Hoppa till sidans innehåll

Laguttagning VSOK Måsenstafetten 2022 Junior och Seniorstafetten

21 MAR 2022 21:33
Dags för årets första stafett. Söndagen den 27:e mars åker vi till Nävekvarn utanför Nyköping med hela 11 lag från klubben. 4 i seniorstafetterna, 1 i äldreklasserna samt 6 lag i ungdomsklasserna.
  • Uppdaterad: 21 MAR 2022 21:33

Då var det dags för årets första stafett och VSOK kommer förstärkta till den klassiska Måsenstafetten med internationella löpare från Slovenien. Gregor Hvala, Peter Tušar och Simon Stanonik gör alla tre sin debut i våra klubbfärger medan Mark Bogataj gjorde det med bravur redan förra året. Alla fyra kommer i nuläget under året att springa Måsen, 10-mila och Jukola med oss. För mer information om dem se annan nyhet på hemsidan.

På herrsidan ställer vi upp med tre lag samt på damsidan med ett lag. UK har alltså fått nya förutsättningar och möjligheter att ta ut våra lag. I och med att Måsen är första stafetten och att vi inte har hunnit med att tävla speciellt mycket innan så blir laguttagningen framför allt ett sätt för UK att testa inför de stora stafetterna. 

Upplägg: Herrstafetten har fyra sträckor som alla är lika långa, 8 km. Damstafetten har tre sträckor och där är alla sträckor 6 km. Samtliga är gafflade. 

Herrlagen: Med det sagt så kommer vi att ha tre av våra nyförvärv på första sträckan. Mark, Gregor och Simon kommer att ta första sträckan. Här ser UK framtida förstasträckslöpare samt löpare för de längre sträckorna. På andra skickar vi ut Peter, Martin O och Mattias L som ska förvalta det förhoppningsvis goda utgångsläget. Andrasträckor brukar ge förutsättningar och möjligheter att ta igen eventuellt förlorad tid och här har vi tre rutinerade och teknisk duktiga löpare. På tredje går våra unga löpare ut och får kämpa, eventuellt sida vid sida för att sedan skicka ut tre av våra mer seniora löpare. Robert, Martin J och Johan S får då tävla mot varandra och försöka se till att bli bästa VSOK-lag. 

Med ovan laguppställning tror UK att vi kommer att ha en kombination av bästa förstalag samt möjligheten att testa/få nya erfarenheter. Måsen kommer alltså bli en mycket intressant och lite spännande indikator för framtida laguttagningar.  

Damlag: Vi kommer att ställa en mycket ungt lag på startlinjen där alla 3 fortfarande är juniorer. Klara, som har brottats med lite skadebekymmer på senare tid, kommer att springa första och sen växla över till Maja. Maja lämnar sedan över till Amanda som för oss in i mål. Snittåldern i laget är under 19 vilket gör att de kommer ha år framför sig att växa in i de större stafettsammanhangen. 

Resa: Alla kommer att resa dit på olika sätt. Vi har bilar som går ned på fredagen för övernattning i området samtidigt som resten tar sig dit på lördagen tillsammans med ungdomsbussen. Någon bil kommer att åka på söndagen. 

Första start: Herrkavlen startar först av alla klasser vid 09.30 medan damkavlen har första start 10.45. 

Terräng: Skogsmark av vildmarkskaraktär och gles tallskog blandat med områden av stigar, några nya hyggen och ett fåtal grönområden. Mestadels småskuren detaljrik orientering. Kuperingen är i huvudsak måttlig men med inslag av både svag och stark kupering. Ett par stora farliga branter förekommer. Framkomligheten är till största delen mycket god 

Karta: Nävekvarn V. Karta enligt norm ISOM 2017:2. Ekvidistans 5 m. Grundmaterial äldre karta. Uppdaterad med nya laserkurvor 2021 av Fredrik Ekenborg. Reviderad av klubbmedlemmar i Nyköping OK under 2021 
I ungdomsklasserna t o m HD 14 och i klasserna HD150 och HD180 är skalan 1:7 500. I klasserna HD 16, HD17 och HD120 är skalan 1:10 000. 

Länk till tävlingen på Eventor: 
Eventor - Tävlingsinformation: Måsenstafetten (orientering.se) 
 

UK vill påminna om de fyra K:na samt ”VSOK”: 

  • Kämpa           --> Våga vinna 
  • Kompass        --> Spring fort 
  • Karta             --> Orientera rätt 
  • Koncentration --> Kolla kodsiffran 

 

Till sist vill UK skicka med ett stort lycka till! 

In english(slarvigt översatt från google translate):

Team selection VSOK Måsenstafetten 2022 H17/D17 

Then it is time for the first relay of the year and VSOK will be strengthened to the classic Måsen Relay with international runners from Slovenia. Gregor Hvala, Peter Tušar and Simon Stanonik all make their debut in our club colors, while Mark Bogataj did it with bravura already last year. All four will currently run the Måsen, 10-mila and Jukola with VSOK during the year. On the men's side we line up with three teams and on the women's side with one team. The UK has thus been given new conditions and opportunities to take out our teams. As Måsen is the first relay and we have not had time to compete much before, the team selection will above all be a way for the UK to test before the big relays. 

Layout: The men's relay has four distances, all of which are the same length, 8 km. The women's relay has three distances, and all distances are 6 km. All are forked. 

Men's team: With that said, we will have three of our new club members on the first leg. Mark, Gregor, and Simon will take the first leg. Here, the UK sees future first leg runners as well as runners for the longer distances. On the second leg, we send out Peter, Martin O and Mattias L who will manage the hopefully good starting position. Leg nr two usually provide conditions and opportunities to make up for any lost time and here we have three experienced and technically skilled runners. On the third, our young runners go out and fight, possibly side by side and then send out three of our more senior runners on the last leg. Robert, Martin J and Johan S can then compete against each other and try to make sure to become the best VSOK team. 

With the above line-up, the UK believes that we will have a combination of the best first team and the opportunity to test / gain new experiences. The Måsen relay will thus be a very interesting and somewhat exciting indicator for future team selections. 

Women's team: We will put a very young team on the starting line where all 3 are still juniors. Klara, who has struggled with injury worries for a long time, will run first and then switch over to Maja. Maja then hands over to Amanda who leads us into the finish. The average age of the team is under 19, which means that they will have years ahead of them to grow into the larger relay contexts. 

Travel: Everyone will travel there in different ways. We have cars that go down on Friday for overnight stays in the area while the rest get there on Saturday together with the youth bus. Some car will go on Sunday. 

Terrain: Forest land of a wilderness character and sparse pine forest mixed with areas of paths, some new fellings and a few green areas. Mostly small cut detailed orientation. The hilly is mainly moderate but with elements of both weak and strong hilly. A couple of large dangerous slopes occur. The accessibility is for the most part very good 

Map: Nävekvarn V. Map according to standard ISOM 2017: 2. Equidistance 5 m. Basic material older map. Updated with new laser curves 2021 by Fredrik Ekenborg. Revised by club members in Nyköping OK in 2021 

In the youth classes up to and including HD 14 and in the classes HD150 and HD180 the scale is 1: 7 500. In the classes HD 16, HD17 and HD120 the scale is 1:10 000. 

Link to the competition at Eventor: 
Eventor - Tävlingsinformation: Måsenstafetten (orientering.se) 
 

UK wants to remind of the four Ks and "VSOK": 

- Fight à Dare to win 

- Compass à Run fast 

- Map à Orient correctly 

- Concentration à Check the code number 

 

Finally, the UK wants to send with great luck! 

Skribent: Johan Herbst
E-post: Adressen Gömd
VSOK FORUM

Senaste:


Bildspel

Ladda upp bilder


UK-Sidan
olvästmanland

 

Postadress:
Västerås SOK - Orientering
Önstavägen 1
72243 Västerås

Besöksadress:
Önstavägen 1
72243 Västerås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

 Samarbetspartners
Mälarenergi
ica-kvantum-vasteras
Kadesjö
Noname