Hoppa till sidans innehåll

Jukola/Venla 2022

08 JUN 2022 14:44
OBS! Förändringar i lagen. Den klassiska Jukola och Venlakavlen står för dörren. Helgen 17-20:e juni åker vi över till Finland och deltar i en av årets höjdpunkter! Här kommer lite info!
  • Uppdaterad: 08 JUN 2022 14:44

20220617: VI HAR FÖRÄNDRINGAR I VÅRA LAG SAMT LEDARE. UPPDATERAD INFO FINNS UNDER LAGUTTAGNING NEDAN I RÖTT.

Frågor/questions till/to Johan Herbst, 070-7592181.

In English below.

Jukola kavlen är det största finländska idrottsevenemang och den största orienteringsstafetten i världen. På sommaren 2022 arrangeras den 73 Jukola kavlen och den 44 Venla kavlen – vilket betyder ju att det här evenemanget har långa traditioner! Det förväntas att ca 20 000 orienterare kommer till Lukkari-Jukola i Mynämäki för att tävla och njuta av sommarens bästa orienteringsevenemang.

Så står det på den officiella hemsidan för 2022 års Jukola och Venlakavle. Givetvis vill VSOK vara med på denna orienteringsfest. Utav de ca 1600 anmälda Jukolalagen och 1400 Venlalagen ställer VSOK upp med 3 herrlag och 1 damlag. För vårt 3:e lag gäller att det är självfinansierat då intresset var så pass stort och klubben räknade med 2 herrlag.

Vi kommer att åka på fredagen den 17/6 med båt till Åbo. Hem kommer vi den 20/6 till Stockholm. Resan är bokad med Lalle som tidigare år när vi åkt på Jukola/Venla. Totalt sett kommer vi vara 24 st som reser dit från VSOK, Mark/Gregor/Simon och Peter kommer dit direkt. I bussen t&r Stockholm åker vi med Surahammar så totalt blir vi ca 45 i bussen.

Jukolakavlen går i Mynamäki, inte alls långt från Åbo och det tar ca 1 timme med buss från båtterminalen. Årets kavle kommer bli ett riktigt kraftprov med sträckor upp till 16,8 km i Jukola. Terrängen verkar dock vara av mer hanterbar natur och man kan läsa:

För det mesta är terrängen ganska platt, mycket snabb bergsparti och ibland mer täckt blandskog. Området har också branta klippor och taluskon som kräver hög noggrannhet och kartläsning, samt skyddad terräng. Det finns en hel del stenar. Höjdskillnader varierar beroende på terrängområden.

Bilder från terrängen kan hittas här!

Tävlingsinformation som alla bör läsa igenom finns här!

Laguttagning:

UK har fortsatt med samma policy som presenterades i början på året. Har man inte sprungit vare sig tävling eller någon av de kavlar som preciserades i nyhet på hemsidan den 24/1 så har man fått plats i vårt 3:e lag, aka köplaget. I övrigt vill UK prioritera ungdom så när det står och väger i val så kommer ungdom att prioriteras. I övrigt väger givetvis resultat från ffa 10-mila tungt när vi tagit ut lagen.

 Våra lag ser därför ut enligt nedan:

Sträcka

Längd

Tid

Ber.tid (min)

Km-tid

Tät Gå-ut-tid

Lag 1 594

Lag 2 836

Lag 3 1317

1

13,9

Skymning/natt

01:12

05:11

23:00

Simon S

Noa

Andreas N

2

11,7

Natt

01:01

05:13

00:12

Sixten S

Robert P

David T

3

14,9

Natt/gryning

01:19

05:18

01:13

Mark B

Sixten T

Calle N

4

8,7

Gryning/dag

00:46

05:17

02:32

Erik P

Johan S

Hugo F

5

9,2

Dag

00:49

05:20

03:18

Kalle Å-S

Johan A

Piet

6

14,6

Dag

01:17

05:16

04:07

Peter T

Gregor

Lucas

7

16,8

Dag

01:27

05:11

05:24

Kasper W

Martin S

Alfred

Mål

89,8

 

07:51

05:15

06:51

     

 

Sträcka

Längd

Tid

Ber.tid (min)

Km-tid

Tät Gå-ut-tid

Lag 1 703

1

7,5

Dag

00:45

06:00

14:00

Maja

2

8

Dag

00:47

05:53

14:45

Amanda

3

6,1

Dag

00:34

05:34

15:32

Nova

4

8,7

Dag

00:50

05:45

16:06

Ida

Mål

30,3

 

02:56

05:49

16:56

 

 

Lagledare för våra lag kommer att vara Johan Herbst och Felicia Sahlén.

 

Resedetaljer/Upplägg

Fredag klockan 16.00 Avresa från Västerås till båtterminal Stockholm. Vi åker storbuss tillsammans med Surahammar.

Fredag klockan 19.30 Avresa båt till Åbo Finland

Lördag klockan 07 Ankomst till Åbo och bussresa från båtterminalen till tävlingen i direkt anslutning

Lördag klockan 08.15 Framme på tävlingen

Lördag klockan 12.30 Lagmöte damlagen

Lördag klockan 14.00 Venla startar, mål ca 17

Lördag klockan ca 18.00 Lagmöte herrlagen

Lördag klockan 23.00 Jukola startar, mål ca 07. Solen går ned 23.06 och upp 03,59

Söndag klockan 13.00 Avresa till båtterminal Åbo

Söndag klockan 20.15 Avresa båt till Stockholm

Måndag klockan 06.10 Ankomst Stockholm och i direkt anslutning buss hem till Västerås

Övrigt; Frukost är bokad för alla på ditresan. Inget annat är bokat för mat på vare sig dit eller hemresan.

Resa/Boende på plats:

Tur och retur Stockholm/båtterminalen åker vi buss tillsammans med Surahammars OK.

Vi åker med Lallebussar från båtterminalen t&r tävlingen.

På tävlingen har vi bokat 1 16-mannatält samt en tältplats där vi kan sätta upp ett klubbtält om vi behöver mtp väder. I klubbtältet får de löpare som sprungit Venla och tidiga sträckor på Jukola sova om det blir trångt i 16-mannatältet. Tältplatsen  för klubbtältet heter TO13 och ligger på Toukola (ca. 600–900 m från arenan).

16-mannatältet ligger vid område Männistö (ca. 500 m till arenan) och platsen heter M059. De som främst ska ha plats i 16-mannatältet är våra löpare på de sena/tidiga natt/morgonsträckorna. Dvs från sträcka 3--> i Jukolakavlen. Det innebär 15 personer i tältet. Sträcka 1-2 samt damerna får sova/vila i klubbtältet.

Vad det gäller exakta tider så återfinns dem under tidsschema ovan.

Alla behöver ta med liggunderlag samt sovsäck.

Ansvarig för klubbtältet är Johan Herbst och Felicia Sahlén.

Kostnad:

Då resan innebär extra höga kostnader för klubben kommer egenavgifter tas ut för att täcka stora delar av kostnaden. Det innebär att avvikelser från ordinarie regler om subventioner gäller för alla i klubben.

Beroende på upplägg och situation blir kostnaden olika. Kostanden betalas direkt till klubben Kostnaden betalas till Johan Herbst som sedan räknar ihop och för över till klubben. Startavgiften för vårt 3:e Jukolalag som betalas till Johan Herbst är dock egenfinansierat och har redan betalts av Johan Herbst. Definition och kostnad enligt nedan:

Definition

Kostnad

Övrigt

Förvärvsarbetare Lag 1-2 och/eller +25 år

1400

 

Studerande upp tom 25 år

1100

Delvis subventionerad resa

Elitgruppen

400

Frukost samt del av resa

Lag 3, aka Köplaget

1400 + 600 = 2000

1400 kr som för vuxen samt för anmälan av lag

Ledare

600

NY: Var överenskommen mellan Stefan och Johan tidigare men inte kommuniceard.

 

In English:

“Jukola is the largest Finnish sporting event and the largest orienteering relay in the world. In the summer of 2022, the 73rd Jukola rolling pin and the 44th Venla rolling pin will be arranged - which means that this event has long traditions! It is expected that about 20,000 orienteers will come to Lukkari-Jukola in Mynämäki to compete and enjoy this summer's best orienteering event.” 

This is what it says on the official website for the 2022 Jukola and Venla. Of course, VSOK wants to be part of this orienteering party. Out of the approximately 1,600 registered Jukola Act and 1400 Venla Act, VSOK has 3 men's teams and 1 women's team. For our 3rd team, it applies that it is self-financed as the interest was so great and the club counted on 2 men's teams. 

We will go on Friday the 17/6 by boat to Turku. We will come home to Stockholm on 20/6. The trip is booked with Lalle as in previous years when we went to Jukola / Venla. In total, we will be 24 traveling there from VSOK, Mark / Gregor / Simon and Peter will get there directly. In the bus to Stockholm we go with Surahammar so in total we are about 45 in the bus. 
 
Jukolakavlen runs in Mynamäki, not far from Turku and it takes about 1 hour by bus from the boat terminal. This year's relay will be a real test of strength with distances up to 16.8 km in Jukola. However, the terrain seems to be of a more manageable nature and you can read: 

"For the most part, the terrain is quite flat, very fast mountain section and sometimes more covered mixed forest. There are also some rocky areas that require high accuracy and concentrated map reading, as well as some protected areas. Elevation differences vary depending on terrain areas."

Pictures from the terrain can be found här!

Competition information that everyone should read through can be found här! 

Team selection:

The UK has continued with the same policy presented at the beginning of the year. If you have not run either a competition or any of the rolls that were specified in the news on the website on 24/1, you have got a place in our 3rd team, aka the buying team. In other respects, the UK wants to prioritize young people, so when it comes to elections, young people will be given priority. In other respects, of course, results from ffa 10-mile weigh heavily when we took out the team. 

Travel details( for those traveling from Sweden)
/ layout

Friday at 16.00 Departure from Västerås to boat terminal Stockholm. We take a big bus together with Surahammar. 
Friday at 7.30 pm Boat departure to Turku Finland 
Saturday at 07 Arrival in Turku and bus journey from the boat terminal to the competition in direct connection 
Saturday at 08.15 Arrive at the competition 
Saturday at 12.45 Team meeting of the women's team 
Saturday at 14.00 Venla starts, finish approx. 17 
Saturday at about 18.00 Team meeting men's team 
Saturday at 23.00 Jukola starts, finish about 07. The sun goes down 23.06 and up 03.59 
Sunday at 13.00 Departure to boat terminal Turku 
Sunday at 20.15 Departure by boat to Stockholm 
Monday at 06.10 Arrival Stockholm and in direct connection bus home to Västerås 
 
Other; Breakfast is booked for everyone on the trip. Nothing else is booked for food on either the trip there or the journey home. 

 
Travel / Accommodation on site: 


Round trip Stockholm / boat terminal, we take a bus together with Surahammars OK. 
We travel with Lallebussar from the boat terminal in Finland to the competition. 
 
At the competition we have booked 1 16-person tent and a tent site where we can set up a club tent if we need mtp weather. In the club tent, the runners who have run Venla and early distances on Jukola can sleep if it gets crowded in the 16-man tent. The tent site for the club tent is called TO13 and is located on Toukola (approx. 600-900 m from the arena). 
 
The 16-man tent is located by the area Männistö (approx. 500 m to the arena) and the place is called M059. Those who should mainly have a place in the 16-man tent are our runners on the late / early night / morning legs. Ie from leg 3 -> in Jukolakavlen. That means 15 people in the tent. Leg 1-2 and the ladies can sleep / rest in the club tent. 

Everyone needs to bring a sleeping bag and sleeping pad. 


As for exact times, they can be found under the time schedule above. 
 
Responsible for the club tent are Johan Herbst and Stefan Törnqvist. 

Skribent: Johan Herbst
E-post: Adressen Gömd
VSOK FORUM

Senaste:


Bildspel

Ladda upp bilder


UK-Sidan
olvästmanland

 

Postadress:
Västerås SOK - Orientering
Önstavägen 1
72243 Västerås

Besöksadress:
Önstavägen 1
72243 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

 Samarbetspartners
Mälarenergi
ica-kvantum-vasteras
Kadesjö
Noname