Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Vallentuna Ridklubb


§ 1    Föreningens firma och säte

Föreningens firma är Vallentuna Ridklubb med säte i Vallentuna kommun.

 

§ 2    Verksamhet

Vallentuna Ridklubb - ideell förening - är en lokalavdelning av Svenska Ridsportförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund, med ändamål att främja hästsporten i enlighet med huvudorganisationens stadgar.

 

§ 3    Medlemskap

Envar som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift antages som medlem. Ansökan behöver inte bifallas om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens stadgar och intressen.

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller dess ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat föreningens och/eller hästsportens intressen. Föreningens styrelse fattar beslut om uteslutning. För att ett sådant beslut skall vara giltigt, fordras att det stöds av minst tre fjärdedelar av styrelsens ordinarie ledamöter.

Juridisk eller fysisk person kan vara stödjande medlem. Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas som hedersledamot. Sådant beslut skall stödjas av minst två tredjedelar av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

 

§ 4    Avgifter

Medlem erlägger den årsavgift som varje år fastställs av årsmötet för det kommande verksamhetsåret. Hedersledamot erlägger ingen avgift. Årsmötet beslutar även om avgift för ständig medlem. Avgift för stödjande medlem fastställs av styrelsen.

Om inträde har skett efter den 15 oktober gäller avgiften dels för resten av inträdesåret och dels för hela det påföljande kalenderåret.

 

§ 5    Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte), extra allmänt möte, styrelsen och sektionerna. Högsta beslutande organ är de två först nämnda. Sektionernas ansvarsområden fastställs av styrelsen. 

 

§ 6    Styrelse och förvaltning

Förvaltningen av föreningens verksamhet handhas av dess styrelse som utses av årsmötet. Styrelsen skall bestå av ordförande jämte minst 4 ordinarie ledamöter och minst 2 suppleanter. Av de valda ledamöterna avgår hälften vartannat år.

I styrelsen ingår även en av ungdomssektionens årsmöte utsedd ungdomsledamot jämte suppleant.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

 

§ 7    Sektioner och kommittéer

Allmänt möte eller styrelsen kan tillsätta sektioner (eller motsvarande) för handläggning av speciella uppgifter. Sektionerna har de befogenheter som det tillsättande organet tilldelar dem.

Varje sektion skall bestå av minst 4 ledamöter som väljs på ett år. Förslag till ordförande, sekreterare och kassör skall lämnas till respektive sektion senast fyra veckor före årsmötet. Ordförande, sekreterare och kassör väljs av respektive sektion senast två veckor för årsmötet. Dessa funktionärers namn skall meddelas valberedningen.

Övriga ledamöter i respektive sektion skall meddelas styrelsen senast sex veckor efter årsmötet.

 

§ 8    Årsmöte och medlemsmöte

Årsmöte skall avhållas före februari månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

 1. Mötets öppnande och fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.
 2. Val av ordförande för mötet och anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet.
 3. Upprättande av röstlängd.
 4. Val av två justeringsmän.
 5. Fastställande av dagordning.      
 6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelsen.
 7. Revisorernas berättelse.              
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 6 angivna antalet.
 11. Val av ordförande för föreningen.
 12. Val av övriga ledamöter jämte suppleanter.
 13. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte suppleant.
 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 15. Redovisning av ordförande, sekreterare och kassör för sektionerna.
 16. Val på ett år av sammankallande och minst två ledamöter i valberedning.
 17. Val av ombud till huvudorganisationens och distriktförbundets allmänna möten.
 18. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår.
 19. Övriga ärenden som enligt stadgarna kan upptagas till beslut på årsmötet. 

Extra medlemsmöte skall hållas när revisorerna begär det eller när minst 10 % av föreningens medlemmar begär det eller när styrelsen så finner det erforderligt.

Kallelse till årsmöte skall meddelas minst 21 dagar innan mötet. Kallelse till extra medlemsmöte meddelas senast sju dagar innan mötet. Om ett extra medlemsmöte avser fråga om stadgeändring skall kallelse meddelas en månad före mötet. I samtliga ovan nämnda fall meddelas kallelse på anslagstavlan på Vallentuna Ridcenter eller på det sätt som styrelsen beslutar.

 

§ 9    Ärende till årsmöte

Om en enskild medlem vill ta upp ett förslag som årsmötet skall besluta om, skall förslaget lämnas skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Sådana förslag samt förslag till årsmötet från styrelsen hålls tillgängliga för medlemmarna sju dagar före årsmötet.

 

§ 10  Rösträtt

Vid årsmöte äger medlem över 15 år en röst om medlemsavgift erlagts för det räkenskapsår årsmötet avser eller medlemsavgift erlagts för pågående räkenskapsår minst en månad före mötet. Vid extra allmänt möte äger medlem över 15 år en röst om medlemsavgiften erlagts minst en månad före mötet.

Hedersledamot som ej tidigare varit medlem i klubben och stödjande medlem äger yttranderätt samt förslagsrätt enligt § 8 men ej rösträtt.

All omröstning sker öppet om ej annat begärs. Samtliga frågor avgörs genom enkel röstövervikt utom de som gäller hedersledamotskap (§ 3), stadgeändring (§ 15) och föreningens upplösning (§ 16). Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Röstning genom ombud får ej förekomma. 

 

§ 11  Valberedning

Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en utses som sammankallande. Medlem i föreningen får senast två veckor före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inkomma med förslag till kandidater för de befattningar för vilka val skall ske.

Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet valberedningens förslag. Ytterligare nomineringar kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen.

Även förslag till valberedning skall inges till denna.

 

§ 12  Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs årligen två revisorer samt en suppleant. Räkenskaperna och andra handlingar skall överlämnas till revisorerna senast den 31 januari. Revisorerna skall avge sin berättelse senast den 15 februari.

 

§ 13  Ekonomi

För föreningens förbindelser svarar endast föreningens tillgångar.

 

§ 14  Firmateckning

Föreningens firma tecknas på sätt som styrelsen beslutar.

 

§ 15  Stadgeändring

Styrelsen eller enskild medlem kan ge förslag till ändring av stadgarna. Förslaget skall lämnas till styrelsen senast två månader före allmänt möte och av styrelsen hållas tillgängligt för enskilda medlemmar senast en månad före allmänt möte.

För stadgeändring fordras beslut av två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Beslut om stadgeändring skall stödjas av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar.

 

§ 16  Upplösning

För föreningens upplösning erfordras två efter varandra följande möten med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte.

För besluts giltighet fordras att minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar är eniga.

I samband med föreningens upplösning beslutar årsmötet om hur man skall förfara med eventuella kvarvarande tillgångar.

 

§ 17  Tvister

Mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller mellan enskild medlem och allmänt möte eller styrelsen eller styrelseledamot möjligen uppkommande tvister får ej dragas inför allmän domstol utan skall avgöras av skiljemän utsedda enligt bestämmelserna i gällande lag om skiljemän.

 

Stadgarna Antagna 1993-03-18

Stadgarna Reviderade 1997-12-14

§ 6 reviderad 2000-06-06

Uppdaterad: 22 JAN 2017 19:09 Skribent: För Vallentuna Ridklubb-Anna Berggren

VEDA är RÖKFRITT!

Följ vår ungdomssektion

Via E4an - Avfart  Upplands Väsby, följ skyltar mot Vallentuna väg 268. Följ sedan skyltar  mot Lindholmen. När du svängt av mot Lindholmen, följ vägen ca 4 km.  Efter Vallentuna golfbana, sväng höger mot Veda och Ridcenter.

Via E18 Norrtäljevägen - Sväng  av vid avfarten Vallentuna, Arninge, Följ skyltar mot Vallentuna, väg  264. Efter ca 8 km, kör rakt fram mot Lindholmen i rondellen. När du  svängt av mot Lindholmen, följ vägen ca 4 km. Efter Vallentuna golfbana,  sväng höger mot Veda och Ridcenter.

Om Du åker kommunalt  - Lättaste  sättet att ta buss 661 (mot Kårsta) eller 662 (mot Markim), hållplats  Solberga. Det finns även Roslagsbanan som går från Vallentuna mot  Lindholmen eller Kårsta. Hoppa av vid Lindholmen och sedan över spåret  och vik ner på gångvägen som är längs spåret - den gångvägen tar ca  25-30 min. Gå den tills du ser uppfarten till stallet och sväng in vid  stalluppfarten

Postadress:
Vallentuna RK - Ridsport
Veda
18694 Vallentuna

Besöksadress:
Ordförande Marie Ask, Veda
18694 Vallentuna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info