Hoppa till sidans innehåll

GDPR-integritetspolicy


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Svenska amerikansk fotbollförbundet, organisationsnummer 802013-4428, (nedan kallad förbund) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet.

Förbundet har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” I förekommande fall är förbundet gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med RF, SDF, och IFAF.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Förbundet behandlar personuppgifter för att administrera löpande förbundsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Förbundet hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Förbundet behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i förbundet
 • Förbundsadministration
 • Förbundet arrangerande mötesplatser (utöver tävling och utbildning)
 • Deltagande i förbund träningsverksamhet
 • Deltagande i förbunds tävlingsverksamhet
 • Administrering och hantering av tävlingslicenser
 • Licenshantering
 • Ansökan och hantering av bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av förbund
 • Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar
 • Besök på förbudnets hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier (Bild, namn, vikt)
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

 Vilka delar vi personuppgifter med?
Förbundet kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, (tex riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och /eller specialidrottsförbund,) i syfte att kunna fullfölja förbundets åtgärder gentemot dig och din idrottsförening. 

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserad beslutsfattande gällande att dela dina personuppgifter med tredje land, dock kommer förbundet att dela dessa uppgifter om du blir anmäld till en tävling eller på annat sätt representera förbundet internationellt.

Hantering av medlemskap i förbundet  

Rättslig förpliktelse
Förbundsadministration  Rättslig förpliktelse
Förbundet arrangerande mötesplatser (utöver tävling och utbildning)  Allmänt intresse
Kallelse och Deltagande i förbund träningsverksamhet  Berättigat intresse för förbundet respektive avtal
Deltagande i förbunds tävlingsverksamhet  Avtal
Administrering och hantering av tävlingslicenser  Rättslig förpliktelse
Licenshantering  Rättslig förpliktelse
Ansökan och hantering av bidrag  Berättigat intresse
Sammanställning av statistik och publicering  Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av förbund  Avtal och allmänt intresse

Informationsutskick styrelseledamöter i föreningar  Berättigat intresse för förbundet och föreningen

Besök på vår hemsida  Berättigat intresse för förbundet

Publicering av material på hemsida och sociala medier (Bilder, namn, Vikt)  Berättigat intresse för förbundet eller samtycke 

Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)  Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Förbundet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundet behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får förbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta This is a mailto link för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur förbundet arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Minderårig
För behandling hänförlig till informationssamhällets tjänster, direktkontakt via e-post eller inloggning i digitala system till exempel, behöver barn vara över 13 år gamla för att självständigt lämna samtycke. Detta framgår av den så kallade dataskyddslagen. I andra fall ska barnets mognad vara vägledande för huruvida han eller hon kan samtycka till behandlingen.

När vårdnadshavare samtycker till en behandling å sina barns vägnar ska typiskt sett samtliga vårdnadshavare samtycka till behandlingen.


Om du vill veta mer
Har du frågor om förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du This is a mailto link

Uppdaterad: 03 DEC 2018 11:34 Skribent: Tobias Stenström
E-post: This is a mailto link

Idrottens utbildningsplattform

 

 

Folksam

Råd och Vård för idrottsskador  

 riksidrottsgymnasium_logo_RGB 

Puff borja

 

Puff

 

Medlem av

 

IFAF

 

Ren Vinnare  

 SAMARBETSPARTNERS 

 

Contact Sports

 

Wilson 

 

Postadress:
SWE3 – Svenska förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbron 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information