Hoppa till sidans innehåll

Krishantering


Krisplanens syfte är

Att                 skapa en krismedveten beredskap inför oväntade allvarliga händelser för att minimera risken för kaos och fler olyckor.

Att                 omhänderta dem drabbats av olyckor eller andra allvarliga händelser så effektivt och humant som möjligt.

Att                 motverka stress för inblandade.

Att                 genom snabbt och tydligt agerande minimera risken för spekulationer.

Att                 stödja förbundets krisgrupp och dess resurspersoner i arbetet med att hjälpa medlemmar/klubben.

 

Krisgrupp

Varje förening bör utse en krisgrupp, med namn, telefonnummer och mailadresser, som kan kontaktas när en olycka inträffar. Observera att delar av krisgruppen och dess handlingsplan även bör användas vid andra kriser som orsakar massmedialt intresse. Förväxla inte idrottens krisgrupp med samhällets dito.

 

Krisgruppen måste snabbt kunna mobilisera de resurspersoner som situationen kräver.

 

Vid olyckor är det viktigt att besluta om åtgärder i samråd med de närmast berörda.

 

Kontakterna med massmedia bör dirigeras av en person för att minimera risken för motstridiga och vilseledande uppgifter. Men när en kris blir utdragen är det omöjligt att dessa kontakter sköts av en och samma person. Utse i så fall två till tre personer som kan avlösa varandra. Detta kräver att de inblandade hela tiden delger varandra skeendet.

 

Förebyggande åtgärder

  • Inventera olycksrisker i den löpande verksamheten och vid nya arrangemang.
  • Kontrollera skyddsanordningar och säkerhetsföreskrifter vid arrangemang.
  • Informera samtliga inblandade ledare och vid behov aktiva om säkerhetsföreskrifter och skyddsanordningar vid arrangemang.
  • Informera publik om säkerhetsanordningar vid arrangemang.
  • Utarbeta utbildningsmaterial för krishantering.

 

Krisgruppens arbetsgång

·         Den i krisgruppen som blir kontaktad ansvarar för telefonkedja till övriga i gruppen.

·         Sammankalla krisgruppen, alternativt anordna telefonmöte.

 

Följande ansvarsområden utdelas varje gång gruppen sammankallas:

·         Informatör: Sammanställer aktuellt händelseförlopp och kunskapsläge fortlöpande, skriv protokoll vid alla möten. Ansvarar för att skriftligen informera följande:

-          Styrelse

-          Personal

-          Medlemmar

-          Hemsida

·         Massmediekontakter: Sköter alla kontakter med tidningar, radio, TV, nyhetsbyråer och webbtidningar. Informatör och massmediekontakter kan skötas av en och samma person.

 

·         Psykosocialt ansvarig: Planerar formerna för det psykologiska/medicinska omhändertagandet. Först kontaktas närmast berörda, i andra hand övriga. Vid behov av krisstöd hänvisas dagtid i första hand till primärvården, nätter och helger till psykakuten. Beslutar om eventuella vidare kontakter med anhöriga. Beslutar om eventuella hembesök.

 

                 

·         Administratör: Denna person, (gärna en anställd), har ansvaret för aktuella telefonlistor över involverade personer.

-          För en journal, där alla händelser/insatser beskrivs kortfattat med angivande av tid.

-          Samordnar telefonpassning på kontoret.

-          Vid resor och liknande ansvarar administratören för att motsvarande listor upprättas över deltagare, ledare och deras anhöriga.

 

·         Resurspersoner: Krisgruppen bör ha ett antal resurspersoner som kan vara behjälpliga beroende på vad som har inträffat. Dessa resurspersoner varierar givetvis beroende på vilken händelse som har inträffat, men några tänkbara är personer insatta i teknikfrågor, juridik, medicin, doping, barnpsykologi. Huvudsaken är att det är tydligt framgår vem man ska kontakta.

 

Övriga rutiner

·         Den som vill förbereda sig optimalt inför kriser nöjer sig inte med krisplanering utan övar sig också på den. Precis som när brandkåren, militären eller civilförsvaret övar kan också en idrottsorganisation trimma sin krisberedskap. Genom att iscensätta  regelrätta rollspel i fiktiva händelser kan man både testa och utveckla sin krisberedskap.

 

·         Kontrollera brandutrustning och utrymningsplaner. Genomför brandövning årligen (tänk på nya ledare och anställda). Kontrollera övriga säkerhetsrutiner och anordningar. Protokollför alltid inspektioner; det är mycket viktigt att kunna bevisa genomförda säkerhetsrutiner efter en olycka.

 

·         Se över krisplanen årligen och uppdatera telefonnummer samt gå igenom vad personal och ledare behöver kunna.

 

·         Gå igenom relevanta delar av krisplanen vid introduktion av nya aktiva, ledare och anställda.

 

 

 

 

 

 

Försäkringsskydd och SOS International

Riksidrottsförbundets Grundförsäkring via Folksam omfattar ledare, tränare och

funktionärer. Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader i samband vid

olycksfall eller akut sjukdom avseende läkekostnader, merkostnader för kost och

logi, tandbehandlingskostnader samt merutgifter för hemtransport vid resa.

 

Grundförsäkringen gäller i hela världen vid resor som inte överstiger 45 dagar.

Utövare skyddas i den vardagliga verksamheten av s k förbundsförsäkringar, ibland

kallade licensförsäkringar, som omfattar olycksfall i utövandet av idrott och färden

till och från aktiviteterna. Vid resor skyddas utövarna av sina hemförsäkringar. Dessa försäkringar omfattar dock inte allt. Därför tecknar många förbund och föreningar även en extra Idrottsreseförsäkring för att vara säkra på att alla aktiva i en grupp har ett bra skydd

 

Observera att vissa riskbenägna idrotter är undantagna i vissa hemförsäkringar.

Dessutom finns en speciell försäkring för riksidrottsgymnasierna, benämnd Särskild

utlandsförsäkring (K 64716). Även denna bekostas av RF och gäller för läke- och

resekostnader vid olycksfall eller sjukdom, läkekostnader vid fortsatt vård i Sverige

efter sjukdom, merkostnader för hemtransport, kost eller logi vid olycksfall eller

sjukdom, akuta tandbehandlingskostnader.

 

Tänk på att

·         vid resa inom EU ha med dig Försäkringskassans intyg (E111) som ger dig rätt till samma vård som EU landets medborgare har.

·         ditt resgods och värdehandlingar du har med dig på resan inte är försäkrade

genom RF:s försorg

·         alltid ha en egen hemförsäkring med reseskydd och kontrollera att ditt

hemförsäkringsbolag inte gör undantag för idrottsresor.

·         Om du skadar dig i utlandet kan du få hjälp av SOS-International i Köpenhamn som kan ordna hemtransport och nödvändiga betalningsgarantier. SOS ordnar också bästa och mest ekonomiska transport på platsen. De kan även ordna ”ditresa” för anhöriga vid allvarliga incidenter. Vid resa i USA är det Intercontinental Corporation som ska kontaktas.

 

Idrottsreseförsäkring

Idrottsreseförsäkringen tecknas normalt via Folksam. Den omfattar resgods, ansvar,

rättsskydd, överfallsskydd, personskador vid olycksfall eller akut sjukdom.

 

Vid olycksfall eller akut sjukdom utomlands gäller försäkringen läkarvård under

utlandsvistelsen, fortsatt vård i Sverige (akut sjukdom), merkostnader för kost och

logi, tandbehandling, merutgifter för hemtransport, anhörigs resa till skadeplatsen,

transport av avliden till hemorten.

Idrottsreseförsäkringen tecknas normalt årsvis men kan också beställas inför varje

resa.

Förtroendevald ledare som reser med landslagen omfattas av RF:s Grundförsäkring.

Anställda som reser med landslagen har sitt ordinarie försäkringspaket som gäller

via avtal mellan arbetsmarknadens parter eller genom tjäns tereseförsäkring.

 

Prova-på-aktiviteter

Tänk på att endast medlemmar omfattas av ovanstående försäkringar. Det innebär

bland annat att deltagare i ”prova på aktiviteter” inte är försäkrade; vid sådana

tillfällen måste särskilt försäkring tecknas.

Folksams försäkringar innehåller ingen krishantering efter olyckor men företaget

erbjuder detta efter särskild förhandling.

 

Viktiga adresser - försäkringar

Folksam

SE - 106 60 Stockholm, Sweden

+46-8772 60 00

This is a mailto link

 

För mer information kontakta Folksam, Lars Inge Svensson, tel: 08-772 87 14, epost:

This is a mailto link

SOS-International a/s

Nitivej 6

DK-2000 Frederiksberg, Denmark

+45 70 10 50 50

This is a mailto link

Intercontinental Corporation

135 North Pensylvania street, suite 770

Indianapolis, Indiana 46204, USA

1-800-962-6831 (inom USA exkl Indiana), 317-637-6634 (inom staten Indiana)

Uppdaterad: 09 NOV 2009 16:11

Postadress:
Svedens PK - Ridsport
Svedens Gård 28
79196 Falun

Kontakt:
Tel: 02325430
E-post: This is a mailto link

Se all info