Hoppa till sidans innehåll

Regioner


STADGAR FÖR SPECIALIDROTTSFÖRBUNDEN

Kap 5

Svenska Tennisförbundets normalstadgar

§ 31 Ändamål

Förbundets SDF är Svenska Tennisförbundets regionala organ.

§ 32 Beslutande organ

SDF's beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen. SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens arbetsområde.

§ 33 Sammansättning och beslutsmässighet

SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF's högsta beslutande organ. SDF-möte består av ombud för SDF's föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen. SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

§ 34 Yttrande- och förslagsrätt mm

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF's revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.
Yttranderätt tillkommer RF's, SF's och DF's representanter, SDF's arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.
Vid SDF-möte får representanter för föreningar inom RF-distriktet närvara.

§ 35 Kallelse mm

SDF-möte hålls årligen före utgången av mars månad på dag som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i RF's eller i SF's eget officiella kungörelseorgan senast två månader före mötet.
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets-, och revisionsberättelser, SDF- styrelsens förslag samt inkomna motioner översändes till röstberättigade föreningar senast tio dagar före mötet.

§ 36 Rösträtt

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som upprättats av SF-styrelsen enligt § 19. Förening har en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Röstetalet får inte överstiga 1/5 av det vid mötet godkända sammanlagda röstetalet.
Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst, bestämmer föreningen rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

§ 37 Ärenden vid SDF-mötet

Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SF-styrelsen har upprättat för SDF
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår
b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet verksamhetsår
c) SDF's revisorers berättelse för samma tid
8. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning
9. Beslut om antal ledamöter i SDF-styrelsen
10. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år
11. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år
12. Val av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år
13. Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
14. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SF-mötet
15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet
16. Behandling av förslag till SDF's verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till SDF
17. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 38 § samt av SDF-styrelsens förslag.

Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet.
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i SDF-styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i SDF. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 kap. 1 § i RF's stadgar.

§ 38 Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet

Förslag till ärende att behandlas av SDF-mötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast den 15 januari det året.
Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

§ 39 Beslut och omröstning

Med undantag för ärende som anges i § 11 avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad så begär.
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall vid händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 40 Extra SDF-möte

SDF-styrelsen får sammankalla extra SDF-möte. Sådant möte får inte äga rum under den tid då DF-möte pågår. Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast tio dagar före mötet.

§ 41 SDF-styrelses sammansättning, kallelse, beslutsmässighet

SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat, SDF's beslutande organ.
SDF-styrelsen består av kvinnor och män, varav en ordförande samt minst fyra övriga ledamöter, valda enligt 37 § 11 punkten. SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall protokollföras vid det närmast därefter följande sammanträdet.

§ 42 SDF-styrelses åligganden

SDF-styrelsen skall
1. Verkställa SDF-mötets beslut
2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i anslutna föreningar och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa
3. Handha tennisidrotten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata tennisidrottens intressen
4. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF's och förbundets bestämmelser
5. Handha och ansvara för SDF's medel
6. Bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte
7. Förelägga SDF-mötet förslag till SDF's verksamhetsplan
8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SF-styrelsen och DF-styrelsen med upplysningar och yttranden
9. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap. RF's stadgar
10. Bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF's kansli samt i förekommande fall anställa SDF's arbetstagare
11. Föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt

§ 43 Revisorer och revision

SDF's verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en revisor som väljs av SDF-mötet.
DF har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
SDF ska årligen till Förbundet och till DF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF har sin hemort.

§ 44 Valberedning

Valberedningen består av fyra ledamöter; två kvinnor och två män, bland vilka årsmötet utser en att vara ordförande.
Valberedningen skall - med underrättelse om vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå och vilka som avböjt återval - ge vid årsmötet representerade föreningar möjlighet att under arbetets gång inkomma med förslag.
Valberedningens förslag till SDF- styrelse skall vara mötets ombud tillhanda en vecka före mötet.

§ 45 Ändring av stadgar


SDF-möte må med 2/3 av de avgivna rösterna besluta om ändring av dessa stadgar i följande hänseenden:
§ 32 Andra meningen
§ 33 Tredje och fjärde meningarna
§ 35 Tredje och fjärde meningarna
§ 36 Andra meningen och resten
§ 37 p 9-17 dock att val av en revisor skall förekomma på SDF-mötet
§§ 38-42
§§ 43 och 44 med undantag av första meningarna

SDF's beslut om ändring av stadgarna skall för att bli giltigt godkännas av förbundsstyrelsen med beaktande av 11 kap 6 § i RF:s stadgar.

/2008-04-26/ldb/

 

Uppdaterad: 03 DEC 2009 14:01

Postadress:
Svenska Tennisförbundet
Lidingövägen 75
115 41 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104440410
E-post: This is a mailto link