Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

25 APR 2021 20:39
Ordinarie årsmöte för Team Linköping BC för verksamhetsåret 2020/2021 kommer att hållas genom poströstning den 17 maj 2021!
  • Skapad: 25 APR 2021 20:39

Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 minimeras. Det finns starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den rådande situationen. För att minska smittspridningen har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att ett årsmöte ska genomföras med enbart poströstning.

Styrelsen har vid sitt styrelsemöte 2021-03-15 med anledning av ovanstående, beslutat att ordinarie årsmöte den 2021-05-17 ska genomföras med enbart poströstning för att minska smittspridningen av covid-19.
Längre ner finns mer information om poströstning alt i denna pdf-fil (klicka på länken)

Dagordning och blankett för poströstning kommer att skickas ut tillsammans med förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) och verksamhetsberättelse senast en vecka innan poströsterna ska vara inlämnade. Vid ev frågor kontaktar ni ordförande Tomas Eckerud

Information inför poströstning

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie årsmötet upprättat bifogade underlag för poströstning.

Poströsten ska lämnas elektroniskt genom e-post alternativt de som ej har e-post via svarskuvert som medsänds. 

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast sista helgfria vardagen före stämman, d v s den 14/5 2021.

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman.

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före årsmötet och kommer att:

  • Hållas tillgängligt hos föreningen
  • Skickas till medlem som ställt frågan

Vid ett årsmöte som genomförs med enbart poströstning har medlemmarna rätt att rösta om något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till fortsatt stämma och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som medlemmarna har rätt att närvara vid, det vill säga där endast poströstning inte är tillåtet.
Ett ärende ska anstå till fortsatt stämma om stämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga medlemmar i föreningen begär det. Om ett sådant beslut fattas när det gäller beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och beslut om ansvarsfrihet så måste en fortsatta årsmöten då hållas tidigast fyra veckor och senast åtta veckor därefter.
Medlemmar som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid årsmötet.

Skribent: Karin Wiklund
Epost: Adressen Gömd

Klubbens nya logotype

Info om ostleverans

Klubbens Sponsorer

 

 

 

Kom & se våra hemmamatcher i;

 

 

Postadress:
Team Linköping BC - Bowling
Patrik Franzén, Herrebrogatan 25
60380 Norrköping

Kontakt:
Tel: 0701614306
E-post: tomas.eckerud@gmail....

Se all info