Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

SGK Stadgar


Mål och Inriktning

Strömsnäsbruks Gymnastikklubbs mål och syfte är att erbjuda rörelse genom gymnastik och motion hela livet för alla, där vi har roligt och för att må bra.

Strömsnäsbruks Gymnastikklubb arbetar efter Svenska Gymnastikförbundets uppförandekod.

 

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Strömsnäsbruks Gymnastikklubb ska bedriva gymnastik, rörelse och motion för barn, ungdomar och vuxna i olika former i enlighet med Gymnastikförbundets ändamål. Se Utvecklingsmodellen. Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Förening består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet

Föreningen är medlem i Gymnastikförbundet Sydost och därigenom ansluten till Gymnastikförbundet och Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningen följer nämnda organisationers stadgar. Strömsnäsbruks Gymnastikklubb har sin hemvist i Strömsnäsbruk i Markaryds kommun.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilda utsedda personer direkt efter årsmötet.

6 § Verksamhets – och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden from 1 Juli tom 30 Juni.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

8 § Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF: stadgar eller SF:s stadgar, avgörs enligt fastställt reglementet för idrottens skiljenämnd.

 

 

 

 

9 § Upplösning av förening

För upplösning av förening krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet angivna röster.

I beslut om upplösning av förening skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t. ex i folkrörelse eller motsvarande.

Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans – och resultaträkningar skalla omedelbart tillsättas vederbörande Svenska gymnastikförbundet.

 

2 kap Föreningens medlemmar

10 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap

Medlem antas när medlemsavgiften är betald.

Medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intresse. Beslut genom ansökan om medlemskap avslås skall fattas av styrelsen.

11 § Utträde

Medlem som inte har betalt medlemsavgiften får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

12 § Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur förening av annan anledning än denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbeta föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid vilket styrelsen beslutar.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning.

13 § Överklagan

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF stadgar.

14 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

 

 

15 § Medlemmar rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar.

 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter.

 • Ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av styrelsen samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 • Ska betala medlemsavgiften, som bestämts av årsmötet, samt de övriga avgifter som beslutas av föreningen.

 • Godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutas av föreningen.

 

16 § Medlem deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande.

Är arrangör av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

3 kap Årsmöte

17 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av augustimånad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till dagordning ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Kallelse anslås i föreningens klubblokal, hemsida och sociala medier. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dessa medlemmar ska anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. Handlingarna finns tillgängliga på föreningens hemsida senast 1 vecka innan årsmötet.

 

 

18 § Förslag till ärende att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

19 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Vårdnadshavare har rätt att företräda sina omyndiga barn.

20 § Rösträtt samt yttrande – och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs:

 • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 14 år.

 • Att medlemsavgiften har betalats senast två månader före årsmötet.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

21 § Ärende vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 2. Val av protokolljusterare.

 3. Har kallelse till mötet utlysts på rätt sätt.

 4. Fastställande av dagordning.

 5. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 8. Fastställande av medlems- och träningsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

 9. Fastställande av tider och ledare för kommande verksamhetsår.

 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 11. Val av

 1. Föreningens ordförande eller sammankallande för en tid av ett år.

 2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

 3. En suppleant(ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.

 4. En revisor jämte suppleant(ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

 5. En ledamot som tillsammans med styrelsen sitter i valberedningen för en tid av ett år.

 1. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelse till mötet.

 

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

 

 

Styrelsen är skyldig att kalla till årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom
14 dagar kallas till sådant möte att hållas inom två månader från erhållen
begäran. Kallelsen med förslag till dagordning för extra årsmöte ska
senast sju dagar före mötet tillsättas medlemmarna på så sätt styrelsen bestämt.
Kallelsen och förslag till dagordning finns på hemsida senast 1 vecka innan årsmötet.

Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte får de som gjort framställning vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslistan behandlas.

23 § Beslut om omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket (stadgeändringar) och 1 kap. 9 § (upplösning av förening) nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom en enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

24 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning

25 § Sammansättning

Valberedning ska bestå 1 person som jämte styrelsens ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska senast 2 veckor innan årsmötet ha förslag på nya ledamöter till styrelsen.

5 kap Revision

27 § Revisorer och revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötets- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret och överlämna revisionsberättelse före årsmötet.

6 kap Styrelsen

28 § Sammansättning

 

 

Styrelsen ska bestå av ordförande (sammankallande) samt 6 övriga ledamöter, varav 2 är suppleanter. Styrelsen ska inom sig utse de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant.
Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleant ledamoten för tiden
tom nästföljande årsmöte.

29 § Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • Se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler.

 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.

 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

 • Ansvara för och förvalta föreningens ekonomi.

 • Fortlöpande informera medlemmarna om vad som händer i föreningen.

 • Tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 27 §.

 • Förbereda årsmötet.

 

Ordförande (sammankallande) ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordförande (Sammankallande) förhinder ska utsedd ledamot träda in i ordförande (Sammankallande) ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

30 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordförande (sammankallande).

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut kan även tas vid telefon- eller messengermöte men då måste alla ledamöter varit aktiva i mötet.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordförande och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

 

 

 

Uppdaterad: 15 SEP 2019 20:35 Skribent: Annette Larsen
E-post: Adressen Gömd

Gräsroten Svenska Spel

Postadress:
Strömsnäsbruks GK - Gymnastik
Susanne Karlsson, S:t Sigfridsvägen 13
28732 Strömsnäsbruk

Besöksadress:
Strömsnäs skola, Järnsvägsgatan 51
28733 Strömsnäsbruk

Kontakt:
Tel: 043321567
E-post: stromsnasbruksgk@gma...

Se all info