Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR TIDAHOLMS MOTORKLUBB

 

§1

Tidaholms Motorklubb har till ändamål att utgöra en sammanslutning mellan bil- och motorcykelägare samt andra för motorsporten intresserade personer i Tidaholm med omnejd.

Klubben skall verka för:

A. Att bil- och motorcykelförare iakttager ett i allo hänsynsfullt uppträdande gentemot allmänheten.

B. Att goda förare utbildas genom att anordna tävlingar.

 

§2

 

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen består av sju (7) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter. Ordföranden och suppleanter väljs på ett år, övriga på två år. Kassör och två ledamöter väljes jämna årtal, sekreterare och två ledamöter väljs ojämna årtal. Ordföranden och kassören har teckningsrätt i ekonomiska ärenden för Tidaholm Motorklubb, gemensamt eller var för sig.

 

§3

Ansökan om medlemskap göres skriftligt till syrelsen som verkställer inval. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem, där giltig anledning förekommer. Sådan utesluten person äger, att vid nästkommande årsmöte vädja till klubben och därvid personligen närvara.

 

§4

Årsavgiften som bestämmes av årsmötet skall vara inbetald senast 1:a mars. Medlem som ej före 1:a april erlagt årsavgift, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Medlemskortet utgör kvitto för årsavgiften.

 

§5

 

Årsmötet hålles årligen i mars månad på en dag och tid som av styrelsen bestäms och skall kungöras minst två veckor i förväg genom annons i ortstidningen eller i klubbtidning. Vid årsmötet skall följande förekomma:

1. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.

2. Val av två justeringsmän.

3. Verksamhetsberättelse.

4. Revisionsberättelse.

5. Ekonomisk redogörelse.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Val av styrelse jämte suppleanter och förtroendevalda.

8. Motioner av medlem väkt förslag eller fråga skall för att kunna förekomma vid årsmöte skriftligen vara inlämnad till sekreteraren minst två veckor före mötet.

9. Styrelsens förslag till årsavgift.

10. Förslag till budget för nya året.

11. Förslag till verksamhetsplan för nya året.

 

§6

 

Extra möte hålles då styrelsen anser sådan nödvändigt, eller två veckor från det minst en femtedel av medlemmarna, dock minst åtta stycken, därom till styrelsen gjort en skriftlig framställning.

 

§7

 

Beslut avgöres genom röstning. Vid lika röstantal äger ordförande utslagsröst. Därest någon så påfordrar skall val ske med slutna sedlar. Varje medlem äger en röst. Icke närvarande medlem kan genom skriftligt. Bevittnad fullmakt, överlåta sin talan till annan namngiven röstberättigad medlem. Dock icke styrelsemedlem. Ingen må dock föra talan för mer än en frånvarande.

 

§8

 

Vid varje möte utses två medlemmar att jämte ordförande justera protokollet.

§9

 

Klubbens räkenskaper föres 1/1- 31/12 och skall vara avslutade senast fjorton dagar efter detta datum.

§10

 

Revisorerna skall inlämna revisionsberättelse till styrelse senast en vecka före årsmötet.

§11

 

Ändring av dessa stadgar beslutades vid årsmöte samt med minst två tredjedelar majoritet.

§12

 

Frågan om klubbens upplösning kan väckas i laga ordning vid årsmöte. För beslut om upplösning fodras att minst två tredjedelar av klubbens röstberättigade

Medlemmar vid två därpå följande extra möten med minst en månads mellanrum, biträda detsamma. I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon institution för välgörande ändamål.

 

§13

 

Tidaholms Motorklubb motsäger sig all sympati och annan beröring som kan uppstå och främja nazistiska och rasistiska ideologier.

Tidaholm 030308

Uppdaterad: 25 JUN 2011 00:03 Skribent: Tidaholms MK

Motocross/Enduro

Öppettider:

Tis: 17:30-20:00

Lör: 10:00 - 14:00

Klicka på länken om det är öppet eller stängt.

.

Inskrivning träning

.

Träningsanvsvarig

. 

Inskrivna (endast för ansvarig)

.

Arbetstillfälle Motocross/enduro

Onsdags träning

.

Inskrivning

.

Inskrivna (endast för ansvarig)

.

 Sbf

 

Till Dej som tänkt träna cross, enduro eller trial.

Försäkringsskyddet för olicensierade förare är borttaget från banlicensen. 

Detta innebär att de helt utan licens inte får köra på Tidaholms Motorstadion.

För de som inte tänkt tävla, eller bara kanske ett KM, finns en "klubblicens" att lösa på www.svemo.se denna kostar 550:-

"Provapå" licenser kan köpas på Svemos sida.  Länk prova på licens

Postadress:
Tidaholms MK - Motorcykel och Snöskoter
Lilla Kleven 4 Daretorp
52291 Tidaholm

Kontakt:
Tel: 050220300
E-post: This is a mailto link...

Se all info