Hoppa till sidans innehåll

Klubbinfo


2016-02-19

 

Reviderat förslag till nya stadgar för Tulka Segelsällskap

 

STADGAR

För Tulka Segelsällskap med hemort i Hallstavik stiftat den 21 juli 1974.

 

IKRAFTTRÄDANDE

Dessa stadgar träder i kraft direkt efter ordinarie årsmöte 2017 och ersätter stadgar antagna av

årsmötet 1974.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

§ 1 Ändamål

Tulka Segelsällskap är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet med inriktning på segling. Segelsällskapet skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat och sjömanskap. Verksamheten skall drivas enligt SSF:s och Riksidrottsförbundets mål och inriktning.

 

§ 2 Sammansättning

Sällskapet består av de fysiska personer som har upptagits i Sällskapet som medlemmar.

 

§ 3 Tillhörighet

Sällskapet ska samverka med intresseorganisationer som främjar Sällskapets ändamål.

 

§ 4 Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 5 Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av styrelsen. Ordföranden får teckna firma  för den löpande verksamheten. Ordförande och kassör var för sig har teckningsrätt för sällskapets konton.

 

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

§ 7 Stadgeändring

Årsmötet har att besluta om ändring av Sällskapets stadgar. För godkännande fordras 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till Stadgeändring kan avges av styrelsen eller enskild medlem.

 

§ 9 Upplösning av Sällskapet

För upplösning av Sällskapet krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster i två på varandra följande möten varav det ena skall vara ett årsmöte.

I beslut om upplösning av Sällskapet ska revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning

redovisas. Det ska också framgå att Sällskapets tillgångar ska användas till ett bestämt

främjandeändamål som anknyter till Sällskapets stadgar enligt §1.

 

§ 10 Medlemskap och utträde

Medlem kan varje person bli som följer Sällskapets stadgar och regler och är villig att främja dess intressen.

Ansökan om inträde ska skriftligen inlämnas till styrelsen på fastställt formulär.

Medlemskap erhålls först sedan fastställda avgifter erlagts.

Medlem som vill utträda ur Sällskapet bör skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som ej

erlägger medlemsavgift utträder automatiskt.

Medlemskategorier:

1. Enskild vuxen medlem

2. Familjemedlem

3. Hedersmedlem

Hedersmedlem (ständig medlem) utses av årsmötet på förslag från styrelsen. Hedersmedlem erlägger ej årsavgift.

 

§ 11 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomst som

   anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om Sällskapets angelägenheter.

• ska följa Sällskapets stadgar och beslut som fattas av beslutande organ.

• har inte rätt till del av Sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av Sällskapet.

• ska betala de avgifter som beslutats av Sällskapet.

 

Årsmötet

 

§ 12 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är Sällskapets högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid

och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelsen sänds ut till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Till kallelsen bifogas förslag till föredragningslista, styrelsens propositioner (förslag) samt inkomna motioner (medlemmarnas förslag).

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas rapport, verksamhetsplan inklusive budget. Propositioner och motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna vid årsmötet. Handlingarna ska också läggas ut på TuSS hemsida senast en vecka före årsmötet.

 

§ 13 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får ge förslag att behandlas av årsmötet. Motioner till årsmötet ska

skriftligen inges till styrelsen senast den 1 februari. Styrelsen ska till årsmötet ge skriftligt yttrande över förslaget.

 

§ 14 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som fyllt 16 år och erlagt gällande avgiftertill Sällskapet, har rätt att delta i dess förhandlingar och äger därvid en röst. Styrelsemedlem ägerej rätt att delta i val av revisorer samt i beslutom ansvarsfrihet. Röstning med fullmakt sker ej. Medlem äger rätt att vid medlemsmöte väcka förslag.

Beslut fattas dock ej förrän styrelsen haft tillfälle att närmare utreda framlagt förslag.

 

§ 15 Beslutsmässighet

Medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Dock minst en medlem utöver styrelsemedlemmarna.

 

§ 16 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop  eller om så begärs efter omröstning.

Val liksom övriga beslut sker i regel med enkel majoritet och öppen röstning. Beträffande

stadgeändring galler dock § 7. Mötet beslutar om sluten röstning ska äga rum. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, vid sluten röstning ska dock lotten skilja. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

§ 17 Valbarhet

Röstberättigad medlem i Sällskapet är valbar till styrelse och valberedning.

 

§ 18 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Årsmötets öppnande.

2. Godkännande av årsmötets sammankallande.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

5. Val av två justeringsmän och rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av avgifter.

11. Val av styrelse.

12. Val av revisorer.

13. Styrelseförslag samtmotioner.

14. Övriga ärenden enligt föredragningslista.

15. Avslutning.

 

§ 19 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Sällskapets röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna genom utskick senast sju dagar före mötet . Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om  rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 15, § 16 och § 17.

 

VALBEREDNING

 

§ 20 Sammansättning och åliggande

Årsmötet utser valberedning för ett år, bestående av sammankallande och en ledamot. Valberedningen ska tillfråga lämpliga kandidater om de är villiga att åta sig uppdrag samt att före den 15 februari tillkännage styrelsen sitt förslag för årsmötets val.

 

REVISORER

 

§ 21 Revisorer

Sällskapet skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Sällskapets räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast den 15 februari. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast den 15 mars.

 

STYRELSEN

 

§ 22 Sammansättning

 

Styrelsen, utses av årsmötet och består av:

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Klubbmästare

En ledamot från kappseglingskommitén

2 suppleanter suppleanter där den med längst sammanhängande tid i styrelsen inträder först, dock inträder vice ordförande vid ordförandes frånvaro och vice sekreterare vid sekreterarens frånvaro.Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen får adjungera lämpliga personer vid behov.  Adjungerad har ej rösträtt i Styrelsen.Styrelseledamot väljs för en tid av två år. Ordförande, sekreterare samt klubbmästare udda år, övriga jämna år.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.Ordförande, sekreterare och kassör utgör styrelsens arbetsutskott (AU). AU svarar för den löpande ledningen och förbereder ärenden till styrelsen.

Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång inträder någon av suppleanterna tills nytt val skett.

 

 

§ 23 Funktionärernas åliggande

 

Styrelsen

Styrelsen ansvarar på årsmötets uppdrag för Sällskapets angelägenheter, förvaltar dess tillgångar och övrig egendom samt svarar för dess representation.

Ordföranden

Det åligger ordföranden;

- att föra Sällskapets talan,

- att opartiskt leda styrelsens och Sällskapets förhandlingar,

- att tillse att stadgarna följs,

- att valda funktionärer fullgör sina åligganden,

- att kontinuerligt följa upp Sällskapets ekonomiska ställning.

Sekreteraren

Det åligger sekreteraren;

- att förbereda styrelsens sammanträden och Sällskapets möten,

- att föra protokoll över styrelsens och Sällskapets sammanträden,

- att sköta Sällskapets korrespondens samt registrera och förvara dessa handlingar,

- att ombesörja tillkännagivanden,

- att upprätta förslag till årsberättelse och verksamhetsplan

Kassören

Det åligger kassören;

- att enligt styrelsens direktiv förvalta Sällskapets tillgångar i form av likvida medel,

- att utarbeta förslag till budget,

- att sköta Sällskapets bokföring,

- att ombesörja in- och utbetalningar,

- att årligen upprätta balans- och resultaträkning

-att föra medlems- och båtmatrikel,

- att senast den 15 februari årligen och i övrigt när så påfordras lämna revisorerna tillgång till

Sällskapets räkenskaper.

- att mot myndigheter svara för Sällskapets ekonomiska skyldigheter,

- att i övrigt bevaka Sällskapets ekonomiska intressen.

Klubbmästaren

Det åligger klubbmästaren.

- att verka för sammanhållning och trivsel inom Sällskapet genom att anordna sammankomster,

utflykter mm.

-att förvalta vandringspriset.

Tävlingskommiten

 Att med hjälp av övriga styrelsen ansvara för all tävlingsverksamhet i Sällskapets regi.

 

§ 24 Emblem

Sällskapets emblem utgörs av vimpel/standert. Vimpeln är gul med blå board och 20x30 cm med Sällskapets initialer TuSS i blått  på gult mittfält. Sällskapets vimpel/standert förs på båt vars ägare är medlem i Sällskapet.

 

§ 25 Information

Sällskapets medlemmar ska hållas informerade om Sällskapets verksamhet. Styrelsen eller den

styrelsen utser ansvarar för informationen, som i första hand ges via utskick eller TuSS hemsida på internet.

 

Tulka SS - Segling

Bildad 1974-01-01
Föreningsnummer 13387-32
Postadress Ann-Louise Djurstedt Carlberg, Linneavägen 26
76342 Hallstavik
Telefon +4617520884
Mobil +46709749585
E-post anndjurstedt@gmail.c...
Hemsida https://www4.idrottonline.se/default.aspx?id=404734
Bankgiro 5591-0277
Organisationsnummer 802456-8142
Föreningens hemsidor

Postadress:
Tulka SS - Segling
Ann-Louise Djurstedt Carlberg, Linneavägen 26
76342 Hallstavik

Kontakt:
Tel: +4617520884
E-post: anndjurstedt@gmail.c...

Se all info