Stadgar för Täby IdrottsSällskap

 

antagna av extra årsmöte 2010-12-01

 

samt vid ordinarie årsmöte 2011-03-31

 

Den ideella föreningen, Täby IdrottsSällskap, TIS, stiftat den 31 maj 1923, har till uppgift att genom utövande av idrott höja medlemmarnas demokratiska, andliga och fysiska fostran samt främja god kamrat- och idrottsanda. Sällskapet bildades genom sammanslagning av Byle BK och Täby IF. Sällskapet verkade fram till 1970-talet som i princip en förening. Under 1970-talet, beroende på verksamhetens omfattning, bildade de olika idrotterna sektioner med egen styrelse och ekonomisk förvaltning under sällskapets huvudstyrelse. 2007 påbörjades sällskapets omvandling till alliansförening med underliggande fristående föreningar för de olika idrotterna. Vid årsskiftet 2010/2011 var omvandlingen genomförd i sin helhet och den ursprungliga föreningen övergick till att vara den övergripande alliansföreningen under vilken de olika idrotternas fristående TIS föreningar genom ömsesidigt förpliktigande stadgar skall driva sin idrottsliga verksamhet.

Varje organisationsled inom TIS och dess medlemsföreningar bör verka för att styrelse, valberedning och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

 

Täby IdrottsSällskap har sin hemort i Täby kommun, Stockholms län.


Beslut om dessa stadgar och stadgeändringar har skett vid följande tillfällen:

Årsmöte, 2 november 1949; Årsmöte, 11 november 1965;
Allmänt sammanträde, 11 februari 1974; Årsmöte, 24 februari 1974;
Årsmöte, 27 februari 1977; Extra årsmöte, 25 maj 1977;
Årsmöte, 20 mars 2007;
Extra årsmöte 2010-12-01; Årsmöte 2011-03-31


Innehållsförteckning

 

Stadgar för Täby IdrottsSällskap  1

antagna av extra årsmöte 2010-12-01  1

samt vid ordinarie årsmöte 2011-03-31  1

Innehållsförteckning  2

Allmänna bestämmelser  3

1 §     Ändamål 3

2 §     Uppbyggnad/medlemskap  3

3 §     Tillhörighet med mera  3

4 §     Beslutande organ  3

5 §     Teckning av firma  3

6 §     Verksamhets‑ och räkenskapsår, arbetsår  3

7 §     Stadgetolkning med mera  3

8 §     Stadgeändring  4

9 §     Upplösning av Täby IdrottsSällskap  4

Föreningens medlemmar  4

10 §       Utträde  4

11 §       Uteslutning med mera  4

12 §       Medlemsföreningarnas rättigheter och skyldigheter  4

Årsmötet och Extra årsmöte  5

13 §       Tidpunkt och kallelse  5

14 §       Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 5

15 §       Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 5

16 §       Beslutförhet 6

17 §       Beslut, omröstning  6

18 §       Valbarhet 6

19 §       Ärenden vid årsmöte  6

20 §       Extra årsmöte  7

Valberedning  7

21 §       Valberedning  7

Revisor  7

22 §       Revision och revisorer  7

Styrelsen  7

23 §       Sammansättning  7

24 §       Styrelsens åligganden  8

25 §       Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet 8

26 §       Överlåtande av beslutanderätt 8

TVIST   8

27 §       Skiljeklausul 8

Bilaga 1. Medlemsförteckning  10

Medlemsförteckning 2011-01-01 (7 medlemmar)  10

 


Allmänna bestämmelser

 

1 §         Ändamål

TIS har till ändamål att främja medlemsföreningarna i deras idrottsliga verksamhet i enlighet med dessa stadgar och vid TIS årsmöten demokratiskt fattade beslut.

 

2 §         Uppbyggnad/medlemskap

TIS är en öppen ideell förening som består av andra ideella föreningar – specialidrottsföreningar – som är medlemmar i något av de till Sveriges Riksidrottsförbund hörande Specialidrotts-förbunden samt den ideella föreningen, Föreningen Gamla Tisare. Se Bilaga 1, medlemsförteckning.

 

Nya specialidrottsföreningar kan efter ansökan antas som medlemmar genom beslut av Årsmöte i den ordning som föreskrivs för stadgeändring, om föreningen uppfyller i 12 § uppställda villkor och inte bedriver konkurrerande idrottslig verksamhet inom ramen för ett specialidrottsförbund som medlemsförening i TIS är medlem i. Förening som söker medlemskap i TIS kan dock bedriva kompletterande verksamhet inom samma specialidrottsförbund, t.ex. bredd, elit förening.

 

3 §         Tillhörighet med mera

TIS har till uppgift att vara ett samverkans‑ och serviceor­gan för de i sällskapet ingående medlemsföreningarna. Exempelvis kan TIS vara serviceförening vad avser medlemsvård, inköp, marknadsföring samt att vårda Täby IdrottsSällskaps varumärke, klubbmärke och sällskapets historiska arv. TIS har även en viktig roll som koordinator i medlemsföreningarnas relation till Täby kommun och andra utomstående organisationer.

Sällskapets klubbfärger är blått, vitt och rött. Alliansföreningarnas styrelse skall fastställa respektive föreningens tävlingsdräkt och meddelas TIS.

 

4 §         Beslutande organ

              TIS:s verksamhet utövas genom följande organ: ordinarie Årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 §         Teckning av firma

TIS firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av styrelsen särskilt utsedd person avseende ärenden av rutinkaraktär.

 

6 §         Verksamhets‑ och räkenskapsår, arbetsår

              TIS:s verksamhets‑ och räkenskapsår omfattar kalenderår.

 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet det närmast påföljande året.

 

7 §         Stadgetolkning med mera

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar och/eller Normalstadgar för medlemsförening i TIS, eller om fall förekommer, som inte är förutsett i nämnda stadgar, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i brådskande fall av styrelsen.

 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av

dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i

              stället avgöras i enlighet med vad som anges i 27 §.

 

8 §         Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar och/eller normalstadgar för medlemsförening i Täby IdrottsSällskap får, förutom av styrelsen, skriftligen framläggas av medlemsförening.

För ändring av stadgarna krävs beslut av Årsmötet med minst 2/3 av antalet röster enligt medlemsförteckningen, Bilaga 1.

 

9 §         Upplösning av Täby IdrottsSällskap

För upplösning av TIS krävs beslut härom med minst 2/3 av medlemsföreningarnas totala antal röster vid två på varandra följande ordinarie Årsmöten.

I beslut om upplösning skall anges hur eventuella tillgångar skall användas för bestämt idrottsfrämjande ändamål.

 

Föreningens medlemmar

 

10 §       Utträde

Medlemsförening som önskar utträda ur TIS eller omstrukturera sin verksamhet i sådan omfattning att det kräver årsmötesbeslut, äger göra det efter skriftlig framställan till styrelsen. För det fall vederbörande medlemsförening häftar i skuld till TIS eller till annan medlemsförening, eller är bunden av ett för TIS helt eller delvis gemensamt borgensåtagande eller annat åtagande eller skyldighet av ekonomisk art, upphör medlemskapet tidigast när sådant åtagande upphört, om inte årsmöte genom beslut fattat i den ordning som krävs för stadgeändring/upplösning medgett utträde dessförinnan.

Föreligger inte omständigheter enligt föregående stycke upphör medlemskapet vid utgången av innevarande verksamhetsår.

 

11 §       Uteslutning med mera

Medlemsförening kan genom beslut av årsmöten, fattade i den ordning som krävs för upplösning, med omedelbar verkan uteslutas ur TIS, om föreningen bryter mot dessa stadgar, ingångna avtal med TIS, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, uppenbarligen skadat föreningens intressen eller på annat sätt under­låter att följa beslut som i vederbörlig ordning fattats av årsmöte eller styrelsen.

Medlemsförening som har utträtt eller uteslutits ur TIS enligt ovan har därigenom frånhänt sig de rättigheter som omnämns i 2 § eller 12 §, inklusive rätten att använda Täby IdrottsSällskap i sitt föreningsnamn eller andra sällskapet tillhöriga immateriella rättigheter, med verkan från det att medlemskapet upphör samt kan enligt i samma paragraf omnämnda separata avtal fortfarande vara underkastade åligganden enligt sådant avtal.

 

12 §       Medlemsföreningarnas rättigheter och skyldigheter

        Medlemsförening har rätt enligt villkor i separat avtal med TIS att använda namnet Täby IdrottsSällskap och övriga immateriella rättigheter, såsom TIS gemensamma klubbmärke, klubbfärger och övriga för TIS utmärkande signum.

              Det åligger medlemsföreningarna särskilt att;

 

1.    följa dessa stadgar samt innebörden och andemeningen i de av Årsmötet fastställda

                   Normalstadgar för medlemsföreningar i TIS, samt övriga av styrelsen och/eller årsmöte

fastställda bestämmelser och beslut fattade inom ramen för TIS:s ändamål (för Föreningen Gamla Tisare - gäller i första hand de egna stadgarna etc.);

 

2.    att snarast till TIS meddela beslut om ändringar i sina stadgar och att vidtaga de ändringar

                   i beslutet som TIS finner påkallade;

 

3.    erlägga den medlemsavgift som årsmöte fastställt;

 

4.    i sin verksamhet vårda och bevara TIS-andan utvecklad sedan 1923 i Täby

                   IdrottsSällskap; samt

 

5.    fortlöpande tillhandahålla TIS nödvändiga uppgifter rörande medlemskap i

medlemsföreningarna i den ordning TIS önskar, för att TIS bl.a. skall kunna fullfölja uppgifterna enligt § 2.

 

Årsmötet och Extra årsmöte

 

13 §       Tidpunkt och kallelse

              Årsmötet äger rum årligen i mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet via e-post och anslag på sällskapets hemsida.

Styrelsen skall, via e-post, översända verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

14 §       Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

                  Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
                                   

 

15 §       Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Rösträtt vid Täby IdrottsSällskap, alliansföreningens, årsmöte har till TIS anslutna föreningar och självständiga sektioner inom sådan förening. Rösträtten utövas av den delegat, eller dennes suppleant, som härtill utsetts vid dessa enheters årsmöten. Varje sådan enhet, förening eller självständig sektion inom sådan förening, erhåller en röst per varje påbörjat hundratal betalande medlemmar, maximalt fem röster. Om nämnda föreningar, eller självständiga sektioner inom dessa, ej aktivt deltagit i Täby IdrottsSällskap, alliansföreningens, verksamhet eller ej levt upp till de bindande förpliktelserna enligt TIS normalstadgar för medlemsförening, erhåller de en röst.

Yttrande‑ och förslagsrätt på årsmöte har ‑ förutom ombuden, ordinarie och suppleanter ‑ styrel­sen, revisorerna och representant för motionär i vad avser egen motion.

Om ledamot av styrelsen tillika är ombud har denne inte rösträtt i ärende om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, vid val av revisorer eller annars vid avgörande av fråga för vilken ledamoten är direkt ansvarig.

 

16 §       Beslutförhet

Årsmötet och extra årsmöte är TIS:s högsta beslutade organ. Det består av ombud, jämte personlig suppleant, utsedda vid årsmöte hos medlemsförening, eller fristående sektion inom sådan förening.

Årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, representerande minst 2/3 av totala antalet röster enligt medlemsförteckningen, Bilaga 1, som efter kallelse i vederbörlig ordning är närvarande.

              Ombud får endast representera en medlemsförening och skall vara medlem i denna förening.

 

17 §       Beslut, omröstning

Med undantag för ärende som anges i § 8, 9 och 15, avgörs vid omröstning alla ärenden med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om ombud så begär. Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra.

Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om han är röstberättigad. Är så inte fallet avgör lotten.

 

18 §       Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av medlemsförening. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

19 §       Ärenden vid årsmöte

              Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma;

1.       upprop och fastställande av röstlängd för mötet;

2.       fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;

3.       fastställande av dagordningen;

4.       val av ordförande samt sekreterare för mötet;

5.       val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare;

6.       behandling av styrelsens verksamhets‑ och förvaltningsberätt­else;

7.       revisorernas berättelse;

8.       fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser;

9.       fastställande av medlemsavgift;

10.    behandling av ärenden som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet;

11.    behandling av motioner som senast den sista februari mötesåret skriftligen har inkommit till styrelsen från medlemsförening;

12.    val av ordförande tillika styrelsens ordförande för ett år;

13.    beslut om antal styrelseledamöter; antal oberoende samt av respektive medlemsförening nominerade ledamöter jämte personlig suppleant;

14.    nyval av hälften av antalet styrelseledamöter jämte personliga suppleanter för två år;

15.    val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år;

16.    val av övriga kommittéer och befattningshavare;

17.    val av representanter till externa organisationer;

18.    val av valberedning, ordförande och minst två ledamöter. Styrelsen skall utse kontaktperson
 inom sig som jämte ordföranden skall vara kontakter till valberedningen;

19.    övriga ärenden.

 

Fråga av väsentlig ekonomisk natur för TIS eller för enskild medlemsförening får ej avgöras om den ej finns särskilt angiven på dagord­ningen för mötet.

För att vara valbar till uppdrag enligt punkterna 12 och 14 enligt ovan måste medlemskap i medlemsförening innehas.

Ledamot av styrelsen är ej valbar som revisor. Anställdas valbarhet regleras i 23 §.

 

 

 

 

20 §       Extra årsmöte

              Styrelsen får kalla till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisor med angivande av skäl så begär, eller när det för angivet ändamål begärs av minst 1/5 av medlemsföreningarna. Om styrelsen då inte kallar till mötet, får den/de som har begärt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna, via e-post och anslag på hemsida.

              Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

 

Valberedning

 

21 §       Valberedning

                  Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av medlemsförening.

Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

Revisor

22 §       Revision och revisorer

              TIS:s förvaltning och räkenskaper revideras av den av Årsmötet utsedda revisorn.

Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar lämnas till revisor­erna senast fyra veckor före årsmötet. Handlingarna skall efter verk­ställd revision jämte revisionsberättelsen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räken­skaper, mötes‑ och styrelseprotokoll och övriga hand­lingar som revisorerna önskar ta del av närhelst de så begär.

Styrelsen

23 §       Sammansättning

Styrelsen ‑ som är TIS:s högsta organ när årsmöte inte hålls ‑ består av ordförande, kassör och det antal ledamöter som senaste Årsmöte beslutat. Styrelsen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter de övriga funktio­närer som behövs.

Styrelsen äger utse enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen.

Anställd hos TIS får inte väljas till ledamot i styrelsen.

 

24 §       Styrelsens åligganden

              Det åligger styrelsen särskilt

att tillse att alla tillämpliga stadgar efterlevs av medlemmarna,
att bevara TIS-andan,
att verkställa av årsmöte fattade beslut,
att planera och leda arbetet,
att ansvara för och förvalta föreningens medel samt
att förbereda årsmöte.

 

Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styr­elsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

25 §       Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när styr­elsen har beslutat härom eller på begäran av minst tre ledamöter.

Vid sammanträde skall efter vederbörlig kallelse minst hälften av styrelsens ledamöter vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. För alla beslut krävs att minst hälften av antalet röstberättigade styrelseledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. Röstning får inte ske genom fullmakt. Avvikande mening skall efter begäran antecknas i proto­kollet.

Om ordföranden anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning, e-post, eller vid telefonsammanträde.

Adjungerad ledamot av styrelsen har yttrande‑ och förslagsrätt men inte rösträtt.

 

26 §       Överlåtande av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden på ett verkställande utskott, som utses bland styrelsens leda­möter, på kommitté som har tillsatts för särskild uppgift eller på enskild styrelse­ledamot.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall snarast underrätta styrelsen härom.

TVIST

 

27 §       Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är TIS å ena sidan och medlemsförening eller enskild medlem i sådan förening å andra sidan, får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

 

 

 

Denna stadgeändring har antagits en första gång vid extra årsmöte den 1 december 2010.
Dessa stadgar har slutligen antagits vid ordinarie årsmöte den dd mars 2011.

 

Täby den 2010-12-01


Per Åke Evén                                             Björn BrännströmTäby IdrottsSällskap                                   Täby IS Skidklubb


Bilaga 1. Medlemsförteckning

 

 

Medlemsförteckning 2011-01-01 (7 medlemmar)

Täby IS Fotbollsklubb                             (5 röster)
             - Specialidrottsektionen             (1 röst)
Täby IS Fridrottsklubb                            (5 röster)
Täby IS InneBandyFörening                    (5 röster)
Täby IS InneBandyklubb                         (1 röst)
Täby IS Skidklubb                                   (4 röster)
Föreningen Gamla Tisare                        (2 röster)

Röstetalet är respektive organisations röststyrka vid årsmöte.