Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy


Integritetspolicy för Uppsala Akademistall AB

Behandling av personuppgifter

Uppsala Akademistall AB, 556662-2469, Kvarnbo, 752 65 Uppsala (kallad Ridskolan) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Ridskolans verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Ridskolan ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Den som anmäler sig till Ridskolan lämnar behövliga personuppgifter till Ridskolan. Ridskolan behandlar personuppgifter för att administrera verksamheten (ex. anmälningar, avbokningar, ridgruppstillhörighet, kurser, igenridningstillfällen, medverkan vid särskilda aktiviteter såsom ex. julaftonskadrilj, boxuthyrning m.m.), kommunicera med rideleverna och/eller uppstallade (informationsbrev m.m.), hantera ekonomiska transaktioner (ex ridavgifter, kursavgifter, hyror m.m.), samt för att följa upp, föra statistik och analysera verksamheten och beläggningen på Ridskolan. De personuppgifter som Ridskolan normalt sett hanterar är namn, adress, personnummer samt kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress.

Vilka delar vi personuppgifter med?

För att Ridskolan ska kunna utföra vissa uppgifter som krävs för verksamheten som Ridskolan bedriver kan det komma att bli aktuellt att annat företag behandlar personuppgifter för Ridskolans räkning. Dessa företag är i sådana fall personuppgiftsbiträden till Ridskolan. Personuppgiftsbiträden får bara behandla personuppgifterna för Ridskolans räkning och enligt Ridskolans instruktioner. Exempel på personuppgiftsbiträden som kan komma att förekomma är företag som bistår med IT-lösningar, redovisningstjänster- och eller betaltjänster. Viss delning av personuppgifter kommer även ske med UVFK ex. då medlemskap i UVFK är krav för att rida på Ridskolan (av försäkringsskäl). I vissa fall kan även Ridskolan och UVFK vara gemensamt personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. I dessa fall går det alltid bra att i första hand vända sig till UVFK vid frågor om behandlingen, enligt kontaktuppgift nedan.

Ridskolan kommer inte att överföra personuppgifter till annat land inom EU/EES och personuppgifter kommer inte heller att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Ridskolan säljer inte personuppgifter.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Ridskolan behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund. Ridskolan har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandling av personuppgifter som sker inom Ridskolans verksamhet.

 Ändamål med behandling 

Laglig grund

Hantering av namn, adress och kontaktuppgifter

Avtal
Administration (även ekonomisk hantering) Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning  Allmänt intresse
Avstutten utbildning arrangerad av Ridskolan Avtal
 "Nära-anhöriguppgifter"  Intresseavvägning
 Kontakt med Ridskolan  Intresseavvägning
 Besök på vår hemsida  Intresseavvägning
 Publicering av material på hemsidan och sociala medier  Intresseavvägning och ibland samtycke

  

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Ridskolan sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt och genomför även kontinuerligt bedömningar om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om ändamålen med behandlingen av personuppgifterna inte längre kvarstår, exempelvis elev som inte längre rider vid Ridskolan, kommer uppgifterna att raderas. Ridskolan kan dock av bokförings- och/eller redovisningsskäl behöva spara personuppgifter under den tid som relevant lagstiftning kräver.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i Ridskolan har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Ridskolans behandling av dina personuppgifter. Ridskolan ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som Ridskolan har.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har därtill under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. För att utöva dina rättigheter kontaktar du Ridskolan genom This is a mailto link. Samma adress kan användas vid frågor om Ridskolans hantering av personuppgifter.

Du har även rätt att inge ett klagomål avseende Ridskolans behandling av personuppgifter till Datainspektionen om du anser att Ridskolan behandlar personuppgifter på felaktigt sätt. För mer information, besök www.datainspektionen.se.

Kontakta Webmaster

 

 

 

logga_alone_200x72


UVFKs sponsorer

 

 

  

Postadress:
Upplands-Västmanlands FRK - Ridsport
Kvarnbo
75265 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018543385
E-post: This is a mailto link

Se all info