Hoppa till sidans innehåll

Riktlinjer 2020


Åldersseriespel 2020


1. Grunder
Serierna spelas efter SGF:s "Regler för golfspel" och SGF:s tävlingshandbok
rekommenderade tävlingsbestämmelserna i 8.2.2.1 betr. Otillbörligt Dröjsmål
samt i 8.2.2.2 betr. transportmedel d.v.s intyg utfärdat av hemmaklubben krävs
för att få använda persontransportmedel i VGF:s Seriespel
Seriespelet skall administreras i GIT.
Vidare använder Västergötlands distrikt av nedanstående bestämmelser;
Klasserna spelas i grupper om 4-8 lag.
Laget består av 4 spelare för D30, H22, H80. 6 spelare i H60, H70 och 5
spelare övriga klasser.
Lag som uteblir från spel mer än en gång under en säsong kommer att
diskvalificeras för resten av säsongen, lagets alla resultat för seriespelet stryks
och serien räknas om.
Vi rekommenderar att man vid varje seriespelsomgång avdelar en
klubbdomare att finnas tillgänglig.


2. Deltagare
Spelare får ej deltaga i olika årsgrupper under samma år, vid brott mot denna
regel diskvalificeras laget vid den omgången.
Spelare som tillhör en klubb i Västergötlands Golfförbund får även deltaga i
åldersseriespel i annat distrikt. Spelare får under ett och samma år endast
representera en klubb inom Västergötlands Golfförbund oavsett klass.
Deltagare som ej är fullbetalande medlem eller motsvarande i sin hemmaklubb
erlägger grenfee hos arrangerande klubb
Med fullbetalande medlemmar avses medlemmar, som efter erlagd årsavgift,
får spela obegränsat på hemmaklubb utan någon extra betalning eller annan
begränsning. Respektive lagkapten ansvarar för att rapportera till
arrangörsklubben vid anmälan.


3. Spelform
18 håls slagtävling scratch. D30, D50, D60, D70, H70, H75 och H80 spelar
slaggolf scratch. H70 spelar från blå tee (eller likvärdig tex hektometer) där
sådan finns, saknas blå tee så gäller gul tee (eller likvärdig tex hektometer).
H75 och H80 spelar från röd tee, H22 spelar från vit tee (eller likvärdig tex
hektometer) där sådan finns. Lagresultat utgörs av de 3 bästa bruttoscorerna
för D30, H22, 5 bästa bruttoscorerna i H60 och H70 och 4 bästa bruttoscorerna
övriga klasser.
Det sämsta laget erhåller 1 poäng, näst sämsta 2 poäng och så vidare. Har två
lag samma lagresultat utgår lika poäng. 0 poäng till uteblivet lag.
Om ett lag vid en tävling inte har fullt antal spelare, erhåller laget
serieomgångens (alla scorer räknas) sämsta resultat plus 10 slag för varje
saknad score.
Seriesegrare blir det lag som under säsongen erhållit flest poäng. Om vid
seriens slut två lag har samma poäng, avgör lägst totalsumma av lagets
bruttoscorer, 3, 4 alternativt 5 varje gång.
Om två lag delar placering läggs poängen ihop för de placeringarna och delas
med 2. Lagen får då lika många poäng.
Exempel:
Två lag delar andraplatsen vid en tävling. Andraplatsen ger 6 poäng
tredjeplatsen ger 5 poäng, lagen får då 5,5 poäng var (6+5=11/2=5,5)
Om tävlingen bryts eller ställs får arrangerande klubb försöka att ordna ett nytt
datum för en ny spelomgång, omgången ska vara färdigspelad senast 28
augusti


Finalspel
Gruppspelet bör vara slutspelat sista veckan i augusti.
Slutspelet med gruppsegrarna och tvåorna i respektive grupp genomförs första
lördagen i september, undantaget D70, H70, H75 samt H80.
D30, D50, D60, D70, H70, H75 och H80 spelar slaggolf scratch.
Lagresultat utgörs av de 3 bästa bruttoscorerna för D30, H22, H80, 5 bästa
bruttoscorerna i H60/H70 och 4 bästa bruttoscorerna övriga klasser.
Om ett lag inte har fullt antal spelare, erhåller laget finalomgångens sämsta
resultat plus 10 slag för varje saknad score.
Slagtävling för ålderskategorier, H22/40/50/60 i finalspelet, övriga
ålderskategorier spelar slaggolf. Rekommenderad starttid kl. 09.00, 10 minuter
start och tre bollar.
De två bästa lagen i respektive zon (geografisk indelning) går till finalspel. Vid
endast 2 zoner går de tre bästa lagen i respektive zon till finalspel (undantag
H80).
VGF delar ut pris till segrande klubb samt till gruppsegrarna vid slutspelet.
Om två lag slutar på samma resultat i finalspelet, spelas särspel, foursome, ett
par från varje lag, tre hål, därefter hål för hål till någon vinner.
ANMÄLAN om deltagande skall ske till arrangerande klubb senast 2 dagar före
aktuell speldag. Har anmälan om deltagande inte kommit arrangerande klubb
tillhanda inom föreskriven tid, skall arrangerande klubb kalla närmast
placerade lag till slutspel.


4. Individuell tävling
Varje grupp bestämmer själva utformningen, vill inte ett lag eller spelare vara
med, individuell tävling, bestäms det innan första omgången. Samtliga
spelares individuella resultat ingår vid varje tävlingsomgång, dels i en
bruttotävling, dels i en handicaptävling. Startavgift 50 kr, Varje grupp och serie
fördelar själva priserna men det bör vara brutto och nettopris.
Arrangörslaget ordnar priser för den summa som varje spelare betalar för start.
Samma spelare kan ej erhålla både brutto och nettopris. Placering i brutto går
före netto vid prisutdelning. EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) krävs efter
omgång 2 för att erhålla nettopris. (en spelare utan ETH kan alltid deltaga i
seriespelet men kan ej mottaga nettopris efter omgång 2). Gäller ej vid
finalspelet. OBS! Förbjudet att dela ut kontanter som pris.


5. Inbjudan
Inbjudan till spel erfordras ej, arrangerande klubb har angivna speldagar och
rekommenderade starttider på VGF hemsida.


6. Anmälan
Anmälan med golf-id skall ske till arrangerande klubb bör ske senast 2 dagar
före speldatum för införande i GIT.
Anmälningsblankett i Excelfil finns på VGF hemsida. Under matchdagen får
deltagande spelare besked i mail, anmälan mottagen och senare under dagen,
starttid.
Tävlingen läggs upp i GIT, lagresultat, brutto (arrangerande klubb för in
scorerna samma dag eller dagen efter). På VGF hemsida finns startlista, tabell
i GIT finns individuella samt lagresultatet/omgång.
https://www.vgdf.se/Tävlingar/Seriespelet 2020
Lagkapten för H80 bör anmäla till arrangörsklubben antal spelare som har
behov av bil. Det finns begränsat antal bilar och där det uppstår brist, har
arrangörsklubben rätten att lotta ihop 2 spelare i samma bil.


7. Lottning
Lottad startordning finns på VGF hemsida (shotgun start ej tillåtet om inte
annat meddelas från VGF)
I finalspelet lottas seriernas gruppsegrare mot varandra och grupptvåorna mot
varandra. Grupptvåorna startar först.
D30/D50 spelar på samma bana. D30 startar först, grupptvåorna serien startar
först därefter gruppsegrarna. D50 startar därefter med grupptreorna först,
sedan grupptvåorna, därefter gruppsegrarna. D60/D70 spelar på samma bana.
D60 startar först. Grupptvåorna startar först därefter gruppettorna. D70 startar
därefter med grupptreorna först, sedan grupptvåorna, därefter gruppsegrarna.
Alternativ startordning. D60 startar på hål 1 och D70 startar på hål 10. Gäller
även H70 och H75
DM deltagare som inte ingår i finallagen startar efter respektive ålderskategori.


8. Starttider
Första start läggs 15:00 om inte annat meddelas från VGF. H22 och D30 har
första start kl. 15.30. Från och med vecka 33 läggs första start 1 timme tidigare
om inte annat meddelas från VGF. D70, H70, H75 och H80 läggs första start
10:00 om inte annat meddelas från VGF.
OBS! Viktigt för samtliga klubbar och ålderskategorier att hålla sig till
fastställda startider. Shotgun start ej tillåten.


10. Avbrott i spelet
Avbrott i spelet – tävlingen kan inte fullföljas, annullering eller avkortning
Om en rond inte hinner färdigspelas och det är omöjligt att senarelägga spelet
till samma dag eller påföljande dag, måste hela den påbörjade ronden
annulleras. Har inte spelet påbörjats kan tävlingsledningen före första start i
den aktuella ronden besluta att avkorta denna med ett visst antal hål.
Under mycket speciella omständigheter kan en tävlingsledning, före första start
i en 18-hålsrond, fastställa att den spelas som två 9-hålsronder under samma
dag. Observera att detta är möjligt endast om första ronden avslutas efter 9
spelade hål och scorekortshantering genomförs innan omstart kan ske. Det är
alltså inte tillåtet att spelarna fortsätter spelet direkt efter 9 spelade hål utan att
först ha passerat scoring area och där kontrollerat, signerat och lämnat in
scorekortet. Först därefter kan nytt scorekort delas ut för fortsatt spel. Det är
således inte tillåtet att i efterhand fatta beslut om avkortning av rond, till
exempel då regn förorsakat avbrott i spelet.


11. Resultat
Efter varje omgång rapporterar arrangerande klubb inom två dagar resultatet.
elektroniskt till This is a mailto link . Underlag för resultat redovisningen finns på
VGF hemsida under rubrik "Seriespelet 2019"/Instruktion resultatrapportering.
Endast lagresultatet ska skickas in till kansliet. Tävlingen läggs upp som en
lagtävling brutto i GIT.


12. Course set up
Ställ teemarkeringarna där det är så plant som möjligt för såväl bollens läge
som stansen.
Tänk på att det finns utrymme för svingen (eventuella trädgrenar, etc),
Balanserat val av teemarkeringar (normala placeringar)
Är det fara för regn, inhämta lokal kunskap om var vatten brukar samlas.
Sätt aldrig hålet mindre än tre meter (rekommendation) från närmaste
greenkant. Även här ska hänsyn tas till vilken klubba som spelar in. Ta även
hänsyn till om greenkanten t ex har en svår lutning.
Det ska vara ett balanserat val av hålplaceringar över hela banan med hänsyn
till vänster, höger, mitt, främre och bakre placeringar. Det ska också vara ett
balanserat val när det gäller svårighetsgrad. En målsättning under en rond kan
vara sex lätta, sex medelsvåra och sex svåra flaggplaceringar.
Sammanfattning: Banan ska sättas upp för en medelgolfare, normal svår,
oavsett ålderskategori.


13. Restaurang
VGF rekommenderar att arrangerande klubb erbjuder de tävlande någon form
av mat och dryck efter avslutad tävlingsrond, klubbhuset bör ha öppet efter
tävlingsronden.
Arrangörsklubben ansvarar så att de tävlande erbjuds mat och dryck.


14. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med
någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts
eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har
alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda
transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för
varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två
hål läggs plikten på nästa hål.
Spelaren erlägger klubbens avgift för att hyra golfbil. I möjligaste mån bör
samåkning ske. Klubben har rätt att lotta ihop spelare som använder golfbil vid
tävlingstillfället.


15. Golfbilar
Flera golfklubbar har begränsat antal golfbilar och räcker inte
arrangörsklubbens golfbilar, har spelaren ingen rätt att kräva golfbil däremot
har arrangörsklubben rätt att lotta ihop två spelare i en golfbil. Om det inte finns
golfbilar till alla spelare, får spelaren gå eller lämna w.o.

Uppdaterad: 04 DEC 2019 12:53 Skribent: Kansliet
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Västergötlands Golfförbund
Box 10
541 21 Skövde

Kontakt:
Tel: 0708182560
E-post: This is a mailto link

Se all info