Hoppa till sidans innehåll

Styrelsen informerar


PM från styrelsemöte 4:e mars

 Kort utdrag från mötet

 • Under mötet diskuterades status för klubbens ekonomiska resultat och en prognos av utfall vs budget har initierats för att skapa god kontroll inför slutfasen av verksamhetsåret. Det är en period då det är viktigt att åtgärda ev. fakturering och intäkter som släpar efter.
 • Planering av läger för kommande säsong pågår och en sammanställning för jämförelse av olika möjliga lägerorter tas fram.
 • Under mötets rapportering per ansvarsområde konstaterades exempelvis följande, vilket till stor del handlar om förberedelser inför kommande säsong:
  a)      Lagledning: möte genomfördes för två veckor sedan med fokus på läger och lagledarbemanning för kommande säsong.
  b)      Tävling: organisationen gör sig redo för finalerna.
  c)       Träning: arbete med sammanställning av tränarbemanning inför nästa säsong pågår och löper än så länge enligt plan.
  d)      Marknad: bra läge med sponsoravtal och generellt hög aktivitet i sponsorgruppen. Representation från de yngre åldersgrupperna behövs dock så hör av er till Titti Lundgren om ni vill göra en insats i denna viktiga grupp!

 /Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 11:e november

 • Det pågår ett par olika initiativ om att få till ett skidgymnasium (eller liknande) i Stockholms län,Tibble Gymnasium och Stockholms Idrottsgymnasium är möjliga alternativ. Styrelsen har värderat de olika alternativen och bedömer att Stockholms Idrottsgymnasium är mest realistiskt och intressant och beslutade därför att fortsätta bevaka detta alternativ.
 • Under mötets rapportering per ansvarsområde konstaterades exempelvis följande:
  • Ekonomi – budgeten bedöms vara i balans och nästan alla fakturor utställda, men fortsatt är det en stor mängd fakturor som är obetalda av våra medlemmar. Alla uppmanas därför att säkerställa att man inte har obetalda fakturor till klubben.
  • Lagledning – vi kan konstatera att vi har ungefär lika många aktiva åkare i år som tidigare år.
  • Tävlingar – arbetet med vår FIS-tävling i Ramundberget löper på enligt plan. Klubben kommer i vinter arrangera ett stort antal tävlingar, vilket är positivt. Tävlingsledarutbildning har genomförts, men behovet av nya tävlingsledare är fortsatt stort så passa på att ta chansen och bli en av våra nya tävlingsledare!

/Styrelsen via Jonas Billberg

 

PM från styrelsemöte 14:e oktober

 

 • Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet (RF) tillse att de regelbundet begär in utdrag ur belastningsregistret för de ledare som arbetar med ungdomar. Styrelsen fattade beslut i frågan om hur TSLK ska agera i frågan och beslutet innebär att registerutdrag ska inhämtas för styrelsemedlemmar, lagledare och tränare. Med syftet att uppfylla RF’s krav samt att göra allt i klubbens makt för att säkerställa bästa möjliga miljö för våra aktiva.
 • Styrelsen godkände ”Riktlinjedokument för priset Bästa åkare samt för träningsstipendium” som ska vara till stöd för lagledare och tränare vid utnämning av dessa priser vid säsongens slut. Dokumentet finns publicerat på hemsidan.
 • Under mötets rapportering per ansvarsområde konstaterades exempelvis följande:
  • Materiel – alla grupper har det materiel de behöver för säsongen, bra läge. En display för användning vid våra tävlingar har dessutom köpts in.
  • Tävlingar - tävlingsinfo har hållits för lagledarna med uppmaning att utbilda tävlingsledare. Klubben är i stort behov av fler tävlingsledare, så se till att anmäla ert intresse!
  • Marknad – fortsättning av samarbetet med Upplands Motor är glädjande nog klart, bra jobbat av sponsorgruppen!

 

/Styrelsen via Jonas Billberg

 

 

PM från styrelsemöte 26:e augusti

 

 • Styrelsen godkände en ny uppdaterad version av klubbens s.k. Ersättningsdokument, som ni finner här på hemsidan under Policydokument.
 • Styrelsen godkände även det förslag till budget för verksamhetsåret 2019/2020 som arbetats fram under sommaren.
 • Under mötets rapportering per ansvarsområde konstaterades exempelvis följande:
  • Material – all käpp inför den stundande säsongen är inköpt. Nya flaggor behövs, vilket vi ska hitta en sponsor till så era ev. tips tas mer än gärna emot, kontakta Titti Lundgren.
  • Marknad – diskussioner om fortsatta samarbeten med Ramundberget och Upplands Motor pågår.
  • Träning och Lägerverksamhet – här pågår förberedelser och planering för fullt sedan en tid tillbaka med fokus på exempelvis tränarbemanningen.

/Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 9:e april

 • Styrelsen fattade beslut om en ny och spännande satsning på utökat stöd för Junior er och FIS-åkare i syfte att ge TSLK-åkarna möjlighet att utvecklas i sin invanda klubbmiljö. Framförallt handlar det om att möjliggöra utökad träning (särskilt under försäsong), individuell tränings- och tävlingsplanering samt tränarstöd under tävlingssäsong. Ett krav för satsningen är att den delfinansieras av träningsavgifter och av överskott från två FIS- eller ENL-tävlingar per säsong arrangerade av Junior/FIS-gruppen. I beslutet underströk styrelsen bland annat vikten av att satsningen ska formuleras så att den omfattar alla, även de som inte går på skidgymnasium, och att samordning med klubb- och ambitionsläger ska ske, ex i Ramundberget. Efter mötet har Rickard Kåhre rekryterats som huvudtränare för den nya Junior-FIS-gruppen.
 • Styrelsen fattade även ett inriktningsbeslut om att satsa på utökad tränarbemanning vid träning och tävling för främst U16 samt i viss mån även U12 och U14 (slutgiltigt beslut tas i budgetprocessen för kommande säsong).
 • Under mötets rapportering per ansvarsområde konstaterades exempelvis följande:
  • Ekonomi – klubben har god likviditet. Vi ser dock fortsatt ett antal obetalda fakturor och ber alla medlemmar säkra att ni betalat alla era fakturor för den gångna säsongen. Fakturering av tävlingsavgifter vid tävlande utan klubbens fartdräkt pågår och ska slutföras.
  • Material – det pågår för närvarande ett antal aktiviteter och i slutet av april sker inventering i förråden som ligger till grund för behov inför nästa år.
  • Läger – datum och platser för Klubbläger lades den 8 april ut på webben. Motsvarande information för Ambitionsläger kommer att följa.
 • Datum för årsmöte fastställdes till den 28:e maj kl 19, i Spegelsalen. Varmt välkomna!

 /Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 5:e mars

 • Styrelsen, ihop med Anders Hänström, utvärderade säsongens ambitionsläger och beslutade därefter om framtida organisation. Beslut fattades om att en ambitionslägeransvarig ska utses (som efterträder Anders) och vara den som övergripande ska koordinera lägerplaneringen samt att en del uppgifter som Anders haft ska integreras i klubbens övriga organisation. Styrelsen underströk hur framgångsrik upplägget med ambitionsläger varit och vikten av att bibehålla dess utformning framöver. Stort tack till Anders och övriga involverade i våra ambitionsläger de senaste åren!
 • Styrelsen beslutade även om att tillåta upp till tre lagledare för varje grupp (förutom Juniorer och Freeride som är mindre grupper). Syftet är att lagledare och grupperna ska få ökad förmåga att hantera den administrativa belastningen kring exempelvis köhantering och lägerarrangemang.
 • Under mötet diskuterades hur vi kan få våra åkare att fortsätta längre uppåt i åldrarna med tävling och träning. Exempel på saker som diskuterades var tävlingsmomentet och att klubben bör ta fram ett upplägg med mental träning samt att åkare måste känna sig välkomna att vara med även efter U16, på träning och läger. Frågan är viktig och detta arbete kommer att fortsätta genom att framtagna förslag hanteras på ett kommande styrelsemöte.
 • Under mötets rapportering per ansvarsområde konstaterades exempelvis följande:
 • Ekonomi – det finns fortsatt ett antal obetalda fakturor och påminnelser kommer att gå ut till dess medlemmar som uppmanas att betala snarast. Vidare ska startavgifter för de som valt att ej tävla i klubbens fartdräkt nu faktureras (gäller U12 och uppåt).
 • Lagledning - diskussion pågår med nuvarande lagledare för planering och bemanning av kommande säsong. 
 • Träning – även här pågår diskussion om huvudtränare för respektive grupp inför kommande säsong och den frågan beräknas vara klar under mars månad.

 /Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 29:e januari

 • Styrelsens ambition att utöka satsningen på högkvalitativ träning för klubbens åkare, finansierat av de fonderade medel som genom åren, fortsätter att realiseras. I detta möte fattade styrelsen beslut om ytterligare ett antal extra träningsaktiviteter:
  • Extra fysaktiviteter för U8 och U10, ex gymnastik/parkour samt konståkning med instruktör (fysaktiviteter för äldre åldersgruppper har beslutats på tidigare styrelsemöten).
  • Mental grundkurs för ledare
 • Styrelsen diskuterade ett antal policys. Alla klubbens antagna och nu gällande policys hittar du som medlem på klubbens hemsida, under rubriken Policydokument.
 • Under styrelsens rapportering av olika ansvarsområden genomgicks exempelvis följande:
  • Ekonomi: Likviditeten är god, men det finns ett stort antal obetalda fakturor som våra medlemmar uppmanas att betala så snart som möjligt.
  • Tävlingar: KM kommer att genomföras den 20 februari för U12 och uppåt. U10 och Snowqueens kör KM den 13 februari och U8 kör under läger i Arboga.

 /Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 11:e decmber

 • Styrelsens ambition är att utöka satsningen på högkvalitativ träning för klubbens åkare, finansierat av de fonderade medel som genom åren avsatts för detta syfte. I detta möte fattade styrelsen beslut om följande extra träningsaktiviteter:
  • ”Coach the Coach”, ta in tränare för träning av tränare (ex Hans Ottosson)
  • Fysträning under säsong med Täby Atletklubb, för U14 och U16 under februari och mars. (alternativ fysaktivitet för åldersgruppper yngre än U14 kommer behandlas på kommande styrelsemöte)
  • Dagläger vid säsongens slut 
 • Under styrelsens rapportering av olika ansvarsområden genomgicks exempelvis följande:
  • Ambitionssatsning: Efter en strulig höst med snöbrist är träningen igång på ett OK sätt. Det som har genomförts har varit bra. Justering av träningsavgifter kommer att ske utifrån inställda dagar.
  • Tävlingar: vår FIS-tävling arrangerad i Ramundberget med mycket positivt resultat.

 /Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 21:a november

 • Styrelsen fattade beslut om policy och avtal för medlemmars lån av de bilar som vår nya sponsor Upplands Motor låter oss förvalta under säsongen. Information och billånepolicyn har efter mötet kommunicerats via mail till alla medlemmar.
 • Utifrån klubbens policy, som antogs under 2016, om att tävlande ska ske i klubbens fartdräkt för att man ska få startavgiften betald av klubben konstaterade styrelsen att tre fall av dispens har godkänts under säsongen. För de fåtal som utan dispens valt att tävla i annan fartdräkt och ännu inte betalt startavgiftsfakturan beslutade styrelsen att man inte ska kunna anmäla sig till tävling innan skulden är reglerad.
 • Styrelsen beslutade att tillskjuta KSEK 10, utöver budget, för materialinköp.
 • Styrelsens ambition är att satsa ännu mer på högkvalitativ träning och man diskuterade därför vilka extra träningsaktiviteter som klubben bör finansiera genom de fonderade medel som avsatts specifikt för träning. Förslag kommer att beredas och beslut om finansiering tas på kommande möten.

/Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 16:e oktober

 • Styrelsen fattade beslut om att uppdatera gällande ersättningspolicy, som antogs 2018-08-28, så att ersättning för Höstlovslägret kommande år sker på samma sätt som i den äldre policyn. Detta innebär att samtliga Klubbtränare får ersättning för hälften av kostnaden för boende och mat samt full ersättning för liftkort.
 • Under styrelsens rapportering per ansvarsområde genomgicks bland annat följande:
  • Ambitionssatsning (fd Nivå 3) - Anders Hänström besökte mötet och genomgick status och rapporterade bland annat om ett bra genomfört läger i Litauen samt att deltagarantalet på de kommande ambitionslägren under nov-dec är enligt förväntan.
  • Ekonomi – klubbens nya kassör Johan Nordström sätter sig nu in i våra system och har påbörjat dialog med vår redovisningsbyrå Vallentuna Redovisning. Styrelsen diskuterade även genomgång och användning av avsatta fonderade medel och bestämde att nästa styrelsemöte ska innehålla en beslutspunkt om hur vi under säsongen ska använda fonderade medel för träning.
  • Träning - tränarbemanning för kommande läger och säsong är under kontroll. Vi har glädjande också fått en ny extern tränare i Rebecca Olofsson, tidigare FIS-åkare som huvudsakligen kommer träna U12. Varmt välkommen till TSLK Rebecca! När det gäller träningsplanering på längre sikt så har brottaren Martin Lidberg bokats upp för barmarksträning nästa höst.

 

/Styrelsen via Jonas Billberg

 

PM från styrelsemöte 18:e september 

 • Styrelsen antog en ny Materialpolicy samt även en Integritetspolicy, som komplettering till det GDPR-relaterade arbete som genomfördes under våren. Antagna policy’s publiceras i vanlig ordning på klubbens hemsida, under rubriken Policydokument.
 • Styrelsen sanktionerade vidare det tidigare beslutet (från extramöte 18-09-10) att utse Johan Nordström till klubbens kassör. Varmt välkommen Johan!
 • Under styrelsens rapportering per ansvarsområde genomgicks bland annat följande:
  • Tävlingar – det finns ett antal förslag till ändringar för tävlingsupplägget i regionen för U10 kommande vinter, i syfte att effektivisera genomförandet av tävlingarna. Mer information om detta kommer. Tävlingsledarutbildning sker under oktober, så höll ögonen öppna!
  • Träning/Lägerverksamhet – just nu handlar träningsplaneringen mycket om våra läger i närtid och alla läger fram till och med Zermatt är under god kontroll. Ungdomslägret och Familjelägret har för närvarande lägre antal deltagare än förra året så ta del av kommande information om dessa läger och missa inte att anmäla er.

/Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 28:e augusti 

 • Efter en fantastisk sommar kommer vintern allt närmare och förberedelserna för kommande säsong intensifieras nu och under styrelsens rapportering per ansvarsområde genomgicks bland annat följande:
  • Ambitionsläger – intresset är generellt ännu högre för ambitionsläger än tidigare, enligt Anders Hänström som var inbjuden till mötet.
  • Material - efter genomförd besiktning av klubbstugan ska ett antal förbättringar göras och den 16/9 ska en fixardag genomföras. Dyk upp och hjälp till! (se inbjudan i Facebook-grupperna). För närvarande saknas materialansvariga för U8-U10-U12 så även här behöver klubben din hjälp.
  • Tävlingar – vår FIS-tävling i Ramis i december planeras för fullt. När det gäller tävlingar i hemmadistriktet så kommer vi troligen att arrangera totalt 4 tävlingar i Väsjöbacken. Utbildning för tävlingsledare sker troligen i september/oktober.
 • Styrelsen genomgick de åtgärder som genomfördes i klubbens GDPR-arbete i våras och det beslutades att vi i tillägg ska upprätta en integritetspolicy.
 • Styrelsen beslutade att kalla till extra möte för att välja in en ytterligare styrelseledamot, för rollen som kassör, där styrelsens förslag är att Johan Nordström väljs som ledamot för perioden fram till årsstämman 2019. Det extra mötet utlyses till 2018-09-10, se kallelse här på hemsidan under Nyheter.
 • Styrelsen beslutade även att genomföra vissa ändringar rörande arvodering av klubbtränare och en uppdatering av ersättningspolicyn kommer därmed att ske inför den stundande säsongen.

 

 /Styrelsen via Jonas Billberg

 

PM från styrelsemöte 14:e maj

 • Diskussion om utökad subventionering av startavgifter för FIS-åkare från dagens KSEK 6 (17 starter) togs upp på nytt av styrelsen då vi inför mötet kunde konstatera att årets resultat är bättre än vad tidigare prognoser visat. Styrelsen beslutade att för den gångna säsongen skjuta till extra medel och utöka subventioneringen av startavgifter till KSEK 8,75 (25 starter). Notera att beslutet endast gäller för den gångna säsongen. Styrelsens ambition är självklart att även kommande säsonger stödja våra FIS-åkare, men det är den vid varje tillfälle rådande ekonomiska situationen i klubben som avgör omfattningen av stödet.
 • Styrelsen beslutade vidare att tilldela både Bo Aggeborns stipendium om KSEK 3 och att dela ut KSEK 5 ur klubbens Landslagsåkarfond till Hilma Lövblom. Grattis Hilma!

 /Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 16:e april  

 • Under rapporteringen per ansvarsområde genomgick styrelsen bland annat följande:
  • Nivå 3 – Anders Hänström presenterade status och utvärdering, som generellt är klart positiv. Diskussion under mötet om valfriheten inom N3 (gällande antal läger) som ledde till att det beslutades att nuvarande U12-modell för N3 ska gälla för samtliga grupper, alltså även U14 och U16.
  • Material –  slutinventering ska nu påbörjas, inför nästa säsong. Ev. genomför vi viss renovering av klubbstugan under sommaren, ex målning. Då kommer det behövas medlemmar som ställer upp.
  • Tävlingar – summering av tävlingssäsongen pågår och vi har positivt besked om ett FIS-arrangemang i Ramundberget under nästa säsong. Ambitionen är att även nästa säsong arrangera flertalet tävlingar, särskilt U12/U14.
  • I övrigt pågår mycket arbete med bemanning av tränare och lagledare inför nästa års verksamhet.
 • Styrelsen diskuterade en eventuell framtida satsning på en modell med sportchef/huvudtränare. Baserat på redovisade erfarenheter insamlade från andra klubbars satsningar på en sportchef är styrelsen slutsats Nej till den modellen. Den framtida modell som istället kommer vara styrelsens inriktning för vidare arbete i frågan är ett upplägg med ett flertal huvudtränarroller - ex en ansvarig huvudtränare (styrelsen), en assisterande huvudtränare och en tekniktränare.
 • På agendan stod bland annat även beslut om ev. utökad subventionering av startavgifter för FIS-åkare från dagens KSEK 6. Baserat på muntlig budgetgenomgång av kassör under mötet och mottagna förslag från ”Arbetsgruppen för att förbättra ekonomiska villkor för Juniorerna” tvingades styrelsen dessvärre konstatera att förutsättningarna för utökad subventionering är begränsade per idag. Frågan kommer att tas upp på nytt om styrelsen kan konstatera att en förändrad ekonomisk prognos gör att utrymme uppstår, då styrelsens vilja är att successivt öka stödet för juniorerna.
 • Vi upprepar att datum för klubbens årsmöte 2018 är den 31 maj. Välkomna! 

 /Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 21:a mars

 • Under rapporteringen per ansvarsområde genomgick styrelsen bland annat följande:
  • Tävling – Klubbmästerskap genomfördes på ett bra sätt. För ytterligare förbättring konstaterade styrelsen att vi inför nästa år bör informera tidigare i respektive grupp om en preliminär plan/tidpunkt för tävlingen.
  • Träning – vi har under säsongen haft en väl fungerande dialog med Sollentuna om träningsupplägget i Väsjöbacken. Planering av tränarbemanning inför nästa säsong påbörjas nu.
 • Styrelsen har initierat ett arbete för att säkra klubbens efterlevnad av GDPR (EUs dataskyddsförordning).
 • Datum för klubbens årsmöte 2018 beslutades – 31 maj. Välkomna!

/Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 15:e februari 

 • Under rapporteringen per ansvarsområde genomgick styrelsen bland annat följande:
  • Nivå 3 – Anders Hänström besökte mötet och presenterade status. Styrelsen konstaterade att Nivå 3 satsningen överlag är positiv och har fortsatt god effekt på våra åkares utveckling.
  • Ekonomi – arbete har lagts ner på att få en bokföring av hög kvalitet och det konstaterades även att respektive medlems aktivitet i Kansliet Online är avgörande för att få fakturering/betalning att fungera.
  • Tävling – någon gång efter sportlovet planeras KM att genomföras. Vidare är ex LVC-finalen under planering.
 • Som bekant har Täby Slalomklubb från denna säsong infört villkor att åkare i U12 och uppåt ska nyttja klubbens fartdräkt för att få anmälningsavgifter betalda av klubben. Styrelsen beslutade därför att nu börja förbereda fakturering av anmälningsavgifter för de åkare som inte nyttjar klubbens fartdräkt. Mer information om detta ska ske genom lagledarna.
 • Styrelsen beslutade en inriktning om att ingå nytt avtal mellan Täby Slalomklubb och Ramundberget avseende lägerverksamhet.
 • Styrelsen beslutade även följande riktlinjer för vilken typ av medlemskap som skall debiteras:
  • Om inget annat uttryckligen begärs så faktureras familjemedlemskap där yngsta åkare i familjen som tränar i vår regi är U14 eller yngre.
  • För åkare som tillhör Freeride, U16 eller äldre, och som saknar yngre syskon som tränar i vår regi, så faktureras individuellt medlemskap om inget annat uttryckligen begärs.
  • Alla som deltager i vårt Familjeläger ska vara medlemmar.

/Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 18:e januari

 • Under rapporteringen per ansvarsområde genomgick styrelsen bland annat följande:
  • Lagledning: högt fokus på att få hela verksamheten och inte minst närvarorapportering att fungera och medlemmar aktiva i Kansliet Online. Antalet åkare i klubben är nu totalt 268 jämfört budgeterat antal 275 st, vilket måste betraktas som bra.
  • Tävling: två tidtagningsutbildningar genomfördes i december med bra resultat och TSLK har även genomfört en utbildning öppen för alla klubbar. Väldigt bra arrangemang av förra helgens U10-tävling, med Staffan Öster i spetsen som tävlingsledare.  Det är vidare många tävlingar inom kort och relativt dåligt snöläge i regionens backar. TSLK har signalerat att vi gärna hjälper till och nu flyttar Lidingö sin tävling i helgen till Väsjöbacken med oss som medarrangör.
  • Marknad – finns ett antal pågående diskussioner med ett antal företag kring sponsring. Men fler tips från ”Friends & Family” är önskvärt, för att kunna öka klubbens sponsorintäkter.
 • Styrelsen beslutade att tillskjuta extra medel för materialinköp om KSEK 15 avseende ny ljudanläggning till Väsjöbacken.
 • Styrelsen beslutade att godkänna nytt avtal om två år mellan Täby Slalomklubb och Konfido avseende administration av klubbläger samt rådgivning kring övriga läger. 

 /Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 20:e november 

 • Under rapporteringen per ansvarsområde genomgick styrelsen bland annat följande:
  • Nivå 3 – Anders Gillberg deltog och rapporterade att allting flyter på som det ska, fem av sju läger är genomförda med bra resultat. Fakturering av N3 ska ske inom kort. Styrelsen beslutade att det i god tid före årsstämman, slutet av mars, ska tas fram ett förslag till fortsatt N3 struktur.
  • Ekonomi – Alla utbetalningar från årets mycket väl genomförda Skidbytardag är gjorda. Medlemsavgifter och träningsavgifter är prognosticerade till att vara under budget, vilket förklaras av att antalet barn per idag är lägre än budgeterat. Styrelsen beslutade därför att lagledarna omedelbart ska genomföra en aktivitet för att ta in fler aktiva från befintliga köer.
  • Tävlingar – enighet har nåtts kring Stockholms policydokument och ex ska värdegrund tydligare prägla våra tävlingsinbjudningar framöver.
  • Träning – vår Junior-grupp kommer i vinter att köra ihop med Huddinge. Detaljplanering av Ungdoms- och Familjeläger pågår. Strategiska Sportkommittén (som beslutades under föregående styrelsemöte) är initierad med positiv feedback från tillfrågade.
  • Läger – Styrelsen diskuterade bland annat frågan om ålder för att delta själv på läger och konkluderade med att i U14 och uppåt är det OK att åka själv. I U12 bör man endast i undantagsfall skicka sina barn ensamma på läger. Om detta sker skall man i god tid innan försäkrat sig om att någon annan vuxen ansvarar för ditt barn under lägret. Ditt barn skall vara väl förtrogen med den personen och de skall känna varandra sedan tidigare och det är viktigt att denna person skall ha accepterat det ansvar det medför. Förutom hemlängtan, sömnproblem etc. kan även hjälp med skidvård eller olycka i backen mm behövas vilket gör ansvaret större.
 • Styrelsen beslutade att i år tillskjuta medel för att finansiera nyttjande av ytterligare Ungdomstränare under Familjelägret (Obs! Ej ett prejudicerande beslut). Beslutet motiverades med att det är viktigt att vi tänker långsiktigt och får in dem i tränarrollen, då Ungdomstränarna är viktiga för återväxten i vår tränarkår, vår målsättning att även satsa på yngre tränare som ligger närmare barnen/ungdomarna i ålder samt bygga kunskap om åkarnas förmåga innan träningen i Väsjöbacken drar igång.

 /Styrelsen via Jonas Billberg

PM från styrelsemöte 19:e oktober

 • Under en rapportering per ansvarsområde genomgick styrelsen bland annat följande:
  • Ekonomi –Jonas L (kassör) skall informera samtliga lagledare om önskad process för utlägg. Dialogen och samarbetet med Vallentuna Redovisning är uppstartad och fungerar så långt.
  • Material – städning av klubbstugan har påbörjats. Fönster har bytts medan en del elarbeten återstår. Styrelsen diskuterade att det är problem med bredare engagemang vid kallelser till denna typ av klubbarbeten. Styrelsen beslutade därför att vi i högre grad tvingas övergå till schemaläggning av klubbens medlemmar (jmf käppförälderschema).
  • Lagledning – mycket jobb har den senaste tiden lagts på Kansliet Online. Petra gick igenom läget per grupp, inkl. antal i respektive grupp.
  • Tävlingar – tävlingskommitté är formad och tävlingsledare i resp. grupp finns, förutom i U10 där nya behövs. LVC-finalerna behöver nu börja planeras. Första U10 Sthlm Race tävlingen arrangerar vi (13-14/1) och den kommer att köras mixad tjej/kille. Styrelsen enades om att vi ska marknadsföra och skapa PR kring detta.
  • Träning – fortsatt högt fokus på att hitta externa tränare. Bemanning läger är generellt god, förutom U12 Familjelägret/Förlängda Familjelägret. Planering av Zermatt pågår.
  • Marknad – Sponsoravtalet med Ramundberget är nu signerat! Webgruppen har haft sitt andra möte och har nu en lista över teman som de ska skriva om framöver.
 • Styrelsen diskuterade vad vi kan göra för att få våra åkare att vara aktiva längre upp i åldrarna. Idag ser vi en halvering av antalet vid varje åldersgruppsbyte från U12 och uppåt, vilket innebär att U16 är endast en fjärdedel av U12.  Klubben genomför nu en satsning på Juniorer och vi behöver diskutera vad vi kan göra ytterligare för U14 och U16. Nedan följer exempel på de punkter som diskuterades under mötet. De skall ligga till grund för fortsatt arbete i styrelsen i den här frågan.
  • I ännu högre grad åka tillsammans för att skapa bättre gruppdynamik och fler och starkare kompisrelationer.
  • Engagemanget i föräldrakretsen är en annan parameter som tros kunna påverka positivt.
  • Fortsatt värdegrundsbyggande/ ”Täby-andan”. Säkra att alla känner sig sedda.
  • Utnyttja det faktum att TSLKs ungdomar jämfört med många andra idrotter har fler övernattningsdygn tillsammans. Uppmuntra till gemensamma aktiviteter på läger.
  • Bygga lag redan under barmarksträningen. Modernisera barmarksträningen?
  • Tränarsamtal – inför säsong/under säsong/efter säsong
 • Styrelsen beslutade att bilda en Strategisk sportkommitté. Gruppen ska inte arbeta operativt utan istället värdera hur vi långsiktigt utvecklar vår träning och som följd av detta även förbättrar våra tävlingsresultat. Gruppen bör även studera vad man gör i andra sporter och i andra länder (t ex Österrike och Norge) för att få in nya impulser. 

/Styrelsen via Jonas Billberg, sektererare

PM styrelsemöte 18:e september 2017 

 • Styrelsen fick en statusrapport från arbetsgruppen för att förbättra ekonomiska villkor för Juniorerna, av Anders Hänström. Anders beskrev grunderna i upplägget, dess organisering och fokusområden för de två grupperna ifråga - gruppen på hemmaplan respektive gruppen på skidgymnasium. Klubben har idag 13 st på skidgymnasium. Styrelsen gav sitt stöd till grunderna i upplägget och underströk att ambitionen från styrelsens sida är att vi tydligt önskar satsa på och stötta denna grupp av åkare.
 • Under en rapportering per ansvarsområde genomgick styrelsen bland annat följande:
 • Lagledning: Petra genomförde lagledarmöte veckan före styrelsemötet och alla grupper har nu glädjande nog full lagledarbemanning. Styrelsen beslutade att både U10 och U12 nu kan fylla sina grupper och ta in fler åkare samt att barn i kö bör erbjudas plats i Freeride-gruppen i väntan på plats i en grupp som har kö.
 • Material: Jessica besökte lagledarmötet och varje grupp har fått i uppdrag att hitta personer till ett arbetslag, då vår klubbstuga är i stort behov av renovering under hösten. Offert ska inhämtas för fönsterbyte och högtalaranläggningen behöver också bytas ut.
 • Tävling: klubbens tävlingsdokument är klart och kommer inom kort sändas ut till lagledarna. Extra fokus har i år lagts på säkerhet och värdegrund. Jörgen rapporterade vidare om att det har uppkommit en hård konkurrens om tävlingarna i regionen, vilket vi måste förbereda oss för inför kommande säsonger. Tidtagarutbildning och tävlingsedarutbildning för större tävlingar kommer att genomföras inom kort.
 • I år kommer Täby att synas ännu mer i backarna. Våra åkare från U12 och uppåt kommer nämligen att köra i Täbys nya fartdräkter. Klubben vill med denna satsning ytterligare stärka Täbys profil och förutsättningarna för klubbsammanhållning bland våra aktiva. Täbyfartdräkten är ett krav för att åkarna (U12 och uppåt) ska få tävlingsavgiften betald av klubben vilket vi har informerat om sedan förra säsongen. Vi förtydligar att även klubbens äldre fartdräkt är godkänd samt att aktiva landslagsåkare kan tävla i sin landslagsdräkt. Vi vill stärka drivkrafterna för att alla under denna säsong ska gå över till de nya dräkterna för att bli en mer sammanhållen klubb. Den som av någon anledning upplever sig ha svårt att klara kravet om ny fartdräkt (t ex stor familj med behov av längre övergångsperiod för att klara ekonomiska belastningen) kan höra av sig till styrelsen för eventuell dispens under kommande säsong.
 • Styrelsen beslutade att nominera Stefan Lövblom som ledamot i Stockholms Skidförbunds anläggningskommitté.
 • Styrelsen beslutade att utlysa och kalla till extra möte för att välja in en ny ledamot, för rollen som kassör, där styrelsens förslag är att Jonas Larsson väljs som ledamot för perioden fram till årsstämman 2019. Det extra mötet genomförs 2017-09-29 kl 17.00 i Byleskolans gymnastiksal (i samband med barmarksträning inomhus U12).

 /Styrelsen via Jonas Billberg, sekreterare

 

PM styrelsemöte 21:a augusti

 • Skidbytardagen 2017 hålls lördagen den 11:e november i Täby RacketCenter. Efter förra årets positiva genomförande har vi för avsikt att detta ska bli vår permanenta lokal för Skidbytardagen.
 • Styrelsen beslutade att för säsongen 2017/2018 låta träningsavgifterna vara oförändrade för samtliga grupper (dvs 2,500 kr) förutom Juniorer, vars avgift sänks till 1,250 kr. Den lägre nivån för Juniorer motiveras med att de får mindre tränarstöd samtidigt som styrelsen vill signalera att klubben önskar att fler åkare fortsätter med sin idrott även om de inte kommer in på skidgymnasium.
 • Styrelsen beslutade budgeten för verksamhetsåret 2017/2018. Styrelsens strategi bakom budgeten är fokus på kärnverksamhet där vi exempelvis satsar ytterligare på alla gruppers tränarstöd och Nivå 3-upplägget.
 • Mot bakgrund av att fakturering ej kunnat effektueras då deltagarlistor saknas för flera grupper samt att träningsavgiften ej var bestämd så beslutade styrelsen att årets faktura ska skickas ut senast 15/9 med sista betalningsdag 10 dagar senare.
 • Styrelsen beslutade vidare om att anlita redovisningsbyrå för föreningens löpande ekonomiska administration. Att lägga ut redovisningen på extern part har bedömts vara helt nödvändigt och har beslutats först efter ett intensivt och långt arbete av valberedningen för att hitta alternativ på ideell basis. Vald partner är Vallentuna Redovisning och årskostnaden är estimerad till KSEK 50–60 (exkl. hantering av Skidbytardagen).
 • För att öka förutsättningarna för intäkter och för att underlätta lagledarnas ideella arbete har olika moderna administrativa system för närvarohantering, fakturering och övrig hantering av medlemmar utvärderats. Baserat på utvärderingen fattade styrelsen beslut om att välja och implementera Kansliet Online.

 

/Styrelsen via Jonas Billberg, sekreterare

 

PM styrelsemöte 26:e april 2017

 • Inför kommande säsong fasas käppar av fabrikat BreakAway ut (intresserade kan kontakta styrelsen). Investering planeras bl a i högtalarsystem samt ytterligare tidtagningsutrustning.
 • Viktigt att alla åkare återanmäler sig inför nästa säsong så att vi tidigt får kännedom om vilka som önskar fortsätta. Självklart hoppas vi att samtliga väljer att fortsätta.
 • Vi påminner om vårt tidigare beslut att från U12 är det obligatoriskt från kommande säsong att tävla i klubbens fartdräkt för att få anmälningsavgiften till tävlingar betald (detta krav gäller ej klubbinterna tävlingar, t ex KM).
 • Årsmöte hålls 2017-05- 30 kl 19 i Spegelsalen, Täby Ishall. Separat kallelse publiceras senare men vi vill ge alla chansen att så tidigt som möjligt skriva in detta datum i kalendrarna. Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och vi hoppas att så många som möjligt kommer för att vara med i diskussionerna och besluten.

PM styrelsemöte 29:e mars 2017

 • Nu när säsongen börjar lida mot sitt slut kan vi börja summera. Vi har genomgående mycket goda tävlingsresultat som vi har all anledning att vara mycket stolta över. Drygt hälften av våra tränande i U10-U16 tävlar aktivt och vi hoppas att vi nästa år kan utöka med ytterligare barn.

 • Klädkommittén har valt Altitude 8848 som leverantör av nya klubbkläder och börjat informera våra medlemmar. Med detta val ser vi att får tillgång till mycket funktionella och bra kläder. Altitude 8848 erbjuder även ett konkurrenskraftigt pris och goda leveransvillkor i form av snabba leveranser vilket eliminerar behov av att klubben håller lager med ekonomisk risk.

 • Höstens läger ser preliminärt ut som nedan:
  - Höstlovslägret (Zermatt) – 2017-10- 27 – 2017-11- 03
  - Förlängt höstlovsläger Nivå 3 (Saas Fee) – 2017-11- 02 – 2017-11- 07
  - Ungdomsläger (Ramundberget) – 2017-11- 25 – 2017-11- 28
  - Förlängt Ungdomsläger Nivå 3 (Funäsdalen/Ramundberget) - 2017-12- 29 – 2017-12-03
  -  Familjeläger (Ramundberget) – 2017-12- 15 – 2017-12- 17
  - Förlängt Familjeläger (Funäsdalen/Ramundberget) – 2017-12- 18 – 2017-12- 21

 PM styrelsemöte 23:e februari 2017

 • Mycket bra genomförda tävlingar av Täby Slalomkubb. Vi har en allt större krets av kompetenta tävlingsfuntionärer i samtliga grupper.
 • Klubbstugan är mycket stökig och vi behöver göra punktinsatser regelbundet (t ex efter tävlingar). Alla som nyttjar stugan behöver anstränga sig för att hålla ordning och slänga skräp
 • Materialhantering distribuerad på gruppnivå fungerar bra. Vi upplever att tillgången på material över lag är mycket god.

PM från styrelsemöte den 17 januari 2017

 • Säsongen är nu igång och vi konstaterar att alla genomförda läger varit mycket lyckade. Tävlingssidan har kommit igång väl och ett antal av våra åkare har stått för framskjutna placeringar.
 • Annika Billberg är ny tävlingsledare för U10. Vi har även många nya i tävlingsorganisationen för U12. Vi är tacksamma för ett mycket stort engagemang från våra föräldrar inför att vara funktionär i samband med tävlingar. Detta engagemang betyder mycket för vår förmåga att genomföra de tävlingar som vi har värdskap för.
 • Vi kommer att arrangera KM så snart som vi kan (måndag och onsdag beroende på grupp). Frågan avgörs främst av Väsjöbackens skick men vi ser att detta sannolikt sker i slutet januari eller början av februari. 
 • Sponsringspriser från större leverantörer sköter vi nu centralt istället för gruppvis. Även inköp av pokaler är nu centraliserat. 
 • Sponsringsgruppen leds nu av Titti Lundgren. Titti tar tacksamt emot uppslag på såväl sponsringspaket samt potentiella sponsorer.
 • Styrelsen önskar att de tränare och lagledare som har klubbjacka nyttjar denna mer då det har ett gott igenkänningsvärde.
 • Vi uppmanar att alla ledare som är i backen med pjäxor på fötterna ska ha hjälm i syfte att vara goda förebilder.

PM styrelsemöte 23:e november 2016

 • Stefan Lövblom och Erik Rydberg  är nya lagledare för Junior-gruppen.
 • Ny Facebook-sida bildas för att samla köp/sälj på ett enda ställe.
 • Vi har aldrig haft så många lägerdeltagare i modern tid som vi har nu. Vi konstaterar att 107 deltog i Höstlovslägret, cirka 170 är anmälda till Ungdomslägret och cirka 400 är anmälda till Familjelägret.
 • Vi går vidare med att bilda en sponsringsgrupp och letar efter ledare.
 • Vi satsar på att utbilda lagledare/tränare i förstahjälpen och köper även in både utbildning och förstahjälpenväskor.
 • Styrelsen har beslutat att skidgymnasister som tränar med klubben ska debiteras SEK 150 per dag och att externa åkare vid läger ska debiteras SEK 300 per dag (gäller alla läger och i mån av plats).

PM styrelsemöte 18:e oktober 2016

 • Planeringen inför säsongen ser mycket bra ut. Samtliga grupper ligger i rätt fas och vi ser att de första försäsongslägren genomförts på ett mycket bra sätt samtidigt som anmälningar för resterande försäsongsläger flyter in i bra takt. Vi noterar med glädje att klubben aldrig i modern tid haft så många skidgymnasister som vi har nu. En växande verksamhet kräver ökade satsningar och vi har förstärkt tränarkåren inför säsongen med en kombination av föräldratränare samt professionella tränare.

 • Under säsongen arrangerar vi följande regionala tävlingar:
  - U10 (GS) 2017-02-05
  - U12 (SL) 2017-01-23
  - U14 (SL) 2017-02-04

 • Nyhet är att ”mixtävling” ersätter ”lagtävling” i U10. Uppdelning sker efter ålder. T ex 07-or (killar och tjejer på samma lista – start som resultat) tävlar på förmiddagen och 08-orna på eftermiddagen.

 • Vi kan idag glädjas åt att ha en mycket god stab av funktionärer vilket ger oss god kapacitet för att arrangera tävlingar.

 • Ersättningsdokumentet för ledare är nu uppdaterat inför säsongen och publicerat på webben.

PM styrelsemöte 12:e september 2016 

 • Varningsflaggor inköps till varje grupp. Syftet är att vi vid träning på läger på ett mer tydligt sätt ska kunna varna att vi bedriver träning.

 • Vi påminner om att träningsavgifter ska betalas senast 15:e september och därefter tillgängliggörs obetalda platser till de som står i kö.

 • Snowcamp i Säfsen genomfördes helgen 10-11:e september där 54 barn deltog samt 31 föräldrar/tränare/ungdomstränare. Strukturerade diskussioner genomfördes med stor behållning kring barmark/fys, lagledning, värdegrundsarbete/klubbanda, snöträning samt tjejprojekt. Vi vill repetera och utöka lägret kommande höst.

 • Lägerplaneringen fortskrider och vi bedömer att vi är i ett mycket bra läge avseende planering och antal anmälningar.

PM styrelsemöte 15:e augusti 2016 

 • Ny tävlingskommitté är under bildande under ledning av Jörgen Eklund.
 • Skidbytardagen 2016 hålls 12:e november i Täby RacketCenter. Vi ser möjligheter att detta blir vår permanenta lokal för Skidbytardagen så att vi kan återkomma år till år.
 • Ny fartdräkt är framtagen och kan nu beställas via Beyond-X. Krav (från U12 och uppåt) är att nyttja klubbens fartdräkt från säsongen 2017/2018 för att få tävlingsavgifter betalda av klubben.
 • Barmarksläger på SnowCamp i Säfsen har 50 barn anmälda samt 30 föräldrar. Cirka 85% av de anmälda är tjejer vilket är mycket glädjande. Lägret finansieras till viss del genom fonderade medel för tjejsatsning. Det planeras även aktiviter på SnowCamp för att utbilda tjejer i tävlingslogistik, skidvård etc.
 • Coachutbildning planeras - initialt tänkt för tränare men öppnas även för övriga funktionärer som lagledare, styrelsemedlemmar etc.
 • Styrelsen vill harmonisera träningsavgifter över samtliga grupper eftersom våra gruppers kostnader är i stort desamma per åkande barn. Styrelsen beslutade att träningsavgifterna för säsongen 2016/2017 för samtliga grupper ska höjas för att finansiera klubbens utökade verksamhet och satsning på kvalitet. Vi ser även ökade kostnader för tävlingsavgtifter i takt med att fler av klubbens åkare tävlar längre upp i åldrarna. Det innebär SEK 2.500 som ny träningavgift.
 • Styrelsen beslutade att godkänna budget för verksamhetsåret 2016/2017. En väsentlig satsning görs på inhyrda tränare både för träningen i Väsjöbacken samt vid läger. I takt med att klubbens åkare når tävlingsframgångar ser vi ökade kostnader för FIS-startavgifter vilket vi tagit höjd för. Vi satsar även mer på utbildning, gruppaktiviter samt träningsläger. I takt med att klubbens verksamhet växer är det viktigt att vi fortsätter utveckla våra intäktsströmmar.
 • Beslut att FIS-åkares tävlingsavgifter betalas av klubben upp till KSEK 6 per åkare. Om vi i maj finner att klubben har ett ekonomiskt överskott är vi beredda att överväga betala något mer.
 • Beslut om att sätta 15:e september som nytt sista datum för erläggande av träningsavgift för säsongen 2016/2017 På så sätt får de som tilldelas plats pga avhopp en rimlig chans att vara med även på försäsongsträningen. Till nästa år ska vi vinnlägga oss om att gruppernas sammansättning blir klar i god tid så att vi kan fakturera i sådan god tid att 20:e augusti fungerar som sista datum för betalning.

 

PM styrelsemöte 3:a maj 2016 

 • Alla träningsavgifter ska betalas senast 20:e augusti varje år inför kommande säsong. Annars förverkas träningsgruppsplatsen för åkaren. På så sätt får de som tilldelas plats pga avhopp en rimlig chans att vara med även på försäsongsträningen.
 • Ledarförmånen att ett barns Träningsavgift inte behöver betalas in regleras efter säsongens slut, givet att ledaren deltagit i merparten av klubbens verksamhet (mao ska även ledare betala in senast 20:e augusti). Som ledare i klubben räknas lagledare, styrelsemedlemmar och tränare.
 • Redigering av Facebook-gruppernas medlemmar kommer att göras inför kommande säsong. Vi försöker hålla grupperna aktuella med barn i rätt åldersgrupper samt tillhörande föräldrar.
 • Säsongsavslutning sker 2016-05-29 kl 11-13 på Täby Kyrkby IP.
 • Gruppernas beräknade storlek kommande säsong:
  • 60 barn i U8
  • 60 barn i U10
  • 50 barn i U12
  • 35 barn i U14
  • 20 barn i U16
 • Fartdräkt – marknadsgruppen väljer att gå vidare med Beyond X som tar fram 3 förslag som sedan blir föremål för omröstning bland medlemmarna.
 • Jacka – som komplement till dagens Arctica-jacka kommer enklare jacka från Sport Design Sweden att erbjudas (modell ”stretch”). Ny jacka kommer att tas fram till säsongen 2017/2018.
 • Formuläret för anmälan till Familjelägret läggs som förra året ut på Midsommarafton kl 00:00. Lägerschemat ligger nu ute på webben.
 • Styrelsen beslutar att vi öppnar upp Nivå 3 för U12 inför kommande säsong genom att istället för en formell grupp för Nivå 3 istället erbjuda ambitionsläger där de med högre grad av ambition kan välja att deltaga på önskat antal läger. Den träningskultur och träningskvalitet som Nivå 3 står för erbjuds även fortsättningsvis för U12 men nu i form av ambitionsläger där man deltager i den mån man har möjlighet. Som en följd av detta debiteras ej någon särskild träningsavgift för säsongen utan istället fördelas kostnaden som ett särskilt tillägg för ambitionslägren för att delvis finansiera inhyrning av tränare. Målet är att vi på detta sätt ska engagera ett större antal åkare. Upplägget för ambitionsträningen kommer att utformas inom ramen för klubbens Nivå 3 satsning. Deltagarna i ambitionssatsningen kommer att erbjudas liknande villkor som tidigare år där klubben subventionerar en del av kostnaden för tränare.
 • Styrelsen beslutar att Cemine Starrost får Bo Aggeborns Stipendium för detta år. Stipendiet delas ut vid vår säsongsavslutning.

 

PM styrelsemöte 22:a mars 2016 

 • Uppmaning att försöka få in samtliga utläggskvitton senast 2016-04-01. Om det är omöjligt så låt Mariette Leopoldson få veta vad som saknas så att hon kan reservera ett estimerat belopp.
 • Gruppbyten för de som inför nästa säsong ska gå upp en åldersgrupp genomförs efter sista tävlingen för denna säsong (Miss Lindvallen är vårt riktmärke).
 • Diskussion pågår med tre potentiella leverantörer kring ny fartdräkt inför kommande säsong.
 • Föreläsning kommer arrangeras 2016-04-27 med Mats Bergwall "Mat för resultat" för vuxna och barn.
 • Grundläggande coaching via SISU kommer arrangeras i september (en eller två kvällar).

PM styrelsemöte 18:e februari 2016

 • KM har nu genomförts och båda kvällarnas arrangörsgrupper genomförde tävlingarna med på ett stortartat vis. Stort beröm till vår mycket väl fungerande tävlingsorganisation.
 • Evenemanget Kung i Backen fick tyvärr ställas in detta år på grund av dålig snötillgång.
 • Vi tackar för att utläggsblanketter numera nyttjas i stor uträckning vilket underlättar administration.
 • Nygårds Värdshus i Täby Kyrkby är bokat för klubbens 50-års jubileum lördagen 21:a maj. Separat inbjudan inom kort.

 

PM styrelsemöte 26:e januari 2016

 • Ambition är att material inför nästa säsong fördelas gruppvis. Kortsiktigt kan det behövas mer material (suboptimering) men med ökat ansvar då material blir gruppvis allokerat finns möjlighet att materialet håller längre.
 • Styrelsen är beredda att söka träningsmöjligheter utanför Stockholm utifall blidvädret fortsätter.
 • Vi ser det som angeläget att tävlingar dokumenteras (bild med många barn och text till webbgruppen).
 • Tävlingssäsongen har startat bra. LVC för U12 samt klubbtävling i Väsjöbacken genomförts med lyckat resultat.
 • Försäsongsträningen genomförd med bra resultat. Ny tränaransvarig för de yngre grupperna U8-U12 med tillträde 2016-04-01 blir Jonas Forslund som tar över från Johan Pettersson.
 • Alla säsongens klubbläger är nu genomförda. Inbjudan för Höstlovsläger i Zermatt 2016 är öppen och hela den preliminära lägerplanen för 2016/2017 är publicerad på vår webbsajt.
 • Beslut togs att klubben står för kostnaden för liftkort vid deltagande på SATU-utbildningar. Detta gäller retroaktivt från starten av säsongen 2015/2016.
 • Styrelsen beslutade att flytta KM för U8/U10 till 2016-02-15 samt att flytta KM för U12 och äldre till 2016-02-17. 

 

PM styrelsemöte 26:e november 2015

 • McDonalds har beviljat bidrag om KSEK 25 vilket ska nyttjas till tjejsatsning. Planeringsarbete har startat för hur vi bäst nyttjar dessa medel.
 • Klubben förfogar inför säsongen över fyra väl fungerande tidtagningsutrustningar (den fjärde har reparerats i USA).
 • Vi har utökat antalet käppar samt köpt in B-nät (2 m höga, 20 m långa) för att öka säkerheten runt målområdet vid träning.
 • Nummerlappar behöver bytas ut och söker en sponsor för detta.
 • Intern tävlingskommitté är bildad. Tre klubbtävlingar kommer att arrangeras för i första hand U8 resp U10;  2015-01-22, i samband med lägren i Bollnäs och Järvsö och 2015-02-19.
 • LVC-final U14 äger rum i Kungsberget (arrangerat av Kungsbergets AK samt Gävle Alpina SK).
 • Styrelsen beslutade att Höstlovslägret 2016 ska äga rum i Zermatt vecka 44 med eventuell option att förlänga med några dagar i Saas-Fee för U16 Nivå 3.
 • Styrelsen godkände dokumentet om stöttning av åkare på tävling vilket nu är publicerat på klubbens sajt (www2.idrottonline.se/TabySLK-Skidor/OmTSLK/Policiesochstyrdokument/).

 

PM styrelsemöte 19:e oktober 2015

 • Utbildning hålls under hösten i tidtagning samt övriga tävlingsekretariatsuppgifter. Vi anstränger oss för att få in ett ökat antal kvinnor i vår tävlingsarrangörsorganisation.

 • TSLK och Lidingö SLK har kommit överens om att tillsammans arrangera USM-kval GS i Fjätervålen 2016-03-19 samt 2016-03-20.

 • En tävlingskommitté inom klubben har bildats där ett första möte hålls i november.

 • Vi noterar med glädje att vi aldrig haft så många ungdomstränare som går utbildning som just nu. Detta bådar gott för återväxten.

 • Planering pågår för alla gruppers läger utifrån lägerkommitténs perspektiv. Vi är mycket nöjda över att antalet anmälda till höstens olika läger överträffar föregående år.

 • Tjejkvällen på Alpingaraget var välbesökt och mycket lyckad. Flera kvinnor uttryckte intresse för ett djupare engagemang i klubben.

 • Tack vare en väl genomförd hantverksdag med snickerikunniga eldsjälar har vi nu gett klubbstugan nödvändig omvårdnad och framförallt byggt ett rejält käppförråd.

 

PM styrelsemöte 29:e september 2015

 

 • Vi går nu igenom medlemsregistret och stämmer av vilka som betalat och vilka som lämnar sin plats till någon annan. Det påpekades att många familjer endast betalar för sina aktiva barn vilket innebär att på Familjelägret (och andra läger) är endast de aktiva barnen försäkrade.
 • Höstlovslägret i Zermatt har 105 anmälda och Familjelägret i Ramundberget har 338 anmälda.
 •  Stockholmsklubbarna har beslutat att strykning av åkare vid tävling på annan ort ej längre ger avgiftsbefrielse. Stockholmsklubbarna har beslutat att dispenser från kravet om minst 50% starter i kvalificeringstävlingar för att få starta i LVC-final ges i två steg. Först ska aktuell klubbs tävlingsansvarige godkänna, därefter regiontränaren. Nya tävlingskommittés lägger extra insatser på att få in kvinnor.
 • Skidbytardagen kommer i år att hållas på Täby Park hotel där vi får tillgång till evenemangslokalen.
 • Evenemanget ”Kung i Backen” hålls preliminärt 2016-02-05. Frivilliga söks till arrangörsgruppen.
 • Diskussion fördes om klubbjackor och -fartdräkter. Önskemål finns att fler tävlar i klubbens fartdräkt. Det finns ett önskemål om kontinuitet vilket innebär att möjligheterna att kompletteringsbeställa ytterligare för nästa år ska undersökas.   
 • Beslutades att klubbmästerskap i slalom hålls i Väsjöbacken 2016-02-22 för U8-U10 samt 2016-02-24 för U12-Masters. Beslutades att endast genomföra klubbmästerskap i slalom.
 • Klubbstugan behöver omvårdnad inför vintern och preliminärt bokar vi 2015-10-17 för detta. 
 • Klubben har efter inköp nu tre fungerande tidtagningsanläggningar.

 

Augusti 2015 - PM från styrelsemötet 25 augusti 2015

 • Styrelsen beslutade att träningsavgifterna för säsongen 2015/2016 ska vara oförändrade gentemot föregående säsong. Det innebär SEK 1.750 för U8 och Freeride samt SEK 2.250 för U10, U12, U14, U14, U16 och Juniorerna.
 • Styrelsen beslutade att godkänna budget för verksamhetsåret 2015/2016. I linje med vad som utlovades vid senaste årsstämman sker e ökad satsning på kvalitet. Detta möjliggörs ekonomiskt tack vare positiv utveckling av intäktsströmmar från de olika externa evenemang som klubben arrangerar.
 • Mycket god uppslutning på de läger som öppnat för anmälan. Rekordantal anmälda till Höstlovslägret i Zermatt och prognosen är att även Familjelägret får fler deltagare än tidigare år.
 • Höstens barmarksträning har startat. Bra uppslutning bland tränarna på internutbildning inför säsongen. Under september håller grupperna var för sig sin säsongsupptakt. Viktigt att entusiasmera så att deltagarantalet hålls högt eftersom det bygger både bra förutsättningar för goda resultat som skidåkare men utvecklar även gruppens kamratskap.

/Styrelsen via Per Werngren, sekreterare

 

 

Februari 2015 - Styrelsen har ordet

Tävlingssäsongen är i full gång och vi kan alla läsa om klubbens framgångar på vår fantastiska webbsida. Tack webbgänget för allt arbete ni lagt ned på att skapa bästa klubbwebben! Våra barn och ungdomar gillar att följa vad som händer i klubben såväl på webben som på Facebook och Instagram. 

Träningen flyter på bra i backen, underlaget är fantastiskt och en stor eloge till backens personal som skapat Stockholms bästa snö. Vi hoppas nu att den ska räcka ändå in i april. För underlätta för Väsjöbacken är det viktigt att vi alla tänker på att följa backens regler för hur vi uppträder i liften och i backen. Hittills har vi bara fått uppskattning och så vill vi att det ska vara även i fortsättning. 

I början av februari genomförde klubben evenemanget "Kung i Backen" där vi bjöd in företag till en slalomtävling. Det blev en stor succé tack vara alla engagerade klubbmedlemmar som deltog. Stort tack till Janne Huttunen och Henrik Lif som ansvarade för evenemanget och stort tack till alla ni andra som var med och såg till att det hela blev lyckat.  

Arbetet i styrelsen handlar nu gradvis om att planera nästa års aktiviteter. VI ser över klubbens material och prövar vilka behov vi har att köpa in nytt. Vi håller också på att fundera kring lägren och datum och hur vi kan upprepa att de blir lika kul som denna säsongs läger. Hör gärna av er till nån av oss i styrelsen om du har synpunkter eller idéer. 

Vi ses i pisten!

/ Kim Bergstrand - Ordförande 

 

December 2014- Succé för årets skidbytardag

Klubben gratulerar gänget som arrangerat årets skidbytardag till den framgång som det blev. Resultatet ser ut att bli bättre än i fjolårets, som då var rekordstort. Tack Lasse Schön och alla ni andra som såg till att dagen blev en stor succé. Intäkterna är välkommet tillskott till klubbens kassa. Vi är mitt uppe i en period av försäsongsläger och vi har redan slagit deltagarrekord. Antalet deltagare på höstlovslägret i Zermatt liksom helgens ungdomsläger har aldrig tidigare varit så stort som i år. Och på familjelägret i december väntas vi bli fler än någonsin tidigare. Det är kul! Vi har framhållit det förut och vi gör det igen. Det är på lägren som de stora framstegen görs. Klubbens lägeransvarige Mats Ekberg gör ett fantastiskt jobb. Men kom ihåg att han jobbar ideellt. Han gör allt han kan (och lite till) för att tillgodose era önskemål om boende eller annat. Den omfattande lägerverksamheten sliter samtidigt på material och tar resurser i anspråk. Därför är skidbytardagens tillskott till klubbens kassa så viktigt för att vi ska kunna värna viktiga delar av kärnverksamheten som träning och läger.

Tillsammans med kommunen har idrottsklubbarna i Täby under året arbetat fram riktlinjer för hur man ser på bland annat alkohol, tobak och droger. Kommunen kräver numera att varje klubb har ett riktlinjedokument. Det är bra. Idrottsrörelsen och dess företrädare har ett särskilt stort ansvar att se till att verksamheten är fri från droger. Ta gärna del av klubbens riktlinjedokument som styrelsen antagit. Där kan du läsa om vilka krav vi ställer på aktiva och vad som gäller i samband med våra aktiviteter.

I slutet av december avslutar vi inomhusträningen. Sen är det bara att hoppas på snö så att vi ska kunna starta säsongen i början av januari i Väsjöbacken.  Våra fantastiska tränare ser fram mot att få sätta igång och träna era barn och ungdomar och lära dem att köra slalom.

Vi ses i pisten!

/ Kim Bergstrand - Ordförande 

 

 

Oktober 2014

Säsongen är igång, äntligen! Barmarksträningen lockar många barn och ungdomar, trots hård konkurrens från andra idrotter. Det är bra! Nu är det viktigt att vi alla bygger upp de muskler som ska bära oss genom hela skidsäsongen. Nu väntar bland annat höstlovslägret och därefter klubbens viktiga skidbytardag.

 

I styrelsen har vi nyss beslutat om budgeten för säsongen 2014/15. På stämman i juni enades vi om att höja medlemsavgiften och vi höjer även träningsavgiften något. Därigenom stärker vi intäktsbasen och säkrar väl fungerande verksamhet över tiden för bland annat klubbens träning, läger och tävling.

 

I år lägger vi mer pengar på lägerverksamheten. Vi vill ha fler lägerdagar med fler som deltar. Vi vet att det framför allt är på lägren som barnen gör de stora framstegen inom skidåkningen och som de sen tar med sig hem till träningen i Väsjöbacken och till tävling.  Vi gör även satsning på att fler ska ges ökade förutsättningar att tävla. Därmed väntas utgifterna för startavgifter - som är en av klubbens största utgiftsposter – att stiga. Det fortsatt ökade intresset för nivå 3 gör att vi skjuter till ytterligare medel för att möta det växande intresset. Glädjande är att utgifterna för material ser ut att minska något jämfört med förra året. Det förutsätter dock att vi vårdar våra käppar och tidtagningsutrustning samt annan viktigt material. Kan vi säkra en god ordning i vår ekonomi har vi de bästa förutsättningarna att ge våra barn och ungdomar bra träning och kul i backen med spännande aktiviteter som stärker skidglädjen.

 

Vi ses på barmarksträningen!

 

/Styrelsen genom Kim Bergstrand

Uppdaterad: 09 SEP 2018 21:13 Skribent: Kim Bergstrand

 

@täbyslalomklubb på Instagram:

 

 

SAMARBETSPARTNERS
& STÖDSPONSORER

 

 

 

Ramundberget 300dpi

 

alpingaraget_85052852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSLK facebook

Postadress:
Täby SLK - Skidor
Box 153
18322 Täby

Kontakt:
Tel: 0708723205
E-post: This is a mailto link

Se all info