Hoppa till sidans innehåll

Personuppgiftspolicy


Personuppgiftspolicy

Stora Wäsby Tennisklubb, organisationsnummer 814800-8058 respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbplats samt våra tjänster. Stora Wäsby Tennisklubb är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy.

All behandling av personuppgifter inom Stora Wäsby Tennisklubb sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.

Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, ändring, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Uppgifter som behandlas

De personuppgifter Stora Wäsby Tennisklubb samlar in och behandlar om dig som användare av Tjänsten är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Faktureringsadress
 • och andra uppgifter som du eventuellt själv lämnar inom ramen för ditt medlemskap i Stora Wäsby Tennisklubb och deltagande i klubbens utbildnings- eller tävlingsverksamhet.

Stora Wäsby Tennisklubb behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra sitt åtagande gentemot dig som medlem i Stora Wäsby Tennisklubb. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att Stora Wäsby Tennisklubb inte kan fullgöra sitt åtagande gentemot dig som medlem och att du därmed inte kan delta i klubbens verksamhet.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan, samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att tillhandahålla Utbildning- eller tävlingsverksamhet och administrera vårt avtal med dig, inklusive upprättande av fakturor och administrering av medlemskap.
 2. För att du ska kunna nyttja Tjänsten Matchi kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till distributör av Matchi-tjänsten;
 3. För att vi ska kunna kommunicera med dig via post, telefon, elektronisk kommunikation (såsom sms, e-post eller konton i sociala medier) eller på annat sätt,
 4. För att fullgöra rättslig förpliktelse.

Rättslig grund för Stora Wäsby tennisklubbs behandling av dina personuppgifter

Nödvändig behandling för att fullgöra vårt avtal med dig

Stora Wäsby Tennisklubb behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (t.ex. för de ändamål som anges i punkterna 1 – 3 ovan).

Behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse

Stora Wäsby Tennisklubb kan behöva behandla personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. för bokföringsändamål eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för flera ändamål och/eller med stöd av fler än en av de rättsliga grunder som anges ovan.

Överföring av personuppgifter till tredje man

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Stora Wäsby kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. kommunal förvaltning eller annan myndighet, om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Stora Wäsby Tennisklubb kan anlita externa leverantörer att utföra uppgifter för klubbens räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster såsom Matchi eller dylikt. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att klubbens leverantörer, inom EU/EES får tillgång till dina personuppgifter. Dessa leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i denna personuppgiftspolicy, utan kommer främst att användas i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla de tjänster som de utför åt Stora Wäsby Tennisklubb.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Stora Wäsby Tennisklubb värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Stora Wäsby Tennisklubb har vidtagit lämpliga och med avseende på klubbens verksamhet rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

.

Dina rättigheter och val

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Stora Wäsby Tennisklubb via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära och få bekräftelse på om Stora Wäsby Tennisklubb behandlar personuppgifter om dig. Om Stora Wäsby Tennisklubb behandlar personuppgifter om dig har du rätt att få information om behandlingen.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;
 • om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna
 • om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse;

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Stora Wäsby Tennisklubb ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Stora Wäsby Tennisklubb ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Länkar till andra webbplatser och sociala plug-ins

I de fall Stora Wäsby Tennisklubbs hemsida hänvisar (länkar) till en webbplats eller material, som tillhör tredje part, är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Stora Wäsby Tennisklubb frånsäger sig allt ansvar för den och dess eventuella personuppgiftsbehandling.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på Stora Wäsby Tennisklubbs hemsida.

 

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy ska tolkas enligt svensk lagstiftning. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på: This is a mailto link

Uppdaterad: 22 MAJ 2018 12:38

Postadress:
Stora Wäsby TK - Tennis
Stora Wäsby Gård
19437 Upplands Väsby

Besöksadress:
Stora Wäsby Gård
19437 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info