Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


 

Medlemskap
§l
Medlem inväljes av styrelsen efter därom gjord ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan
är fastställd å ordinarie årsmöte. Ansökan får icke bifallas, förrän styrelsen övertygat sig om, att den
inträdessökanden icke häftar i skuld till annan förening för års- eller andra i vederbörande föreningsstadgar
fastställda avgifter, vilka förfallit till betalning under sistförflutna år.
§2
Medlem som vill utträda ur Västgöta Nations Idrottsförening gör anmälan därom till styrelsen och är därom
omedelbart skild från föreningen. Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande.
§3
Medlem, som ej i den ordning föreningens stadgar föreskriver erlagt stadgad årsavgift, eller som eljest brutit
mot dessa stadgar, kan av styrelsen uteslutas ur Västgöta Nations Idrottsförening.
Fråga om uteslutning av
medlem, får ej företas till avgörande, förrän medlemmen
i
fråga beretts tillfälle, att inom viss av styrelsen
angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning skall, med angivande av
orsaken, delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.
Medlem, som av styrelsen uteslutits, äger rätt att vid möte med Västgöta Nations Idrottsförening söka
ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han/hon inom 14 dagar från det att han/hon fått del av
beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylikt besvär skall
föreläggas det ordinarie årsmötet, som hålles närmast efter besvärstidens utgång och skall särskilt angivas i
kallelsen till ifrågavarande möte till vilket klaganden minst 8 dagar innan skall kallas medelst
rekommenderat brev.
Grundas beslutet om uteslutande på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger det styrelsen att
återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång. Sedan beslut om uteslutning
erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan Västgöta Nations Idrottsförening och den
förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.
§4
Medlem erlägger terminsavgift vars storlek skall bestämmas på föreningsmöte.
Deltagande
i
tävlingar och uppvisningar
§5
Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera Västgöta Nations Idrottsförening.
§6
Medlem äger icke, att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och
bestämmelser, deltaga
i
tävlingar och uppvisningar, som omfatta idrottsgrenar anslutna till
Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet
stående idrottsutövare deltaga.

Styrelsen
§7
Västgöta Nations idrottsförenings angelägenheter handhas aven styrelse bestående av ordförande, fem
övriga ledamöter och två suppleanter. Till samtliga möten är även Västgöta Nations idrottsförman och
Västgöta Nations förste kurator adjungerade.
Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigande medlemmar.
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång skall fyllnadsval efter den avgångna ledamoten förrättas
vid närmast följande föreningsmöte.
§8
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutmässig, då minst hälften av antalet
ledamöter är närvarande.
§9
Styrelsen skall verka för Västgöta Nations idrottsförenings framåtskridande och tillvarataga dess intressen i
enlighet med det av föreningen fastställda ändamålet. Ordföranden är Västgöta Nations idrottsförenings
officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I
ordförandens frånvaro träder vice ordföranden
i
hans ställe.
Styrelsen skall vidare tillse, att föreningen fullföljer de åtaganden Västgöta Nations idrottsförening gjort
gentemot Västgöta Nation i Uppsala i samband med övertagande av vissa delar av dess idrottsverksamhet.
Dessa åtaganden regleras i ett avtal mellan Västgöta Nation i Uppsala och Västgöta Nations idrottsförenings
styrelse.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter i enlighet med av styrelsen fastställda
reglementen.
§10
Styrelsen företräder VGIF och tecknar dess firma. Handlingar som ska undertecknas av styrelsen skall skrivas
under av minst hälften av dess ledamöter.
Styrelsen får inom sig utse särskild firmatecknare med de begränsningar som styrelsen anger. Rätten att
teckna VGIFs firma skall vara tidsbegränsad.
§11
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.
Beslut
§12
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestämmes
utgången - utom i frågor som omnämns
i
§ 18 - genom enkel majoritet.
Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av
ordförande; vid val och sluten omröstning skall vid lika röstetal lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
§13
Beslut i fråga av ekonomisk art får ej fattas, om frågan inte varit upptagen på dagordningen för mötet.
Stadgefrågor
§14
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Västgöta Nations idrottsförenings upplösning får endast vid

ordinarie årsmöte upptas till avgörande. Föreslagen ändring skall anges i kallelse till årsmötet. För
godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande
röstberättigade medlemmarna.
Nationssammankomst måste för att stadgeändring skall bli gällande godkänna densamma.
§15
Vid beslut om Västgöta Nations idrottsförenings upplösning, skall dess tillgångar tillfalla Västgöta Nation i
Uppsala, att användas i idrottsfrämjande syfte och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund
medelst bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötet protokoll i ärendet, åtföljd av revisionsberättelse
jämte balans- samt vinst- och förlust- räkningar.
§22
Utöver dessa stadgar gälla Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och övriga
föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i
vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid
behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.
Möten
§11
Med Västgöta Nations idrottsförening hålles dels ordinarie årsmöte under höstterminen, dels ordinarie
föreningsmöte tre gånger årligen, och dels extra föreningsmöte, när så erfordras.
Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse till möte skall utfärdas
sju dagar före mötet.
§12
Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får utövas med fullmakt.
§13
Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande.
§14
Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:
1.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
2.
Val av a) ordförande, b) sekreterare för mötet.
3.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4.
Föregående föreningsmötes protokoll.
5.
Revisorernas berättelse
6.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
7.
Val av:
a) Västgöta Nations idrottsförenings ordförande, tillika styrelsens ordförande till nästa ordinarie
årsmöte.
b) vice ordförande, kassör, sekreterare, och två ledamöter.
c) två suppleanter i styrelsen.
d) två revisorer jämte suppleanter; i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga.
8.
Förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 (förslag om stadgeändring
eller om upplösning av Västgöta Nations idrottsförening minst 30) dagar före mötet. Förslag som ej
är av ekonomisk natur och ej bryter mot föreningens principer må upptagas under övriga ärenden,
utan att anmälas till styrelsen i förväg.

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
§15
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.
Räkenskapsåret sammanfaller med verksamhetsåret.
Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm.) tillhandahålles
revisorerna senast 21 dagar före ordinarie årsmöte.
§16
Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistlidna räkenskapsåret,
samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före ordinarie årsmöte. Jämväl åligger
revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det följande räkenskapsåret fram till
ordinarie årsmöte.

 

Uppdaterad: 03 OKT 2015 09:19 Skribent: Elisabeth Wade

Postadress:
Västgöta Nations IF - Akademisk Idrott
Slottsgränd 12
75309 Uppsala

Besöksadress:
Västra Ågatan 18
75309 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018136360
E-post: This is a mailto link

Se all info