Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


 

STADGAR för

UPPLAND-VÄSTMANLANDS FÄLTRITTKLUBB

 

§ 1

Ändamål

     Uppland-Västmanlands Fältrittklubb är en ideell förening som är en lokalavdelning till Svenska Ridsportförbundet (Ridsportförbundet), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

     Föreningen är en sammanslutning för av Ridsporten intresserade med ändamål att bl.a. främja ridningen i Sverige, på det sätt som angives i Ridsportförbundets stadgar.

 

§ 2

SÄTE

     Föreningen har sitt säte i Uppsala.

 

§ 3

MEDLEMSKAP

      Den som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift antages som medlem.

     Företag eller enskild person kan vara stödjande medlem.

 

 

§ 4

HEDERSMEDLEM

     Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan, efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

 

    

§ 5

MEDLEMSAVGIFTER

     Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag från styrelsen varje år, fastställes av årsmötet. Stödjande medlem erlägger en årsavgift om halva seniorsavgiften.

     Genom att på en gång erlägga en avgift av minst 10 ggr årsavgiften kan medlem bli ständig medlem.

     Hedersledamot erlägger ingen avgift.

     Avgifterna skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

     Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till Ridsportförbundet inbetalas så stor del som respektive årsmöte fastställt.

 

 

§ 6

UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

     Medlem som under ett helt år trots påminnelser underlåtit att erlägga medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.

     Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportförbundets, distriktets eller föreningens ändamål, eller i övrigt handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skadat, eller skäligen kan befaras komma att skada, Ridsportförbundet, distriktet, föreningen eller dessas verksamhet.

     För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

     Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar.

     Beslut om uteslutning får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

     I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev.

     Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats ärendet blivit slutligen avgjort.

 

§ 7

BESLUTANDE ORGAN

     Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Högsta beslutande organ är de två förstnämnda.

     Allmänt möte eller styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som det tillsättande organet tilldelar dem.

 

§ 8

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

     Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

   

 

§ 9

STADGETOLKNING

     Föreningens verksamhet bedrivs enligt dess stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportförbundet.

     I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda i stadgarna, hänskjutes frågan i vad gäller föreningens stadgar till nästa allmänna möte eller avgörs frågan i trängande fall interimistiskt av styrelsen.

 

 

§ 10

STADGEÄNDRING ELLER UPPLÖSNING

     Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag till stadgeändring skall inges till styrelsen senast två månader före allmänt möte och av styrelsen hållas tillgängligt för enskilda medlemmar senast en månad före sådant möte.

     För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid vart och ett av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena ett årsmöte.

     Ändring av stadgarna skall godkännas av Ridsportförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

     För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena ett årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av de vid varje möte närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista mötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportförbundet.

 

§ 11

RÖSTRÄTT

     Rösträtt tillkommer medlem som uppnått en ålder av minst 12 år.

     Vid årsmöte samt vid extra allmänt möte, vilka hålles senast under februari månad, äger varje sådan medlem en röst, som erlagt medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår minst en månad före mötet.

     Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje sådan medlem en röst, om medlemsavgiften för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

     Stödjande medlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i § 12, men ej rösträtt.

     Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

 

 § 12

BESLUT OCH OMRÖSTNING VID ALLMÄNT MÖTE


     Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som skall väljas.

     Samtliga ärenden utom de i § 4 och § 10 avgörs genom enkel röstövervikt.

     Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han icke röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

 

§ 13

ÅRSMÖTE

Årsmöte äger rum senast under februari månad.

     Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

     Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

     Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet om annan än stadgeändring (vilken behandlas i § 10) skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall hållas tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet.

     Årsmötet är beslutfört med de antal medlemmar som infunnit sig.

 

 

§ 14

ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

     Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

            1.  Val av ordförande för mötet.

            2.  Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

            3.  Upprättande av röstlängd.

            4.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

            5.  Fastställande av dagordning.

            6.  Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.

            7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.

            8. Revisorernas berättelse.

            9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

            10 Fastställande av balans- och resultaträkning

            11 Behandling av eventuella sektioners verksamhets- och    

                 förvaltningsberättelser samt fastställande av deras

                 balansräkningar.

            12 Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.

            13 Val på ett år av ordförande och kassör för föreningen.

            14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt eventuella

                 fyllnadsval.

            15 Inrättande av eventuella sektioner.

            16 Meddelande om ungdomssektionens samt UARK:s

                 representanter i styrelsen.

            17 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

            18 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år

                 av sammankallande och ledamöter i valberedningen.

            19 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna 
                 möten samt eventuella andra möten där föreningen har rätt att 
                 representera med ombud.

            20 Fastställande av medlemsavgifter.

            21 Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på

                 årsmötet.

 

 

§ 15

EXTRA ALLMÄNT MÖTE

     Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt § 10 föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då revisorerna eller då minst 10% av medlemmarna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte, som hålles med anledning av förslag om stadgeändring, skall anordnas senast två månader efter att begäran inkommit.

     Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelse skall anges det eller de ärende/n som föranleder mötet.

     Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna  1-5 i § 14 samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

 

 

§ 16

VALBEREDNING

     Valberedningen består av en sammankallande samt det antal ledamöter årsmötet fastställer. Ledamöterna väljes av årsmötet för perioden t.o.m. nästa årsmöte.

     Medlem i föreningen får senast en vecka före mötet, vid vilket val skall hållas, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag till kandidater för de befattningar för vilka val skall ske.

     Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag.

     Ytterligare kandidatnomineringar kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen.

     Även förslag på kandidater till valberedningen inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

     Valberedningen ledamöter har rätt att i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater.

 

 

§ 17

STYRELSEN

     Styrelsen är, då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

     Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot.

     Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter samt lägst 1 och högst 2 suppleanter. Mandattiden är för ordförande och kassör ett år samt för övriga styrelseledamöter och suppleanter två år. Mandatperioden löper från årsmöte till årsmöte.

     Utöver dessa äger även ungdomssektionens respektive UARK:s årsmöten rätt att utse var sin  ledamot jämte suppleant.

     Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

     Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande, UARK:s och ungdomssektionens ledamöter oräknade. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

    Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden. Ordförande är skyldig att kalla till styrelsesammanträde om minst hälften av ledamöterna så påfordra.
Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara minst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter skall kallas.
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

 

 

§ 18

STYRELSENS ÅLIGGANDEN

     Styrelsen åligger bl.a. att:

       1.  verka för föreningens ändamål och ansvara för den löpande verksamheten.

       2.  verkställa beslut fattade av allmänna möten.

       3.  handha och ansvara för föreningens medel

       4.  tillse att fullständiga räkenskaper föras samt upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning.

       5.  bestämma tid och plats för allmänna möten.

       6.  förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten.

       7.  där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m.fl.

       8.  övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.

 

 

§ 19

FIRMATECKNING

     Föreningens firma tecknas av ordföranden, eller den denne utser i sitt ställe, i förening med en annan styrelseledamot.

 

 

§ 20

EKONOMISKT ANSVAR

     För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

 

 

§ 21

REVISION

     För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.

 

§ 22

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

     Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, Ridsportförbundets och distriktets stadgar eller som RF, Ridsportförbundet eller distriktet från tid till annan beslutar
 

§ 23

UNGDOMSSEKTION

     Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion.
Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.

     Föreningsstyrelsen kan ha en representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

 

§ 24

UPSALA AKADEMISKA RIDKLUBB

Föreningen har samarbete med Upsala Akademiska Ridklubb (UARK) vars representant har närvarorätt vid föreningens styrelsemöten samt årsmöten. 

 

§ 25

ÖVRIGA SEKTIONER

     Föreningen är i övrigt organiserad i sektioner enligt beslut på årsmötet.


 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fastställda på ordinarie allmänt möte 25 feb. 1995  och 26 feb. 1996. §24 reviderad på årsmöte 2017 och 2018.

 

Uppdaterad: 25 JUN 2018 19:49

Välkommen till Akademistallet

UVFK

 

Vill du bli medlem?

Vägbeskrivning till oss

 

e-post: This is a mailto link - för avbokning av lektion, intresserad av att börja rida, uppstallning m.m.

e-post: This is a mailto link - för frågor om föreningen, tävlingar, träningar m.m.

 

Kontakta Webmaster

logga_alone_200x72

 

 

 

upplandsbygd_jpg


UVFKs sponsorer

abetong

logos-enrad

 

 

 

Postadress:
Upplands-Västmanlands FRK - Ridsport
Kvarnbo
75265 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018543385
E-post: This is a mailto link

Se all info