Hoppa till sidans innehåll

Stadgar Uddevalla KF


STADGAR

för

UDDEVALLA KONSTÅKNINGSFÖRENING

UKF

Antagna den 1 januari 1978

Fastställda av årsmöte den 15 januari 1980STADGAR för Uddevalla Konståkningsförening

Föreningen stiftades den 1 januari 1978 genom ombildande av konståkningssektionen inom IFK Uddevalla till fristående förening.

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, genom utövning av idrott och friluftsliv (företrädelsevis konståkning) verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

Föreningen har sin hemort i Uddevalla.

MEDLEMSKAP

§1

Medlem intages i föreningen a Styrelsen efter ansökan, skriftlig eller muntlig. Ansökan skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan fastställs av Årsmötet.

Styrelsen får uppdra åt särskild person eller grupp att antaga medlem. Medlemskap får vägras endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten av eller syftet med föreningens verksamhet eller till annan vägande omständighet.

Beslutet som innebär att medlemskap vägras skall fattas av Styrelsen. 

Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

§2

Medlem, som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och är därmed omedelbart skild från föreningen. Förfallna avgifter erläggs till betalning enligt Styrelsens bestämmande.

Medlem som underlåtit att under två år betala årsavgift anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§3

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen underlåtit att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelse. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid, minst 14 dagar.

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RFs stadgar.

Sedan beslut o uteslutning fått bindande verkan får föreningen ej kräva den uteslutne på stadgeenliga avgifter.

§4

MEDLEM

har rätt att delta i föreningens angelägenheter vid möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,

har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,

skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom föreningen,

har ej rätt till del av föreningens behållning vid upplösande av föreningen.

§5

Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av Årsmötet.

Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§6

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen äger rum utanför Sverige krävs medgivande också av vederbörande SF.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

STYRELSEN

§7

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RFs, Svenska Konståkningsförbundets och dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger Styrelsen att

tillse att för föreningen bindande regler iakttas,

verkställa av Årsmötet fattade beslut,

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, och

ansvara för och förvalta föreningens medel.

§8

Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter, jämte två suppleanter.

§9

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för en tid som sägs i 18 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står på tur, som styrelseledamot för tiden t.o.m. nästföljande Årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, materialförvaltare och de övriga befattningar som behövs.

§10

Föreningens firma tecknas av Styrelsen samt, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§11

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässiga om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. 

Vid sammanträde skalla protokoll föras. Skiljaktig mening skall antecknas i protokollet.

§12

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordförande i ordförarens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren:

att förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten,

att föra protokoll över Styrelsens sammanträden,

att registrera och förvara skrivelser, 

att tillse att fattade beslut verkställs,

att, om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa, samt

att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören:

att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få,

att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa,

att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper,

att i förekommande fall lämna särskild inkomstuppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter,

att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.

§13

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar 1 april – 31 mars.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

§14

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen under sistförflutet räkenskapsår, senast en månad före Årsmötet.

§15

Med föreningen hålls Årsmöte i maj – juni månad.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översänds till medlemmarna senast 14 dagar före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el. dyl.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet. 

§16

Rösträtt på möte har medlem, som erlagt till betalning förfallna avgifter och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan.

Medlem, som inte har rösträtt, äger yttrandefrihet och förslagsrätt.

§17

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

§18

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Upprop och fastställande för mötet.
 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar för det sistförflutna verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det sistförflutna räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Val av
 1. -föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år,
 2. -tre ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år (udda årtal: Kassör och två övriga ledamöter; jämna årtal: Övriga tre ledamöter)
 3. -två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställda företrädesordning för en tid av 1 år,
 4. -två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år; i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta,
 5. -tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år,
 6. -erforderligt antal ombud till SDF-möten.

   10.  Fastställande av medlemsavgifter.

   11. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet. 

Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall dock inlämnas senast 30 dagar före mötet.

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

§19

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, när den finner att sådant möte behövs.

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, samt när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar.

Underlåter styrelsen att tillmötesgå begäran om extra möte, får den som krävt mötet kalla till mötet.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen.

Uppdaterad: 09 JUN 2021 22:06 Skribent: Oscar Mattsson
Epost: Adressen Gömd

 0thor

0bohus

  

CRLA_SVART_BW


0ark

Länsförsäkringar

Spara

 brandt0ukommun

0flor

 dingleveterinärerna

 Bohusgarden_logo_jpeg

COOP

benny

 

 MP

 

223px-rybergs-logo

 J-reklam 

  

 

 

 

 Svenskfast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Postadress:
Uddevalla KF - Konståkning
Marie P Högesjö, Ägrimsvägen 12
45193 Uddevalla

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link...

Se all info