Hoppa till sidans innehåll

Danstränare Standard, Latin och Tiodans


Nedan struktur gäller från 2020-07-01 

Utbildningsstruktur för danstränare i standard och latinamerikanska danser

Inom DSF finns det fyra nivåer för utbildning av danstränare:

DSF IDTA/ISTD WDSF
Steg 1 Student Teacher Pre Bronze
Steg 2 Associate Bronze
Steg 3 Licentiate Silver
Steg 4 Fellow Gold

 (I ovanstående tabell ser man hur DSF utbildningar relaterar sig i förhållande till de övriga Internationella utbildningarna)

 

Litteratur som används för utbildningar inom DSF

Det finns utbildningsmaterial/litteratur för standard- och latinamerikanska danser från tre utbildningsorganisationer:

 • WDSF
 • IDTA
 • ISTD

DSF godkänner för dess danstränarutbildningar utbildningsmaterial/litteratur från samtliga tre av de ovan nämnda utbildningsorganisationerna.

Kursplan för utbildning av danstränare i standard och latinamerikanska danser

Steg 1
Danssportförbundet har en central kursplan som skall användas av utbildaren oavsett litteratur.

Steg 2
Danssportförbundet har en central kursplan som skall användas av utbildaren oavsett litteratur.

Steg 3
Kursplanen på denna nivå finns i den av utbildningskandidaten utvalda kurslitteratur. Det kan förekomma olikheter inom utbildningar p.ga olika tekniska inriktningar som förekommer i de olika godkända utbildningslitteraturerna.

Steg 4
Kursplanen på denna nivå finns i den av utbildningskandidaten utvalda kurslitteraturen. Det kan förekomma olikheter inom utbildningar p.ga olika tekniska inriktningar som förekommer i de olika godkända utbildningslitteraturerna. 

Översikt steg 1–4

Danstränarutbildning i standard- och latinamerikanska danser

Steg 1 

Steg 2

Steg 3

Steg 4

 

Vem kan organisera en utbildning i standard och latinamerikanska danser?

Samtliga DSF utbildningar kan organiseras av DSF:s medlemmar.

Utbildningarna kan även organiseras centralt av VO om det upplevs brister på aktivitet hos föreningarna.

Utbildning kan även arrangeras på privat basis av en av DSF:s godkänd utbildare.

Ansöka till DSF om att organisera utbildning

Förening/utbildare måste ansöka om att organisera en utbildning till DSF ej senare än sex månader innan planerad kursstart.

Sanktionsavgift för administration av DSF utbildningssystem

När en förening/utbildare blir godkänd att hålla utbildning skall de betala en sanktionsavgift till DSF som är baserad på två nivåer: 

 1. Generell sanktionsavgift
 2. Individuell kandidatavgift

Se DSF:s handbok över avgifter.

Hur man hos DSF ansöker om sanktionering av utbildning

När ansökan om sanktionering av utbildning skickas till DSF skall information om följande bifogas till ansökan:

 1. Utbildningens nivå
 2. Datum för den planerade utbildningen
 3. Plats för utbildningen samt adress till träningslokalen
 4. Utbildningens kostnad
 5. Utbildarens namn
 6. Val av kursmaterial
 7. Lägsta antal deltagare för att genomföra utbildningen
 8. Föreningens representant/koordinator
 9. Utbildningens schema per dag
 10. Utbildningens planerade examinationsdatum
 11. Föreningens kontaktinformation
 12. Information till eleven om var denne kan införskaffa kursmaterial
 13. Betalningsinformation 

Vem kan utbilda?

Endast av DSF godkända utbildare kan bli sanktionerade att hålla i DSF-utbildningar. Lista över utbildare inom standard och latinamerikanska danser finns på DSF:s hemsida.

Den tränare som har genomgått och fullföljt utbildning i steg 3 i båda discipliner och som aktivt har tränat i fem år kan ansöka om att bli utbildare till DSF för utbildningar i steg 1 och steg 2 (för det kursmaterial de är utbildade inom).

Den tränare som har genomgått och fullföljt utbildning i steg 4 kan hålla utbildningar i steg 3 och steg 4 (för det kursmaterial de är utbildade inom).

En utbildare måste genomgå en fullständig uppdatering vart annat år för att bibehålla sin utbildarstatus.

Vilka är kraven för att bli examinator?

Den person som har steg 3 utbildning i både standard och latin kan hos DSF ansöka om att bli examinator.

Personer som är innehavare av en examinatorsutbildning från annan organisation är godkänd som examinator inom DSF och behöver endast registrera sina kvalifikationer hos DSF.

Hur många examinatorer krävs vid en examination?

Det krävs en examinator per steg oavsett steg.

 

 

Steg 1

Det är möjligt att ta följande utbildning i standard och/eller latinamerikanska danser.

Mål 

Efter avslutade studier i steg 1 kommer personen framgångsrikt ha slutfört det första steget i DSF:s utbildningssystem för standard- och latinamerikanska danser. Denna nivå i utbildningen är inte i sig en komplett tränarutbildning, utan fungerar mer som en plattform som kommande utbildningar kan byggas på. Efter fullgjord utbildning kommer eleven inneha grundläggande kunskaper inom varje dans som presenterats.

Målgrupp 

Personer som önskar att utbilda sig till danstränare i standard och/eller latinamerikanska danser.

Ansökningskrav 

Den sökande skall ha en bakgrund inom standard och/eller latinamerikanska danser antingen som tävlande eller utbildad danskursledare.

Åldersgräns 

Den sökande skall vara över 16 år eller under året fylla 16 år.

Kursens upplägg 

Alternativ I

Utbildningen är baserad på fem dagars studier per disciplin. Varje dag består av sex timmars (60 minuter) undervisning i gruppform, samt är var dag fokuserad på en av de danser inom disciplinen som studeras. Dessa fem studiedagar är spridda över en period av sex månader.

Utbildningens struktur gör det nödvändigt för eleven att studera på egen hand och i de fall eleven skulle önska extra hjälp med studierna är det möjligt att anordna sådan mot en extra avgift till utbildaren.

Alternativ II

Utbildningen kan ske helt och hållet på privat bas om deltagarantalet skulle vara så lågt att det inte kan garantera formationen av en gruppstruktur. Vid det uppkomna tillfället är det baserat på ett arrangemang mellan elev och utbildare.

Examination

Utbildning i steg 1 inom DSF kräver att eleven deltar i en examination efter avslutad kurs. Examinationen förläggs på en dag separat från utbildningen och datum för examination meddelas i samband med kursstart.

Examinationen består av två sektioner:

 1. En praktisk examination i dans baserad på kursplanens innehåll.
 2. En muntlig examination av det teoretiska kursmaterialet.

En godkänd examination är baserad på att var sektion har gett ett godkänt resultat på 75%. (Det är en rekommendation att kandidaten även fullbordar den utbildning som SISU refererar till som ”Plattform” för att på så sätt öka sin ledarskapskompetens).

Diplom 

DSF utfärdar ett diplom vid godkänd examination om kandidaten uppfyllt kravet på 90% närvaro under utbildningens gång.

Ansökan

Samtliga ansökningar för deltagande på utbildningen sker direkt till organisatören av denna. Om inga aktuella utbildningar organiseras vid ansökningstillfället kan den sökande kontakta DSF:s kansli för att bli placerad på en väntelista för kommande utbildningar.

Om personen väljer att utbilda sig på privat basis så ansvarar denne för att komma överens med en av DSF godkänd utbildare. Struktur och utbildningsplan ska skickas till DSF kansli för godkännande.

 

Steg 2

Det är möjligt att ta följande utbildning i standard och/eller latinamerikanska danser.

Mål 

Efter denna utbildning har eleven avslutat den andra nivån i DSF:s utbildningssystem för danstränare inom standard- och latinamerikanska danser. Eleven kommer att inneha kunskaper i såväl teknik som i basic figurer för var och en dans upp till den kravnivå för tävlingssystemets C-klass som DSF ställer.

Målgrupp

Personer som önskar arbeta som danstränare för aktiva tävlande i C-klass.

Ansökningskrav 

Den sökande måste ha fullgjort DSF:s utbildning steg 1 eller en likvärdig sådan från annat land eller organisation.

Åldersgräns 

Den sökande skall vara över 16 år eller under året fylla 16 år.

Kursens upplägg 

Alternativ I

Utbildningen är baserad på fem dagars studier per disciplin. Var dag består av sex timmars (60 minuter) undervisning i gruppform, samt är var dag fokuserad på en av de danser inom disciplinen som studeras. Dessa fem studiedagar är spridda över en period av sex månader.

Utbildningens struktur gör det nödvändigt för eleven att studera på egen hand och i de fall eleven skulle önska extra hjälp med studierna är det möjligt att anordna sådan mot en extra avgift till utbildaren. 

Alternativ II

Utbildningen kan ske helt och hållet på privat bas om deltagarantalet skulle vara så lågt att det inte kan garantera formationen av en gruppstruktur. Vid det uppkomna tillfället är det baserat på ett arrangemang mellan kandidat och utbildare. 

Examination

Utbildning i steg 2 inom DSF kräver att kandidaten deltar i en examination efter avslutad kurs. Examinationen förläggs på en dag separat från utbildningen och datum för examination meddelas i samband med kursstart.

Examinationen består av tre sektioner:

 1. En skriftlig examination i dansteknik
 2. En praktisk examination i dans baserad på kursplanens innehåll.
 3. En muntlig examination av det teoretiska kursmaterialet.

En godkänd examination är baserad på 75% godkänt i samtliga av de tre sektionerna.

Diplom 

DSF utfärdar ett diplom vid godkänd examination om kandidaten uppfyllt kravet på 90% närvaroplikt under utbildningens gång.

Ansökan

Samtliga ansökningar för deltagande på utbildningen sker direkt till organisatören av denne. Om inga aktuella utbildningar organiseras vid ansökningstillfället kan den sökande kontakta DSF:s kansli för att bli placerad på en väntelista för kommande utbildningar.

Om personen väljer att utbilda sig på privat basis så ansvarar denne för komma överens med en av DSF godkänd utbildare. Struktur och utbildningsplan ska skickas till DSF kansli för godkännande.

 

Steg 3

Det är möjligt att ta följande utbildning i standard och/eller latinamerikanska danser.

Mål 

Efter denna utbildning har eleven avslutat den tredje nivån i DSF:s utbildningssystem för danstränare inom standard- och latinamerikanska danser. Denna nivå i utbildningen är en komplett danstränarutbildning för de personer som önskar träna par i basic figurerna och teknikerna, samt förbereda paren för elitklass.

Efter avslutad utbildning kommer eleven att ha fullgoda kunskaper inom var och en av danserna avseende basic figurer och krav på teknik.

Eleverna kommer att ha utvecklat färdigheter för att kunna arbeta med samtliga nivåer av dans inom DSF:s system.

Målgrupp 

Personer som önskar utbilda sig till danstränare i standard och/eller latinamerikanska danser med avsikt att träna par på den högsta nivån inom grundläggande klasser och förberedelse för elitnivå.

Ansökningskrav 

Den sökande måste ha fullgjort DSF:s utbildning steg 2 eller en likvärdig sådan från annat land eller organisation. Dispens kan ges till en person som saknar utbildning, men som uppfyller ett av följande krav:

 • Denne skall ha tävlat på elitnivå
 • Denne skall ha utbildat tävlingsdansare på elitnivå under en tidsperiod av två år

Åldersgräns 

Den sökande skall vara minst 21 år eller under året fylla 21 år.

Kursens upplägg 

Alternativ I

Utbildningen är baserad på fem dagars studier per disciplin. Var dag består av sex timmars (60 minuter) undervisning i gruppform, samt är var dag fokuserad på en av de danser inom disciplinen som studeras. Dessa fem studiedagar är spridda över en period av sex månader.

Utbildningens struktur gör det nödvändigt för eleven att studera på egen hand och i de fall eleven skulle önska extra hjälp med studierna är det möjligt att anordna sådan mot en extra avgift till utbildaren.

Alternativ II

Utbildningen kan ske helt och hållet på privat bas om deltagarantalet skulle vara så lågt att det inte kan garantera formationen av en gruppstruktur. Vid det uppkomna tillfället är det baserat på ett arrangemang mellan kandidat och utbildare.

Examination

Utbildning i steg 3 inom DSF kräver att eleven deltar i en examination efter avslutad kurs. Examinationen förläggs på en dag separat från utbildningen och datum för examination meddelas i samband med kursstart.

Examinationen består av tre sektioner:

 1. En skriftlig examination på de tekniska aspekterna av varje dans.
 2. En praktisk examination i dans baserad på kursplanens innehåll.
 3. En muntlig examination av det teoretiska kursmaterialet.

En godkänd examination är baserad på 75% godkänt i samtliga av de tre sektionerna.

Diplom

DSF utfärdar ett diplom vid godkänd examination om kandidaten uppfyllt kravet på 90% närvaroplikt under utbildningens gång.

Ansökan

Samtliga ansökningar för deltagande på utbildningen sker direkt till organisatören av denna. Om inga aktuella utbildningar organiseras vid ansökningstillfället kan den sökande kontakta DSF:s kansli för att bli placerad på en väntelista för kommande utbildningar.

Om personen väljer att utbilda sig på privat basis så ansvarar denne för komma överens med en av DSF godkänd utbildare. Struktur och utbildningsplan ska skickas till DSF kansli för godkännande.

 

Steg 4

Det är möjligt att ta följande utbildning i standard och/eller latinamerikanska danser. 

Mål

Efter att ha fullgjort denna utbildning har eleven avslutat och nått den fjärde och högsta nivån inom DSF:s utbildningssystem för standard- och latinamerikanska danser.

Denna nivå på utbildningen är en komplett danstränarutbildning för de personer som önskar träna par inom nationell elit och internationella klasser.

Efter avslutade studier kommer eleven att ha fullgoda kunskaper inom var och en av de danser med hänsyn till General Dance principles och Specific Dance principles för varje dans. Eleverna kommer att ha utvecklat färdigheter för att kunna arbeta med elitdansare på nationell och internationell nivå.

Målgrupp

Personer som önskar utbilda sig till danstränare i standard och/eller latinamerikanska danser med intentionen att träna par på elitnivå både nationellt och internationellt.

Ansökningskrav

Den sökande måste ha fullgjort DSF:s utbildning steg 3 eller en likvärdig sådan från annat land eller organisation.

Åldersgräns

Den sökande skall vara minst 25 år eller under året fylla 25 år.

Kursupplägg

Utbildningen ges på en fullständig privat basis. Den är baserad på ett upplägg av privatlektioner mellan utbildare och eleven. Alternativt kan utbildningen organiseras i samarbete med en av de internationella organisationerna; WDSF/ IDTA/ ISTD.

Examination

Examination för steg 4 kräver att eleven deltar i en examination när utbildningen är fullgjord.

Examinationen består av tre sektioner: 

 1. En skriftlig examination på de tekniska aspekterna av varje dans.
 2. En praktisk examination i dans baserad på kursplanens innehåll.
 3. En muntlig examination av det teoretiska kursmaterialet.

En godkänd examination är baserad på 75% godkänt i samtliga av de tre sektionerna.

Diplom 

Efter examination utfärdar DSF ett diplom.

Ansökan

Eleven ansöker till DSF för att få sin individuella utbildningsplan godkänd.

 

Uppdaterad: 04 MAJ 2020 14:47 Skribent: VO SLT
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link