Hoppa till sidans innehåll

Mer om 1905


I tidningsreferatet efter mötet 28 maj framgick ju att verksamheten redan var igång dels med övningar, dels med jakt på en mer lämplig plats att öva på. Vad hände sedan under 1905?
Om övningarna kunde man i Varbergsposten, ett par veckor efter bildandet, läsa:

”Öfningarna pågick under ledning af hr Arnholt hvarje afton från kl 8, därvid på tisdagar, torsdagar och söndagar öfvas fotbollspel, öfvriga dagar fri idrott. Föreningen räknar för närvarande cirka 40 ledamöter.”

I en intervju inför föreningens jubileum 1935 gjorde Carl Arnholt följande uttalanden:

om föreningsarbetet i föreningens barndom:

"Ja, nog är det litet skillnad på nu och då", säger hr. Arnholt. Jag kom hit 1905 och jag vågar påstå att jag var den förste, som introducerade bl.a. fotbollsspelet här. Det var ju för denna idrottsgren, som, jag mest intresserade mig, fast jag har ju kommit ganska väl in i andra idrottsgrenar också för den delen, detta tack vare att jag tidigare verkat som intendent för Göteborgs F.F:s idrottsplats, nuvarande Ullevi. Alltnog. Här i sta'n gick det litet trögt till en början, men man fick trösta sig med att föret ju alltid är trögast i portgången. Folk trodde nog ganska allmänt att vi var vrickade, och resonerade som så, att vi borde interneras o.s.v. Men det blev vi som väl va' inte, och ehuru vi fick många vedersakare gick det sakta men säkert framåt.”

och om första övningsplanen:

”Den var belägen vid Gamlebygärde strax intill nuvarande Gamla Expressen. Visserligen var det trångt - ett par boningshus lågo alldeles i närheten - men man hade inte så stora pretentioner på den tiden, och dög gjorde den, vilket var huvudsaken. Nu blev det ju ganska dyrt i längden, därför att bollen esomoftast tog riktning mot boningshusens fönsterrutor, som då lika litet som nu kunde motstå dylika påfrestningar. Vi tränade med liv och lust”

Föreningens förslag till stadsfullmäktige var att flytta till gärdet öster om Textilfabriken, som använts av lantbruksmötet. Detta användes redan för idrottsövningar och friluftslekar av lärjungarna” (enbart pojkar) vid den närliggande realskolan. I slutet av juni tillstyrkte stadsfullmäktige föreningens ansökan och övningarna flyttades dit.

Om övningsplatserna skriver Sven Sandström i sitt brev:

”Så inställde sig spörsmålet om idrottsplats. Efter många och fåfänga försök, fingo vi omsider lov att låna den lilla fyrkant som är belägen bakom gamla folkskolan (Gamleby). Här tränades med liv och lust under konditor Arnholts ledning, men intresset slappnade snart, ovanan gjorde att vi fingo ont både här och där och så försvann den ene efter den andre. Till slut kunde vi ej ställa upp med två lag utan måste vädja till åskådarna, att de skulle ta av tröjan och kragen och ge sig med i leken. De flesta betänkte sig, det såg ju så fånigt ut att löpa efter en boll, sparka till den och knuffa varandra och så kunde man få sig en spark på smalbenen. Som ett litet bevis på hur man den gången såg på idrotten vill jag nämna en liten episod. Den gamle hedersmannen konsul Harry Bagge sade en gång till mig, han hade tillsammans med några andra av stadens fäder dryftat denna nya, rent av förargelseväckande rörelse bland ungdomen, och tyckte det var i högsta grad opassande att jag och flera aktade och välansedda hantverkare med egna affärer löpte som idioter efter en boll under skrik och skrål, eller travade landsvägen ut mot Stenåsa så att äldre damer som skulle gå till kyrkogården och vattna sina gravar blevo mycket generade, ja, det hade till och med varit tal om att klaga för myndigheterna och få ett slut på vårt förargliga uppträdande. Så såg man på idrotten den tiden. Vi som började hade mycket att kämpa mot, men trots allt fortsatte vi med gott mod och frukterna ha ej uteblivit. Senare fick vi disponera den plan där hästpremieringarna försiggår, men den var heller inte bra, fönstren i Lundgrens hus voro i ständig fara.”

Hallands Idrottsförbund bildas

Det fanns vid denna tid idrottsföreningar i alla Hallands städer. På initiativ av IF Kamraterna i Halmstad (1895) gick fem föreningar under sommaren samman och bildade Hallands Idrottsförbund. De övriga fyra var Varbergs Gymnastik och Idrottsförening (1905), Falkenbergs Gymnastik och Idrottsklubb (1901), Laholms Gymnastik och Idrottsförening (före 1905) och Kungsbacka Idrottsförening (1900). I förbundets första styrelse invaldes från V.G.o.I.F. Axel Andersson som v. ordförande samt Åke Lundgren och Carl Arnholt som ledamöter.

Första mästerskapen i Halland

Vid bildandet beslöt man även att den första distriktsmästerskapstävlingen skulle hållas i Falkenberg redan 27 augusti. Man bjöd in alla idrottsmän i Halland för att tävla i ”höjd-, längd-, tresteg- och stafsprång, kulstötning, diskus- och spjutkastning, löpning 100 m, 400 m och 1500 m, samt stafett 4x100 m”. Tävlingen hade 21 deltagare. Axel Andersson var tävlingens prisdomare och han hade som hederspris skänkt silverpokaler till vinnarna på 400 m och 1500 m. Två deltagare från V.G.o.I.F var framgångsrika. E Dahlgren blev tvåa i höjd-, längd- och trestegsprång samt 400 m. Roos blev tvåa i stafsprång och spjutkastning. Vem var då dessa föreningens första pristagare i distriktsmästerskapen? Mest troligt var de Edgar Dahlgren (f 1886), son till ägaren av Pehrsonska Trädgården, och Victor Roos (f 1885), som senare startade Victor Roos Blomsterhandel.

Till denna tävling hade även förutspåtts en möjlig fotbollsmatch mellan ett varbergslag och falkenbergslag. Den skulle dock inte vara om mästerskapet. Matchen blev dock ej av.

Så blev det höst

På senhösten ansågs utomhussäsongen vara över och i oktober kunde man i N.H.T. läsa

”Varbergs Gymnastik- och Idrottsförening, hwilken som bekant, bildades på försommaren, har nu vuxit sig så stark att den f.n. räknar ej mindre än 47 medlemmar.

Föreningen som allt sedan dess bildande haft idrottsöfningar borta på f.d. utställningsängen, har nu flyttat under tak, sedan Realskolans gymnastiksal upplåtits till föreningen. Hwarje Tisdags och Fredags afton pågå här öfningar i gymnastik under bankkassör Åke Lundgrens ledning.”

Realskolans gymnastiksal låg i den flygel som finns på husets baksida, d v s mot Östra Vallgatan, se vykort från från den tiden .

Realskolan

Kampen för en idrottsplats på Påskberget börjar

Som Sven Sandström skriver ansåg man inte att övningsområdet vid Textilfabriken vara bra och den lämpade sig definitivt inte för vare sig fotbollsmatch eller tävling i fri idrott. För att få till stånd en idrottsplats siktade V.G.o.I.F. in sig på excercisplatsen omedelbart väster om Tranebergs gård. Den låg mitt i det 11 tunnland stora område som fått namnet Påskberget och som hade använts som övningsplats för Hallands beväringsmanskap.

På Påskberget regerade vid denna tid ”Småfoglarnes vänner”. Det var en intresseförening som bildats 1870 på initiativ av läroverksrektorn Herman Rohde. ”Småfoglarnes vänner” fanns på flera orter med syftet att främja tillkomsten av lokala planteringar som skulle komma till glädje inte minst för fåglar. En motion från Rohde fick stadsfullmäktige att upplåta detta område för plantering. Området var tudelat och delarna kom att kallas Gamla respektive Nya Påskberget beroende på den ordning i vilken de planterades. 1872 började Rohde och hans skolelever att plantera på Gamla Påskberget. Alla elever skulle plantera minst två träd under sin skoltid. 1886 ställdes Påskberget under ”Småfoglarnes vänner” för vård och skötsel.

På förfrågan från V.G.o.I.F. gav ”Småfoglarnes vänner” först löfte om en idrottsplats på Nya Påskberget för att strax efter meddela att det ej skulle gå. En hel del nyplanteringar skulle behöva huggas ned och det ville man ej tillåta.

V.G.o.I.F. vände sig då till stadsfullmäktige och anhöll om att:

”kostnadsfritt för sina öfningar få disponera fattighusets odaljordar n:rs 810 och 811 å utmarkslotten tillhörande Nya Påskbergsplanteringen (jorden ifråga arrenderas för närvarande af A Lundqvists sterbhus) omedelbart efter nuvarande arrendes utgång med tillstånd att, i den händelse sterbhuset skulle wara willigt dessförinnan afstå från arrendet, genast efter ett sådant medgifwande, tillträda området”

Familjen Lundqvist bedrev handel och jordbruk. Den var en av de mäktigaste familjerna i Varberg och ägde bl a Tranebergs gård. Jordarna 810 och 811 låg i excercisplatsens södra utkant. De hade de ännu inte planterats utan användes på arrende.

Sterbhuset meddelade att de inte ville avstå arrendet. Kvar stod då frågan om vad som skulle gälla efter arrendetidens slut, vilket var 1 oktober 1907. V.G.o.I.F. fick inget svar ty efter långa diskussioner ville stadsfullmäktige inte fatta beslut i frågan så här långt i förväg.

Som kommentar till denna föreningens önskan om idrottsplatsens placering skall det dock sägas att V.G.o.I.F. var mycket förutseende, ty det är i det närmaste på dessa odaljordar som den framtida Påskbergsvallen kom att placeras.

Uppdaterad: 03 JAN 2017 20:20 Skribent: Stig-Göran Larsson
E-post: Adressen Gömd

Boka lokal Påskbergsgården
OBS! Behörighet krävs


 


 

Stöd våra föreningar
Klicka på bild och läs hur!

 


 

Stöd fotbollens secondhandverksamhet

 


 

Stöd vårt arrangemang
Lördag 4 juli 2020


 

 

 
 
 
 

Postadress:
Varbergs GIF IA
Varbergs GIF Idrottsallians, Danska vägen 15
432 51 Varberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: alliansen@varbergsgi...

Se all info