvRF.

 § 10 Rösträtt

Vid allmänt möte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

 § 11 Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 9 § avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad skall lotten avgöra.

Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 § 12 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Valberedningen väljs av årsmötet (2 st) under mötet om detta är vid behov.

 § 13 Årsmöte

Årsmöte skall äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.

 § 14 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.  Mötets öppnande

2.  Val av ordförande för föreningen

3.  Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4.  Fastställande av röstlängd vid behov

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare

6.  Fastställande av dagordning

7.  Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna, revisionsberättelse

9.  Företrädare av föreningen väljs

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen vid behov

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra   

      stycket angivna antalet

13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

14. Val av en revisorer.

15. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

16. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen vid behov

17. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

18. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

19. Sammanträdets avslutande.

 § 15 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, då en revisor eller då minst 10 % av medlemmarna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan. Vid extra allmänt möte skall punkterna 1-7, 23 i 14 § förekomma samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

§ 16 Valberedningen

Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och  1 ledamot vald  av årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.

Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 14 §. Senast en vecka före mötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

 § 17 Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte eller extra allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande vald 1 st ordinarie ledamot samt
lägst  1 och högst 3 suppleanter.  I styrelsen ingår en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte personlig suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till och med årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot.

Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte.   

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är besluts för när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde då minst 1  ledamot så begär. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.

§ 18 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

  • Verka för föreningens ändamål
  • Verkställa beslut fattade av allmänna möten
  • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
  • Handha och ansvara för föreningens medel
  • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och   förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa  revisorernas granskning.
  • Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten
  • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda  ombud är utsedda för detta
  • Övervaka stadgarnas efterlevnad

 § 19 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

 §  20 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses en revisorer och en suppleant. Revisorer och revisorssuppleant utses av årsmötet.

 §  21 Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av distriktets, SvRFs och RFs stadgar eller som distriktet, SvRF eller RF från tid till annan beslutar.

 § 22 Sektioner

En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse.

 Ungdomssektion

Inom föreningen  bör finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och arbetar i enlighet med SvRFs instruktion för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.

Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

 

Skribent: Mona Hamberg

Stöcke Ponny förening är en ideel förening
som har ridskola och även tävlingsekipage från
lokalnivå till SM. 

************************************

Besökadress:
Stöcke 574, 905 81 UMEÅ

Kontakt:

This is a mailto link
070-6243209 

 

 

 

 

 

Postadress:
Stöcke Ponnyförening - Ridsport
Stöcke 574
90581 Umeå

Besöksadress:
Stöcke 574
90581 Umeå

Kontakt:
Tel: 09043209
E-post: hamberg.mona@telia.c...