Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy Klubben


Integritetspolicy för UVFK

Behandling av personuppgifter

Upplands-Västmanlands Fältrittklubb, 817601-2220, Kvarnbo, 75265 Uppsala (kallad UVFK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att UVFK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Den som blir medlem i föreningen lämnar behövliga personuppgifter till UVFK. UVFK behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet, medlemsmöten, clinics m.m.), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.), hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (främst medlemsavgifter m.m.), samt för att följa upp, föra statistik och analysera genomförda aktiviteter. Föreningen kan även komma att behandla begränsad mängd personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och UVFK:s hemkommun. De personuppgifter som UVFK normalt sett hanterar är namn, adress, personnummer samt kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress.

För vissa aktiviteter inom UVFK:s verksamhet krävs att medlemmarna använder tävlingsdatabasen. För sådan användning hänvisas till Ridsportförbundet och Tävlingsdatabasen angående information om behandling av personuppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?

För att UVFK ska kunna utföra vissa uppgifter som krävs för verksamheten som UVFK bedriver kan det komma att bli aktuellt att annat företag behandlar personuppgifter för UVFK:s räkning. Dessa företag är i sådana fall personuppgiftsbiträden till UVFK. Personuppgiftsbiträden får bara behandla personuppgifterna för UVFK:s räkning och enligt föreningens instruktioner. Exempel på personuppgiftsbiträden som kan komma att förekomma är företag som bistår med IT-lösningar, redovisningstjänster- och eller betaltjänster, Svenska Ridsportförbundet samt försäkringsgivare. UVFK använder även Idrott Online som är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och tillhandahålls av Riksidrottsförbundet. I vissa fall kan därtill delning av personuppgifter ske mellan UVFK och Uppsala Akademistall AB som bedriver ridskoleverksamhet på UVFK:s anläggning. UVFK och Ridskolan kan ibland vara gemensamt personuppgiftsansvarig. I dessa fall går det alltid bra att i första hand vända sig till UVFK vid frågor om behandlingen, enligt kontaktuppgift nedan.

UVFK kommer inte att överföra personuppgifter till annat land inom EU/EES och personuppgifter kommer inte heller att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om UVFK vid något enstaka tillfälle skulle behöva dela personuppgifter med tredje land kommer berörd/a medlemmar att informeras särskilt om detta. UVFK säljer inte personuppgifter om sina medlemmar.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

UVFK behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund. UVFK har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandling av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningeng

Avtal
Föreningsadministration  Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet  Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning  Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen  Allmänt intresse om bidragsfinansierad utbildning, annars avtal

Kontakt med föreningen 

Intresseavvägning
Besök på vår hemsida  Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala

Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

UVFK sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt och genomför även kontinuerligt bedömningar om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om ändamålen med behandlingen av personuppgifterna inte längre kvarstår, exempelvis vid avslutande av medlemskap, kommer uppgifterna att raderas. UVFK kan dock av bokförings- och/eller redovisningsskäl behöva spara personuppgifter under den tid som relevant lagstiftning kräver.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i UVFK har flera rättigheter som du bör kännas till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende UVFK:s behandling av dina personuppgifter. UVFK ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som UVFK har. Du kan även själva begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de

blir ändrade. Du har därtill under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade:

  •  Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  •  Om behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar samtycket
  •  Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  •  Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  •  Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  •  Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. För att utöva dina rättigheter kontaktar du UVFK på This is a mailto link. Samma adress kan användas vid frågor om UVFK:s hantering av personuppgifter.

Du har även rätt att inge ett klagomål avseende UVFK:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen om du anser att UVFK behandlar personuppgifter på felaktigt sätt. För mer information, besök www.datainspektionen.se.

Kontakta Webmaster

 

 

 

logga_alone_200x72


UVFKs sponsorer

 

 

  

Postadress:
Upplands-Västmanlands FRK - Ridsport
Kvarnbo
75265 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018543385
E-post: This is a mailto link

Se all info