Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll säsongen 2018/2019

05 DEC 2019 13:18
 • Uppdaterad: 05 DEC 2019 13:18

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

För den ideella föreningen Team Göteborg squashklubb

2019-11-30 kl. 16.30

 

 


 1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för mötet

Elisabet Wennberg, ordförande för föreningen hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

Elisabet Wennberg utses till ordförande för årsmötet och Heini Suomela till dess sekreterare.

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet

  Röstlängd:
  Kl. 16.30: 33 medlemmar
  Kl. 17.45: 34 medlemmar
  Kl. 18.00: 33 medlemmar
  Kl. 18.05: 30 medlemmar
  Kl. 18.20: 29 medlemmar
  Kl. 18.50: 30 medlemmar

  Se Bilaga 1.

  Klokt att se över inför nästa årsmöte, om det går att ha med sig en medlemslista att pricka av mot, för att fullkomligt veta om alla som är på plats på årsmötet faktiskt också avlagt medlemsavgift.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
  Kallelse anslagits på hemsida tre veckor i förväg. Handlingarna har funnits tillgängliga på squashhallen 7 dagar i förväg.

 3. Fastställande av föredragningslista
  Föredragningslistan godkänns.

 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
  Protokolljusterare: Per Tipsis
  Rösträknare: Chris Stolk och Martin Emander

 5. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
  Heini Suomela presenterar styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.

  Det blir diskussioner kring hur styrelsen under året, samt under många år tidigare, arbetat med sina olika kommittéer. Det uttrycks att tydligare former för hur förutsättningarna för kommittéerna ska se ut behöver tas fram, till exempel om antal deltagare, syfte, budget mm. Styrelsen får också backning för sin kommunikation eftersom medlemmarna på årsmötet inte uppfattat styrelsens efterlysning av fler ideella krafter till de befintliga kommittéerna.

 6. Framläggande av den ekonomiska årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för senaste verksamhetsåret
  Erik Holm presenterar årsredovisningen och berättar om det positiva resultatet som gjordes för det för årsmötet aktuella verksamhetsåret, jämfört med det förlustresultat som gjordes året dessförinnan.

  Det lyfts frågor från årsmötet om hur beläggningen påverkats sedan guldkortets borttagande, där det förklaras att banbokningar gjorts i större utsträckning på silvertider än tidigare och att guldtider sedan guldkortets borttagande möjliggjort för fler att kunna boka in och betala för guldtiderna.

 7. Beslut om

 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  Årsmötet fastställer årsredovisningen i sin helhet.

 2. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  Årsmötet ger styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

 1. Fastställande av medlemsavgifter
  Årsmötet fastställer den årliga medlemsavgiften till 200 kr.

  Det lyfts frågor om differentierad medlemsavgift för juniorer/studenter/
  förvärvsarbetande.


 2. Presentation av verksamhetsplan för det kommande året
  Elisabet Wennberg presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan.

  Förändringar som årsmötet lyfter:
  - ta bort delen om Squash Community eftersom den inte är aktuell.
  - utarbeta ett tydligare kommittéarbete
  - starta upp en juniorkommitté som arbetar framåtsyftande för bättre återväxt
  - utveckla kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna

 3. Behandling av i rätt tid inkomna motioner. Motioner skall lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet

 

  1. Deltagaravgift för klubbkvällarna, motion inskickad av Martin Emander
   Förslaget går ut på att sänka deltagaravgiften för klubbkvällarna från 110 kr till 100 kr.

   Årsmötet avslår motionen, vilket innebär att vi behåller den nuvarande deltagaravgiften.

   Dock tar trivselkommittén med sig frågan om klubbkvällarnas attraktionskraft och försöker verka för en förbättring.

  2. Reglering av bolltyper till Stegen, motion inskickad av Lars Dencker
   Förslaget går ut på att det ska vara definierat vilken bolltyp som ska användas i de olika stegdivisionerna för att förbättra spelnivån även i de stegdivisioner där mer spel-ovana spelare återfinns.

   Styrelsen anser att motionen står för en intressant tanke och föreslår att en speciellt tillsatt arbetsgrupp ska arbeta vidare med hur frågan kan implementeras och eventuellt omarbetas.

   Årsmötet röstar för styrelsens motförslag, vilket innebär att en arbetsgrupp ska tillsättas, som ska arbeta fram hur en implementering av motionens innehåll kan verkställas.

 

 

 1. Val av ny styrelse

  1. Samtliga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år

   Valberedningen föreslår följande styrelse:

   Ordförande: Elisabet Wennberg
   Ledamöter: Erik Holm
   Leif Persson-Viberud
   David Storek (ny)
   Johan Wettergren (ny)

   Årsmötet väljer ledamöter utifrån valberedningens förslag.

  2. Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år

   Valberedningen föreslår följande suppleanter:
   Caroline Bristulf Norén (ny)
   Artur Hedlund (ny)

   Årsmötet väljer suppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

  3. En revisor för en tid av ett år

   Årsmötet väljer att fortsätta med samma revisor som tidigare, Joakim Gustavsson, R3.

  4. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses som sammankallande

   Årsmötet väljer Carl-Henrik Ronge (sammankallande) till valberedning. Han i sin tur försöker arbeta för att få en kollega att samråda med inför att nästa styrelseförslag ska arbetas fram.

 2. Mötets avslutande

Elisabet avslutar årsmötet.

Skribent: Hans Rothlin
E-post: Adressen Gömd

 

 

TGSK på 
Facebook

 

Student

 
Frukost

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Team Göteborg SK - Squash
Kapellplatsen 4
41131 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031201400
E-post: reception@landalasqu...

Se all info