Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Idrottslyftet 2019

 

Du och din förening kan vid två tillfällen under 2019 ansöka om stöd för satsningar som ska genomföras under 2019, se närmare nedan. Vi rekommenderar att du läser igenom all information som finns på sidan innan du börjar planera detaljerna i ansökan till Idrottslyftet. Vi rekommenderar också att du läser igenom förutsättningarna för de prioriterade områdena

 • Inköp av materiel
 • Utbildning av föreningsledare
 • Barn- och ungdomsverksamhet

innan du börjar planera alla detaljer i din ansökan.

 

Idrottslyftets syfte och mål

Idrott hela livet i förening! Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk mångkamp och föreningens verksamhet utvecklas och samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i en förening. Anvisningarna utgår från Idrotten vill som är idrottens idé och viljeinriktning. I Idrotten vill beskrivs bland annat idrottens värdegrund. Den består av fyra olika delar.

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

I Idrotten vill framgår att idrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär därmed att de satsningar som genomförs i Idrottslyftet ska ha ett barnrättsperspektiv.

En verksamhet som bedrivs utifrån "Idrotten vill" ska dessutom ta hänsyn till folkhälsomålen. Idrottsrörelsen fokuserar extra på folkhälsomål nummer ett, delaktighet och inflytande i samhället, samt folkhälsomål nummer nio, ökad fysisk aktivitet.

Vår tolkning
Föreningar som söker och får stöd ur Idrottslyftet ska jobba med utveckling av verksamheten i föreningen så att fler barn och unga, 7-25 år, väljer mångkamp som idrott hela livet. Det ska finnas tydliga kopplingar till Idrotten vill och Anvisningarna för barn och ungdomsidrott. Vi kommer att bedöma alla ansökningar utifrån både Idrottslyftets syfte och vår tolkning.

Idrottslyftets målgrupp

Genom idrottslyftet ska vi utveckla verksamheten för barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Idrottslyftets åldersmässiga målgrupp är densamma som gäller för det statliga LOK-stödet.

Strategi 2025

Strategi 2025 är svensk idrotts gemensamma resa mot framtiden. Genom fem olika utvecklingsresor ska föreningar och förbund bli redo att möta framtida utmaningar på ett bra och framgångsrikt sätt. De fem utvecklingsresorna är:

Vi ser gärna att intentionerna i Strategi 2025 finns med i föreningens satsning i någon form.

Prioriterade områden

Utifrån det övergripande syftet med Idrottslyftet har Riksidrottsförbundet gett specialidrottsförbunden i uppgift att skapa en plan för hur Idrottslyftet ska användas under 2017-2019. Svenska Mångkampsförbundet kommer att prioritera satsningar inom följande områden under 2019.

 • Inköp av materiel
 • Utbildning av föreningsledare
 • Barn- och ungdomsverksamhet

Inköp av materiel ska ha till syfte att tillgängliggöra banor genom investering i vapen samt vapensystem. Utbildning av föreningsledare innebär att föreningen ska få bättre utbildade tränare vilket kommer göra sporterna mera attraktiva för utövarna. Sökta medel för barn- och ungdomsverksamhet kan bland annat vara att anordna prova-på-tävlingar och läger för barn och ungdomar samt åka på resor för nybörjare.

Idrottslyftets effekter

Vi vill att föreningarnas arbete med Idrottslyftet ger följande effekter.

 • Alla föreningar har en bra utvecklingsmiljö
 • Alla föreningar har en stödjande miljö
 • Barn och unga är delaktiga och en självklar del av föreningsdemokratin
 • Barn och ungas behov är i centrum
 • Tävlingsformer är anpassade för barn och unga
 • Det finns ett brett utbud av lokala arrangemang för barn och ungdomar
 • Det finns möjligheter att orientera på skoj utan krav på prestation i form av ett resultat
 • Verksamheten bedrivs utifrån individens förutsättningar och ambitionsnivå
 • Fler utbildade tränare och ledare
 • Fokus ligger på utveckling och resultatet är en effekt
 • Ökad inkludering, jämlikhet och jämställdhet
 • Fler medlemmar
 • Fler som stannar kvar i föreningen

Om en eller flera av effekterna uppfylls av den planerade satsningen, om intentionerna i Idrotten vill uppfylls, om satsningen riktar sig till Idrottslyftets målgrupp, då kan föreningen skicka in sin ansökan.

Ansökan

Alla föreningar anslutna till Svenska Mångkampsförbundet och som redovisar Lokalt Aktivitetsstöd, det så kallade LOK-stödet, är välkomna att söka medel. Föreningen ska i sin ansökan redogöra för på vilket sätt projektet kommer att kunna bidra till att uppfylla Idrottslyftet syfte att behålla fler barn och ungdomar i föreningen. Alla ansökningar ska innehålla en detaljerad ekonomisk kalkyl för Intäkter och Utgifter. Föreningens egen ekonomiska insats i satsningen ska redovisas tydligt i samband med ansökan. Ansökningar som saknar dessa uppgifter kommer att skickas tillbaka för komplettering innan den behandlas.

Ansökningsförfarande

Ansökan om stöd ur Idrottslyftet ska göras via föreningens egen sida Idrott Online klubb. Under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline finns ansökningsformuläret till Idrottslyftet.  Manual från IdrottOnline för hur ansökan går till finns här.  För att föreningen ska kunna använda sin Idrott Onlinesida måste den först aktiveras. Mer information finns på www.idrottonline.se.

Ansökningstider

Under 2019 kommer vi att ha två ansökningstillfällen och ansökan ska vara Svenska Mångkampsförbundet tillhanda senast:

Tillfälle 1: 15 april
Tillfälle 2: 15 september

Föreningen kommer att få besked omkring tre till fyra veckor efter respektive ansökningstillfälle.

Krav på föreningar som får medel ur Idrottslyftet

Svenska Mångkampsförbundet har ett ansvar att inför Riksidrottsförbundet svara för att alla medel används i enlighet med intentionerna för satsningen och därmed ett ansvar att följa föreningarnas verksamhet inom satsningen. Svenska Mångkampsförbundet är ålagda att årligen rapportera till Riksidrottsförbundet vad medlen inom ramen för Idrottslyftet används till.

Redovisning

Alla beviljade projekt ska redovisas till Svenska Mångkampsförbundet senast 30 dagar efter projektets slutdatum. Alla projekts ska vara slutförda och redovisade senast 20 december 2019. Meddelande och påminnelse om redovisning kommer att skickas till föreningens Idrottslyftsanvarig.

Upplysningar

Har du frågor eller funderingar kring Idrottslyftet så kontakta:

Svenska Mångkampsförbundet
Pontus Weman Tell
0709-603738
This is a mailto link

 

 

Uppdaterad: 16 NOV 2018 12:33 Skribent: Pontus Weman Tell
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Mångkampsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46709603738
E-post: mangkampsforbundet@g...

Se all info