Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


                                            S T A D G A R

 

För den ideella föreningen Stockholms Stads Frivilliga Skarpskytteförening (Stockholm Skarp) med hemort i Stockholms kommun. Bildad den 19 november 1860.

Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 25 mars 2009.

 

1 §            Ändamål

 

Föreningen  bereder intresserade möjligheter och tillfälle att utföra träning och tävling inom gevärsskytte. Vidare anordnar föreningen adekvat utbildning för skytte, exempelvis inom säkerhet, träning och teknik.

 

2 §            Sammansättning

 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 §            Tillhörighet m m

 

Föreningen är medlem i Svenska Skyttesportförbundet [SvSF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

Föreningen tillhör  Stockholms idrottsförbund  (DF) samt Stockholms skyttesportförbund (SDF) inom SvSF.

 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

 

4 §            Beslutande organ

 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 §            Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av särskilt utsedda personer i styrelsen.

 

6 §            Verksamhets- och räkenskapsår

 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

7 §            Stadgetolkning m m

 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.

 

8 §                Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 §            Upplösning av föreningen

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

 

Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvSF.

 

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 §          Medlemskap

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

 

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iakttaga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

11 §           Utträde

 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift under verksamhetsåret får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen efter två år.

 

12 §          Uteslutning m m

 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen för detta redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13 §          Medlems rättigheter och skyldigheter

 

Medlem

·         har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

 

·         har rätt till information om föreningens angelägenheter,

 

·         skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

 

·         har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

 

·         skall i tid betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutas av föreningen.

 

14 §          Deltagande i den idrottsliga verksamheten

 

Medlem har rätt att delta i föreningens skytteverksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTET  och  EXTRA ÅRSMÖTE

 

15 §          Tidpunkt, kallelse

 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras  på föreningens hemsida. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats eller på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

 

Verksamhets- eller förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga som t.ex. klubblokal och/eller hemsida.

 

16 §          Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

 

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17 §          Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

 

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 7 år har rösträtt på möte.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 §          Beslutförhet

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

19 §          Beslut och omröstning

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald  (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem så begär skall val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad.  Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 §          Valbarhet

 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

21 §          Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1.            Fastställande av röstlängd för mötet.

 

2.            Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

3.            Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

 

4.            Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

5.            Fastställande av föredragningslista.

 

6.            a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 

7.            Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste Verksamhets-/ räkenskapsåret.

 

8.            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

9.              Fastställande av medlemsavgifter.

 

10.           Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 

11.         Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid in komna motioner.

 

12.        Val av

 

a.       föreningens ordförande för en tid av 1 år;

 

b.      halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

 

c.       suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

 

d.      två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta fall får inte styrelsens ledamöter delta;

 

e.       minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande;

 

f.       beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

 

13.     Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om frågan inte finns med i kallelsen till mötet.

 

22 §          Extra årsmöte

 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte när en revisor eller minst ¼ av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet, eller kungöras inom samma tid  på föreningens hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast den fråga som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

 

VALBEREDNINGEN

 

23 §          Sammansättning, åligganden

 

Valberedningen består av minst två ledamöter valda av årsmötet. I valberedningen bör såväl kvinnor som män och olika åldersgrupper finnas representerade.

 

Valberedningen skall senast en månad före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

 

Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för röstberättigade medlemmar.

 

REVISORER

 

24 §          Revision

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av  föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

 

25 §          Sammansättning

 

Styrelsen består av ordförande samt minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor såväl som män. Då barn/ungdomsverksamhet finns i föreningen skall styrelsen ha ungdomsrepresentation. ungdomsrepresentation.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

26 §          Styrelsens åligganden

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, SvSF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

 

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 

·         tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

 

·         verkställa av årsmötet fattade beslut,

 

·         planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

 

·         ansvara för och förvalta föreningens medel,

 

·         tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 §, och

 

·         förbereda årsmöte.

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden  förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

 

27 §          Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras vid nästkommande möte och underskrivas av sekreterare och mötesordförande. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

28 §          Överlåtelse av beslutanderätten

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

 

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregäende stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

 

 

 

TVIST

 

29 §          Skiljeklausul

 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild  ordning är föreskriven i RF:s eller SvSF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

 

 

Undertecknas:

 

 

Ivar Ahlberg

Ordförande

 

 
Uppdaterad: 14 MAR 2010 12:18 Skribent: Jan-Erik Stensson

 

Postadress:
Stockholms Stads Frivilliga SSF - Skyttesport
c/o Inger Blockmar, Ingrid Bergmans väg 9
16940 Solna

Besöksadress:
Hacksjöbanan
14633 Tullinge

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@skarpstockholm....

Se all info