Hoppa till sidans innehåll

Upsala IF och O-Ringen i Lunsen 2020


Inledning

Arrangörerna för O-ringen som arrangeras i Uppsala 2020 har för avsikt att förlägga två etapper i Lunsenområdet där UIF är karträttsinnehavare.. Eftersom man planerat dessa etapper, utan att kontakta UIF förrän planeringen varit långt framskriden, och eftersom UIF ej kunnat godta att en kartupplåtelse skall ske på O-ringens ensidiga villkor, utan hänsyn till de vedertagna ersättningsprinciper inom Upsala OL-allians, som beskrivs nedan, har detta lett till en konflikt där O-ringen beslutat att rita en egen karta över tävlingsområdet. Eftersom det förekommit en del ryktesspridning har styrelsen för UIF:s orienteringssektion beslutat att förklara sitt handlande med nedanstående text som publiceras på sektionens hemsida..

Texten skickas också separat till berörda arrangörsföreningar, Upplands OF samt SOFT.

UIF framställde den första orienteringskartan över Lunsen 1969. Därefter har kartan reviderats vid ett otal tillfällen och enligt en löpande plan. Kartan håller idag en, som vi anser, mycket hög kvalitet. Förutom att Lunsenkartan är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet, är den central för UIF:s verksamhet, samt har stor betydelse för andra klubbar i Uppsalaområdet, då Lunsen är mycket attraktiv som orienteringsterräng. Lunsenkartan har tillsammans med övriga OL-kartor i Uppsala gjorts tillgänglig för Uppsalaklubbarna i en kartdatabas, att utnyttjas för träningsarrangemang. Kartdatabasen administreras av Uppsala OL-allians (OK Linné, IF Thor och Upsala IF) och kostnaden för utnyttjandet vid träningar är för klubbarna mycket låg. Vid nationella tävlingar har man enligt en överenskommelse inom Uppsala OL-allians betalat en deltagaravgift på 10 kr per deltagare när man utnyttjar varandras kartor.. Även föreningar som Rasbo IK och Långhundras  IF, i Uppsalas närhet, har betalat denna deltagaravgift när man utnyttjat kartor i OL-alliansens kartdatabas för nationella tävlingar. Denna avgift har uppfattats som helt rimlig och överenskommelsen har fungerat och respekterats av alla under en följd av år.

 Bakgrund

I oktober 2015 inbjöd OK Linné Upplands-klubbarna till ett informationsmöte inför en eventuell ansökan om att arrangera O-ringen 2020, dock inbjöds ej UIF. Konceptet innehöll två etapper i mellersta Lunsen, detta utan att någon dialog hade förekommit med UIF, som karträttsinnehavare.

Då vi bakvägen fått vetskap om mötet, och de två Lunsen-etapperna, kontaktades ordförande i OK Linné där det påpekades att vi inte blivit inbjudna samt att vi ansåg att området för de planerade Lunsenetapperna, som huvudsakligen är naturreservat, var olämpligt med hänsyn till känsligheten för ett omfattande markslitage.  Området har undvikits i vår tävlings-verksamhet, i samråd med reservatsförvaltaren.

Vi föreslog dock att O-ringen AB kunde utnyttja vår karta, med en etapp i norra delen av Lunsen, där marken är betydligt mindre slitagekänslig. 

Efter mötet skickades handlingar ut där konceptet var ändrat, enligt våra önskemål, med en etapp i norra Lunsen.

O-ringen AB:s planering fortgick under 2016 och 2017. Vi fick bakvägen information om att planeringen åter riktats mot två etapper i mellersta Lunsen samt att avtal upprättats med markägaren för TC vid Flottsund. O-ringen AB gick också ut med en avlysning av området från årsskiftet 2017/18. Planeringen var alltså långt framskriden utan att UIF, som karträtts-innehavare, ännu kontaktats eller på annat sätt informerats.

I december 2017 kom en begäran från O-ringen AB till UIF om dialog för utnyttjande av karträttigheterna.

UIF:s  kartansvarige Thomas Kampf, som ritat den första kartan över Lunsen-området och som genomfört alla efterföljande revideringar, har lagt mycket tid på samarbetet med markägare, reservatsförvaltare, jakträttsinnehavare m fl och varit garant för att vår verksamhet skall ta hänsyn till såväl naturintressen som andra intressenters nyttjande av området.  O-ringen AB har inte tagit någon hänsyn till hans påpekanden och synpunkter vilket riskerar att undergräva det förtroende han byggt upp, hos alla övriga intressenter, under årens lopp.

När det i december 2017 var uppenbart att O-Ringen AB planerat två etapper i Lunsen utan att involvera UIF avgick Thomas av frustration både ur UIF:s  OL-styrelse och OL-alliansens styrelse. Trots att hans avgång innebar ett avsevärt avbräck för verksamheten i UIF:s OL-sektion ställde sig styrelsen helt bakom honom och respekterade och stödde hans ställningstagande. Detta gjorde även styrelsen i Uppsala OL-allians. Vid sidan av förlusten för UIF innebar detta även en stor förlust för Uppsala OL-allians där Thomas under många år varit en drivande kraft i kartverksamheten.

Thomas Kampf har i en separat text sammanställt ett antal citat från mailkorrespondens och dokument som belyser händelseförlopp och frågeställningar (läs här).


UIF:s utgångspunkt

Vid ett möte med O-ringens representanter i januari 2018 förklarade UIF att erbjudandet att  utnyttja kartmaterialet för en etapp i norra Lunsen kvarstod. O-ringen AB vidhöll dock att man skulle förlägga två etapper till mellersta Lunsen, med TC vid Flottsund.

Efterhand medgav UIF, efter att ha redovisat sin syn på naturvårdshänsynen i en skrivelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden, att man var beredd att upplåta kartmaterial för det av O-ringen AB planerade tävlingsområdet i mellersta Lunsen.

Eftersom det aktuella kartutsnittet var reviderat under de senaste åren var vi icke intresserade av O-ringen AB:s erbjudande att som ersättning erhålla en nyreviderad karta, denna tillförde oss inget mervärde. Vi begärde att O-ringen AB skulle betala en nyttjanderättsersättning utgående från de deltagaravgifter som är vedertagna då Uppsalaklubbarna använder varandras kartor (se inledning). Detta på samma sätt som OL-alliansen initialt begärt för de av O-ringen AB planerade etapperna på Nåstenkartan (som ägs av OL-alliansen). Nämnas bör att den vedertagna deltagaravgiften var kraftigt reducerad i budet till O-ringen AB.

Förutom att täcka kostnaden för vårt tillhandahållna, nyreviderade kartmaterial skulle nyttjanderättsersättningen täcka kostnader som vi, som icke varande arrangörsförening, drabbas av då området avlyses under tre år. Vidare risken för begränsningar i vår verksamhet ifall området drabbas av hårt slitage, som kan göra att naturreservatsförvaltaren begränsar orientering under ett antal år.

Påpekas skall också att vi som icke varande arrangörsförening inte är med och delar på överskottet från femdagars och därför måste kompenseras oss med betalning för det vi levererar.

 O-ringens utgångspunkt

O-ringen AB har som princip att ersätta karträttsinnehavaren med en nyreviderad karta. I det fall kartan är äldre kan revideringen ha ett stort värde men om kartan är nyreviderad kan värdet vara noll. O-ringen AB har därför ett mycket ojämlikt sätt att ersätta karträttsinnehavare. Systemet blir också mycket tvivelaktigt när icke arrangörsklubbar behandlas på samma sätt som arrangörsklubbar, som har eget intresse i förväntade överskott.

Förhandling

O-ringen AB har i de förhandlingar som varit framfört sina ensidiga krav på att reviderad karta skall vara betalning för det upplåtna kartmaterialet, detta utan att på något sätt ta hänsyn till vår situation. Man har också tidigt talat om att ifall att vi inte accepterar så ritar man en egen karta. Den enda möjlighet vi givits är att O-ringen AB gärna sett att vår kartritare utför revideringen, något som dock inte varit möjligt eftersom denne redan har inplanerat arbete.

O-ringen AB har också ansett att man efter femdagars skall kunna sälja sin karta till arrangörsklubbarna, vi skulle då få två kartor över delar av Lunsen, ett område där vi under femtio år haft karträttigheten.

O-ringen AB har, naturligt nog, i sitt handlande försökt maximera överskottet från arrangemanget, men vi anser att detta ej skall ske på bekostnad av den som innehar karträttigheterna.

Vår åsikt är att O-ringen AB uppträtt oprofessionellt vid förhandlingarna, de har ansett sig kunna diktera villkoren och helt negligerat våra synpunkter. De har även, innan förhandling slutförts, spridit vilseledande information till arrangörsklubbarna, vilket påverkat vårt anseende.

SOFT:s inställning

Svenska Orienteringsförbundet har på sin hemsida publicerat sina riktlinjer beträffande registrering av ett kartområde och rätten till ett kartområde. Där framgår bl a att ”Tävlingsverksamhet på en karta över registrerat område beslutas av kartägande förening i samråd med OF”. Eftersom vi anser att O-ringen AB på ett flagrant sätt bryter mot dessa regler har vi sökt stöd hos SOFT, genom sammanträffande med den högsta ledningen samt genom skriftväxling. SOFT har beklagat att handläggningen från O-ringen AB:s sida inte varit helt bra men anser inte att O-ringen AB har gjort något fel. Vi kan bara konstatera att SOFT:s egna riktlinjer inte har något värde, när deras eget flaggskepp O-ringen, tillåts köra över en mindre klubb.

Konsekvenser

För orienteringssporten är det oroande när sättet som O-ringen AB, med godkännande från SOFT, nu använder för att köra över mindre föreningar, kan öppna för att klubbar går in på varandras områden och ritar sina egna kartor. Det säger sig självt att detta är upplagt för kontroverser.

Ändå värre är kanske att, som O-ringen AB nu gör, tänkt försälja den egna ritade kartan, över det område där UIF sedan femtio år har karträttigheterna, till arrangörsklubbarna. Hur kommer utnyttjande av området att bli med åtta nya klubbar som intressenter? För oss känns detta som ett knivhugg i ryggen.

Som nämnts inledningsvis har Uppsalaklubbarna under mycket lång tid haft ett långtgående samarbete, i OL-alliansen, när det gäller kartverksamhet mm. Detta till gagn för orienteringsverksamheten i Uppsala.  Detta samarbete har drabbats av personliga avhopp, p.g.a. av O-ringen AB:s handläggning av kartfrågorna. Vid sidan av Thomas Kampf (UIF) har även OL-alliansens ordförande (OK Linné) avgått. Samarbetet riskerar att helt upphöra i sin nuvarande form om O-ringens planer på exv. kartförsäljning genomförs.  O-Ringen AB:s agerande har även lett till att kartkonsulenten i Upplands OF avgått.

Kontakta gärna styrelsen i Upsala IF med synpunkter (positiva som negativa) på vårt handlande i denna för orienteringssporten mycket tråkiga historia. Du når oss på adressen This is a mailto link

Uppsala 2018-06-18
STYRELSEN FÖR UPSALA IF:s OL-SEKTION

 

Uppdaterad: 18 JUN 2018 20:05 Skribent: Jan-Erik Larsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Upsala IF - Orientering
c/o Thomas Kampf, Gläntvägen 13B
75756 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0760487007
E-post: thomaskampf.uppsala@...

Se all info