Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR för STOCKHOLMS ISJAKTKLUBB

 

antagna vid ordinarie årsmöte den 17 november 2022.

 

Stockholms Isjaktklubb har till ändamål att befrämja isjaktsegling samt verka för god kamrat- och idrottsanda.

MEDLEMSKAP. 

§1

Medlem, som skall vara lägst 15 år, inväljes av styrelsen efter därom gjord ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift.

Genom beslut på ordinarie möte kan medlem, som på förtjänst-fullt sätt verkat för klubben, kallas till hedersledamot.

§2

Medlem, som vill utträda ur klubben, gör skriftlig anmälan där-om till styrelsen och är därmed omedelbart skild från klubben; eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande.

§3

Medlem, som icke i den ordning klubbens stadgar föreskriver er-lagt stadgad årsavgift eller som eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen ute-slutas ur klubben.

MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT. 

§4

Medlem erlägger en av årsmötet fastställd inträdesavgift samt årsavgift, vilken skall inbetalas senast under december månad. Medlem under 18 år erlägger ingen inträdesavgift. Hedersledamot är befriad från avgifter.

Medlemskort får icke utlånas eller bortgivas.

STYRELSEN. 

§5

Klubbens angelägenheter och löpande förvaltning handhaves av en styrelse, bestående av ordförande och åtta övriga ledamöter.

Ledamot i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, intendent och klubbmästare.

§6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

§7

Styrelsen skall verka för klubbens framåtskridande och tillvara-taga dess intressen.

Ordföranden är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock - om inte särskilda skäl för avvikelser föreligger - nedan angivna åligganden bör tillkomma sekreteraren, kassören och intendenten, nämligen:

Sekreteraren:

att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden,

att registrera och förvara inkommande skrivelser,

att, om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa,

att förvara protokoll från klubbens kappseglingar samt

att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse;

Kassören:

att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för klubben,

att föra fullständig kassabok över klubbens räkenskaper,

att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning,

att, om styrelsen icke annorlunda bestämmer, förvara priser samt

att till betryggande belopp försäkra klubbens tillhörigheter;

Intendenten:

att omhänderha all materiel och svara för att densamma är i brukbart skick,

att vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffning av materiel,

att biträda kassören vid upprättande och förande av inventarie-förteckning samt

att utöva tillsyn över klubbens lokaler.

§8

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

MÖTEN

§9.

Med klubben hålles dels ordinarie årsmöte senast i december månad, dels extra möten när så erfordras.

Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse skall ske per post och till ordinarie års-möte avsändas senast 10 dagar före mötet.

§10.

Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 18 år, samt hedersledamot.

Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslags-rätt.

§11

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§12

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 2. Val av ordförande och protokollförare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avser.
 7. Val av
 8. a) klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år;
 9. b) klubbens ledamöter av styrelsen för en tid av ett år;
 10. c) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år; i detta val får styrelsens ledamöter icke deltaga.
 11. Avgifter för nästföljande verksamhetsår.
 12. Val av mätningsman jämte suppleant.
 13. Val av seglingsnämnd.
 14. Vinterns seglingsprogram.
 15. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION. 

§13

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1/7 - 30/6.

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m.m.) tillhandahålles revisorerna senast 15 dagar före ordinarie årsmöte.

§14

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 5 dagar före ordinarie årsmöte.

BESLUT. 

§15

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering, öppen eller sluten.

Vid votering bestämmes utgången - utom i frågor som omförmäles i § 17 - genom enkel majoritet.

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden; vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§16

Beslut i fråga av för klubben väsentlig betydelse får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i föredragningslista som utsänts till medlemmarna.

STADGEFRÅGOR. 

§17

Förslag om ändring av dessa stadgar eller klubbens upplösning får endast upptagas till avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika förslag erfordras biträde av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande möten, varav det ena kan vara ett extra möte.

§18

Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om användning av klubbens tillgångar för bestämt seglingsfrämjande ändamål, i första hand isjaktsegling.

§19

Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter, anvisningar, tävlings-reglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade före-skrifter.

Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för klubbens medlemmar.

ÖVRIGT. 

§20

Klubbens emblem är en vit tvåuddig standert med en svart svala i mitten med huvudet vänt mot standertkäppen.

Klubbens märke är dess emblem utfört i emalj.

Klubbmedlems isjakt, som blivit till styrelsen anmäld samt befunnits väl och ändamålsenligt hållen, äger att på toppen föra klubbens standert.

§21

Varje medlem är skyldig tillse att klubbens namn och emblem hålles i ära och hedras som sig bör.

 

Klubbens emblem

Uppdaterad: 16 MAJ 2017 00:16 Skribent: Peter Witt

Postadress:
Stockholms Isjaktklubb - Issegling
Ulf Torberger, Jaktvägen 81
18742 Täby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link