Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Ulvsby Idrottsförening

För den ideella föreningen Ulvsby idrottsförening med hemort i Karlstad kommun, bildad den 11 april1927. Stadgarna reviderades senast vid årsmötet den 22 mars och fastställdes vid extra föreningsstämma 27 september 2015.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen prova på olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att:

-        den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

-       alla som vill, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

-       den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

-       de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

-       den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte. Ang ”Bra idrott och bra i idrott” se bilaga)

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Ändamål

Föreningen kan bedriva följande idrotter: skidor, fotboll, gymnastik samt annan breddidrott och motionsverksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopningsfri idrott samt en inkluderande och positiv anda.

Föreningen verkar för en bred delaktighet och en god kommunikation inom föreningen.

§ 2. Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3. Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i följande specialförbund:

-       Svenska fotbollsförbundet

-       Svenska skidförbundet

och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörandes SF, SDF eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 4. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5. Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var och en för sig.

§ 6. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t o m den 31 december.

§ 7. Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska istället avgöras i enlighet med vad som anges i § 33.

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslaget till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen.

§ 9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var föreningens handlingar ska arkiveras, till exempel i folkrörelsernas arkiv eller motsvarande.

Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar ska omedelbart tillsändas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut om att avslå medlemsansökan fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på sin medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 12 Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får omfatta som mest sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, får tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet har ifrågasatts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

§13 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

-       Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

-       Har rätt till information om föreningens angelägenheter

-       Ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa § 3 i nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut

-       Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

-       Ska betala medlemsavgift senast den 31 mars samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt av arbetsgrupppen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörandes SF ge sitt samtycke såvida inte SF beslutat om en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 15 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare ska kallelse jämte förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida eller anslås i klubblokal på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska detta anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 17 Rösträtt samt yttrande – och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och som under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 18 Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i §8 första stycket och §9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan antingen vara absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med det menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val, krävs absolut majoritet vilket innebär mer er än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han eller hon är röstberättigad. Är han eller hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i föreningen.

 

 

§ 21 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter. Medlemskap kan tecknas för familj med barn under
  20 år, för barn och ungdom från 7 till 19 år samt för vuxen 20 år och äldre.
 11. Information från styrelsen om verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av:
  1. Ordförande, vice ordförande, kassör och vice kassör väljs med ett års förskjutning så att ledamöterna går omlott.
  2. Föreningens ordförande för en period av 2 år
  3. Föreningens kassör för en period av 2 år
  4. Föreningens sekreterare för en period av 1 år
  5. Två ordinarie ledamöter för en period av 2 år (vice ordförande och vice kassör)
  6. Två suppleanter, en förstesuppleant för tid av ett år en andresuppleant för en tid av två år. Suppleanterna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. När suppleanten ersätter ordinarie ledamot har suppleanten rösträtt.
  7. Sammankallande i arbetsgrupp för aktuella arbetsgrupper (listas)
  8. Tre ledamöter till föreningens valberedning för en tid av ett år. En av ledamöterna är sammankallande.
  9. Två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. En av ledamöterna är sammankallande. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 14. Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet

§ 22 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen eller på föreningens webbplats.

Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen, på föreningens hemsida eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 17 och § 18.

VALBEREDNINGEN

§ 23 Sammansättning och skyldigheter

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast två veckor före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

REVISORER

§ 24 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och liknande handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast före årsmötet.

STYRELSEN

§ 25 Sammansättning

Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen ska bestå av ordföranden, vice ordföranden, en kassör, en vice kassör samt sekreterare och två suppleanter. Samtliga väljs av årsmötet. Antalet ledamöter ska vara minst fyra samt ordföranden. Årsmötet kan utöka antalet ledamöter som den finner lämpligt.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt den av årsmötet fastställda turordningen. Avgår ledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden fram till nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han eller hon får utses till befattning inom styrelsen.

§ 26 Styrelsens skyldigheter

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen för RF:s vederbörande, SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt ta tillvara medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

-       Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

-       Verkställa beslut som fattats av årsmötet

-       Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

-       Upprätta verksamhetsplan och budget

-       Ansvara för och förvalta föreningens medel

-       Tillställa revisorerna räkenskaperna enligt § 24

-       Förbereda årsmöte

Ordförande är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordförande träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren ska

-       Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten

-       Skriva protokoll över styrelsens sammanträden

-       Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvarar för att föreningens historia dokumenteras.

-       Se till att de handlingar styrelsen beslutar samt kallelse till och handlingar för årsmöte publiceras på föreningens hemsida.

-       Se till att fattade beslut har verkställts.

-       Om ordföranden inte bestämmer annat underteckna utgående handlingar

-       Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören ska

-       Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.

-       Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl

-       Svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper

-       Årligen upprätta balans- och resultaträkningar

-       Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning

-       Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid

-       I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklaration och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet

-       Föra inventarieförteckning i vilken också av föreningen förvärvade priser införs

-       Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

§ 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning, via mejl eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast direkt efterföljande sammanträdet.

Vid sammanträde ska protokoll föras och justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

§ 28 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

 

ARBETSGRUPPER

§ 29 Bildande och nedläggning av arbetsgrupper
Beslut om bildande eller nedläggning av arbetsgrupper fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte. En arbetsgrupp kan bedriva verksamhet under hela eller delar av året, för en långsiktig verksamhet eller för enstaka arrangemang.

§ 30 Arbetsgrupp
För varje arbetsgrupp väljer årsmötet en sammankallande och en gruppmedlem.

Den som är sammankallande har närvaro- och yttranderätt på föreningens styrelsemöten och ska delta på minst ett av styrelsens möten. Styrelsen har rätt att delta på arbetsgruppens möten och arbetsgruppen ska två gånger om året skicka en rapport till styrelsen om planer och genomförande av verksamheten.

§ 31 Instruktion för arbetsgrupp

Varje arbetsgrupp ska verka för en bra utveckling, ett gott rykte och en god dialog och informationsspridning i föreningen. Föreningens styrelse kan i en instruktion eller genom styrelsebeslut fastställa befogenheter och skyldigheter för den som är sammankallande i arbetsgruppen. Den som är sammankallande i arbetsgruppen får i sin tur inte delegera befogenheter och skyldigheter vidare, men tar vid behov hjälp av andra medlemmar i arbetsgruppen.

§ 32 Budget och verksamhetsplan för arbetsgrupp

Budget och verksamhetsplan för arbetsgrupperna ingår i föreningens budget och verksamhetsplan, som fastställs av årsmötet. Den som är sammankallande i arbetsgruppen lämnar förslag till budget och plan för aktiviteter till kassör och vice kassör minst fem veckor innan årsmötet. Styrelsen kan föreslå ändringar som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika avseenden, föreningens ekonomi eller den förväntade utvecklingen av verksamheten.

TVIST

§ 33 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i de fall annan enskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet: Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman som utsetts. Ordförandens kostnader, inklusive kostnader för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

Uppdaterad: 22 JUN 2020 22:46 Skribent: Andreas Engström
E-post: Adressen Gömd

Sponsorer:

Ulvsby_djursjukhus ICA Nära Mossbergs Lanthandel

 


Värmlandsborr

Stora Enso


Utab

 
Postadress:
Ulvsby IF
Kullander, Ulvsby-Åstorp 327
65593 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0706741439
E-post: This is a mailto link