Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR TYRESÖ BTK

Föreningen bildades den 23 januari 1982.

Stadgar fastställda av årsmöte den 23 januari 1982. § 8 reviderad av årsmöte den 15 februari 1993 den 16 februari 1998. Tillägg av § 25 vid årsmöte den 30 mars 2004.
Tillägg/ändringar i TBTK:s stadgar, antagna vid årsmöte 30 mars 2011. Tyresö BTK:s stadgar antagna vid årsmötet den 29 maj 2012.

Idrottens mål och inriktning
Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.
Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde. Ändamål
Tyresö Bordtennisklubb har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.
Hemort
Tyresö Bordtennisklubb har sin hemort i Tyresö kommun.


Medlemskap

§1

Medlem intages i Tyresö Bordtennisklubb av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av Årsmötet.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i § 9 i RFs stadgar.

§2

Medlem som vill utträda ur Tyresö Bordtennisklubb skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem som inte har betalat årsavgift under ett år får anses ha begärt sitt utträde ur Tyresö BTK

§3

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur Tyresö BTK av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i § 79, punkt 1 och § 80, RFs stadgar

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får Tyresö BTK inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.


Medlem

§4

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om Tyresö BTKs angelägenheter, skall följa Tyresö BTKs stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen, har inte rätt till del av Tyresö BTKs behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

§5

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter.

§6

Medlem har rätt att delta i Tyresö BTKs idrottsliga verksamhet under former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av utsedd huvudtränare eller tävlingskommitté. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också Svenska Bordtennisförbundet ge sitt samtycke.
Är arrangören inte ansluten till Svenska Bordtennisförbundet får medlemmen endast delta om Svenska Bordtennisförbundet godkänt tävlingen eller uppvisningen.


Styrelsen

§7

Tyresö BTKs angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall - inom ramen för RFs, Svenska Bortennisförbundet och dessa stadgar - verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger Styrelsen särskilt att tillse att för föreningen bindande regler iakttas, verkställa av Årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel, och förbereda Årsmötet.

§8

Styrelsen består av ordförande och fyra till sex övriga ledamöter, jämte en till två suppleanter.

§9

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i § 19 bland Tyresö BTKs röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot t o m nästföljande Årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i § 9, andra stycket, RFs stadgar.

§ 10

Tyresö BTKs firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer av styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 11

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 12
Ordföranden
är Tyresö BTKs officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens

förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren:

att förbereda Styrelsens sammanträden och Tyresö BTKs möten
att föra protokoll över Styrelsens sammanträden.
Kassören:
att svara för Tyresö BTKs bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över Tyresö BTKs räkenskaper

att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter
att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar
att utarbeta underlag för budget


Verksamhets- och räkenskapsår mm

§ 13

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.


Revision

§ 14

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Tyresö BTKs räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

§ 15

Tyresö BTK har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner: Bordtennis
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.


Ordinarie möte

§ 16

Med Tyresö BTK hålls Årsmöte senast vid utgången av maj månad. Föreningen strävar efter att hålla årsstämma i februari. Styrelsen bestämmer tid och plats för möte.
Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna per brev eller e-brev senast 3 veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen eller genom anslag i klubblokalen eller dylikt.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

§ 17

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte.
Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 18

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§ 19

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
11. Val av
a) Tyresö BTKs ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1-2 år
b) övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 1-2 år
c) suppleanter med för dem en fastställd turordning för en tid av 1-2 år
d) en revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte Styrelsens ledamöter delta. e) valberedning, 1-3 personer för en tid av 1 år

12. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
13. Övriga frågor

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.


Extra möte

§ 20

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs så av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen eller dylikt.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 21

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.


Beslut, omröstning

§ 22

Beslut fattas med acklamation (d v s med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Med undantag för de i § 23, första stycket, nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till § 8 RFs stadgar).

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det föreslag som företräds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.


Stadgefrågor mm

§ 23

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådana fall krävs att minst 2/3 av antalet röster biträder beslutet.
Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådana fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

I beslut om upplösning av Tyresö BTK skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska Bordtennisförbundet.

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

§ 24

Utöver dessa stadgar gäller RFs stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Bordtennisförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

§ 25

Vid önskemål om byte av klubb kommer Tyresö Bordtennisklubb att skriva under övergångshandlingarna för aktuell spelare endast om eventuella skulder gentemot TBTK är reglerade.

(Tyresö BTK:s stadgar antagna vid årsmötet den 29 maj 2012)

Uppdaterad: 08 JUN 2012 00:06 Skribent: TBTK


 
TBTK Sponsorer

 

 

  

Reklamdoktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

räknare
räknare

Postadress:
Tyresö BTK - Bordtennis
Skrubba Allé 36
13559 Tyresö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info