Hoppa till sidans innehåll

GDPR


Integritetspolicy för hantering av personuppgifter

Denna Integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018.

Inledning

Trelleborgs konståkningsklubb ), 875003-3899, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Genom att bli medlem i Trelleborgs konståkningsklubb eller delta i aktiviteter som arrangeras av föreningen samtycker du till att föreningen får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vi får samla in och spara sådan information som du lämnar till oss i samband med att du blir medlem, eller anmäler dig till aktiviteter som inte kräver medlemskap. Information kan lämnas via telefon, post, e-mail, genom användning av våra webbplatser, och våra sidor och grupper på sociala medier.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, exempelvis träningsverksamhet och medlemsmöten, för att kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till vårdnadshavare/målsman m.m.) och hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner såsom medlems- och tävlingsavgifter.

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandling en av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, adress, personnummer, ev. uppgift om målsman/anhörig

• Föreningsadministration

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

• Licenshantering och tester

• Ansökan om bidrag

• Sammanställning av statistik och uppföljning

• Utbildningar arrangerade av föreningen

• Kontakt med medlem

• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Föreningen kommer minst en gång per år att göra en bedömning av om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Webbplatser från tredje part: Vissa sidor på föreningens webbplats kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och föreningen är inte ansvarig för deras verksamhet.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling                                     Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen                 Avtal

Föreningsadministration                                        Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet      Avtal

Licenshantering                                                     Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet      Avtal

Ansökan om bidrag                                              Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning     Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen              Allmänt intresse vid                                                                                                                                                Statsbidragsfinansierad utbildning annars samtycke

Kontakt med föreningen                                       Intresseavvägning

Besök på vår hemsida                                           Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier     Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.

Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning

eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Vill du veta mer?

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta styrelsen.

 

Uppdaterad: 17 AUG 2019 11:43 Skribent: Pia Egyptson
E-post: This is a mailto link

 

VÅRA SPONSORER

 
elservice_logga

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 sponsorhuset_trekk_2016

 

 

 

 

Postadress:
Trelleborgs KK - Konståkning
Söderslätthallen, Klörupsvägen 48
23156 Trelleborg

Besöksadress:
Söderslättshallen, Klörupsvägen 48
23156 Trelleborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kansli@trelleborgsko...

Se all info