Hoppa till sidans innehåll

VBS Historik 1999-2009


Växjö Boulesällskap fyller 10 år.

En återblick genom åren!

 

Starten

I mitten av september 1999 samlades några boulespelare hemma hos Ulla och Harald Fri för att förutsättningslöst diskutera möjligheterna att bilda en ny bouleklubb i Växjö.

Några år tidigare hade den av Allan Stensmark bildade ”Wexiö Boule Club” tvingats avveckla verksamheten, då antalet medlemmar dalat och ingen längre ville engagera sig i styrelsen.


Men nu, några år senare var bedömningen att intresset ökat och att det skulle gå att samla tillräckligt många för att ha underlag till en ny klubb. Gissningarna och förhoppningarna var att kunna samla minst 30 och i bästa fall kanske upp till 50 medlemmar.


Initiativet till den nya klubben kom från Harald Fri, som tidigare spelat för Sandsbro Petanque. Övriga som deltog i mötet var Maj-Britt och Jerry Sunesson, Bengt och Greta Tedhamn och Bror Ågren, vilka också kom från Sandsbroklubben. Dessutom Ulla Fri och undertecknad Bertil Vedenbrant, som varit kassör i den nedlagda gamla Växjöklubben.


Deltagarna i detta första möte enades om att försöka bilda en ny klubb och tillsatte en interims- kommitté med Harald som ordförande, Ulla som sekreterare och undertecknad som kassör. Uppgifterna för att handlägga de många praktiska frågorna fördelades.


Och vid ett kommittémöte den 21 september kl.18.00 beslöts att instifta klubben och fastställa ett framarbetat förslag till stadgar, som byggde på Riksidrottsförbundets mall samt att klubben skulle söka inträde i Svenska Bouleförbundet.

Närvarande var ovan uppräknade och dessutom per telefon Bernt-Åke Solverius och Allan Carlsson.

Inträdes- och medlemsavgifter för år 2000 klubbades.

Kommitten beslöt också att kalla så många intresserade som möjligt till ett informationsmöte under oktober månad.

 
Detta möte hölls den 5 oktober kl. 19.00 på Cafe Nelly, som drevs av familjen Solverius och som disponerade Länstyrelsens tidigare matsal på Norrgatan för sin verksamhet.

 

Till mötet kom 60-talet intresserade boulespelare.

 

Intresset för en ny bouleklubb visade sig under kvällen vara stort och enigheten total och när mötet avslutats, så fanns ett beslut att gå vidare med planerna och en lista på nästan 50 medlemmar. Det valdes också en interimsstyrelse, som skulle arbeta med klubbstarten till kommande årsmöte i februari 2000.

 

Den 14 oktober beviljades klubben inträde i Svenska Bouleförbundet, vilket möjliggjorde att medlemmarna kunde söka licens och deltaga i licensierade tävlingar.


Hösten och tiden fram till årsmötet var intensiv för interimsstyrelsen.

Kommunen uppvaktades med en skrivelse, som även undertecknades av en rad pensionärs- och handikapporganisationer, i vilken vi önskade kommunens hjälp med iordningställande av permanenta banor för utomhusspel, istället för de ytor vid ”boulevarden”, mellan lasarettet och Växjösjön, vid Spetsamossens grusplaner eller på olika skolgårdar, som hittills använts.

En ny klubb krävde också en rad praktiska åtgärder och beslut för att kunna fungera. Ett emblem fastställdes, brevpapper mm trycktes upp. Klubben ansökte om och fick ett
postgirokonto.

En första klubbjacka i färgerna svart och grått valdes ut och inköptes. Medlemmarna erbjöds köpa denna till ett rabatterat pris.

En god ekonomi är A och O för verksamheten och ordföranden åtog sig att administrera ett prenumerationssystem för Bingolotto och tack vare detta blev Bingolotto vid sidan om medlemsavgifterna en av våra största inkomstkällor under de kommande åren.

 

 

De första årens verksamhet

Med hjälp av Bror Ågrens med fleras kontakter med Rygginstitutet fick vi möjlighet att inrätta 6 banor i dess källare. Lågt i tak och med en brant trappa ned var det knappast handikappvänligt, men ändock uppskattat och trivsamt för klubbens vinterspel.

Varje tisdag fanns 30-talet medlemmar på plats och övade. Priset för spel var 20:- per kväll eller 200:- för hel säsong. Pengar som gick till att betala lokalhyran.

 

 

Här hölls också på Annandag Jul 1999 klubbens första interna tävling. 24 spelare deltog och som slutsegrare stod Olle Karlsson och Jerry Sunesson.


Med hänsyn till att klubben enbart verkat under 3 månader gjordes inget separat bokslut för 1999, utan årets inkomster redovisades tillsammans med det kommande årets.
Vi kan dock läsa ut att medlemstalet vid årets slut uppgick till 70 st och att 22 st sökt licens för kommande år 2000.

Intäkterna för dessa första tre månader uppgick till 40.000 kronor och efter det att utgifterna betalats blev resultatet ett plus på 1.800 kronor.

 
Milenniumåret 2000 blev inte mindre intensivt och utvecklande.


Ryggis” hade blivit för litet och mycket vinterspel blev därför förlagt till Moheda. Det blev många resor på isiga vintervägar och till en hall där varm klädsel var nödvändig och medhavda smörgåsar i pausen stärkte det fortsatta spelet.


Platsen för sommarspelandet blev i första hand den runda grusplanen mellan höghusen på Lassaskog och Spetsamossen där spelplaner fick märkas upp till varje tillfälle.

 

 

 

Så kom dock det efterlängtade beskedet från Kommunen att de var var positiva till vår framställan och att det beslutats att de bekostade anläggandet av utomhusbanor och att plats som valts skulle bli vid det natursköna Kampenområdet söder om Simhallen. Glädjen var stor att klubben nu nått denna framgång.

 


15 banor, redskapsbod, toalett samt en anslagstavla iordningställdes. I huvudsak av kommunen men också tack vare många medlemmars flitiga ideella arbete.

 

 

Vi åtog oss i ett avtal att sköta banor och toalett mot att klubben fick fakturera en mindre summa till de föreningar som bokade tider och nyttjade anläggningen.

 


Banorna blev klara under senvåren 2000, men invigdes den 3 september, där huvudattraktionen var invigningsmatchen mellan radiopratarna Peje och Per Brolléus i ena laget och med kommunalråden

 

"Kula" Bengtsson och "Boule" Frank som motståndarlag. Matchen påhejades av en publik på ca 350 personer och många av dessa tog sedan tillfället i akt att instrueras i boule och själva pröva på boulespel


Då vi samtidigt hade en annonssida i SMP:s TV-bilaga blev invigningen till en bra propagandadag för boule-spel och för klubbens verksamhet.


Sommarsäsongen är dock begränsad och en permanent egen inomhushall stod högt på önskelistan. En särskild byggkommitte utsågs med uppdrag att försöka realisera tankarna.

 

Olika förslag på hyrda lokaler förkastades av skilda skäl, såsom hyreskostnader, belägenhet mm.

Byggkommittén gjorde studiebesök i Knäreds Boulehall och i Ståhlhallen i Halmstad och med ledning av de ideér detta gav började tankarna på hur en egen hall skulle se ut att växa fram.

En viktig fråga var också vilken tomt kommunen kunde erbjuda och vilka kostnader detta kunde föra med sig.

 

Arkitekten Herbert Gustavsson i Lammhult fick uppdraget att skissa på ett förslag. En enkel byggnad med 8 banor och med sittmöjligheter på en öppen plats i anslutning till banorna.

En tänkt kalkylram på 1 – 1,5 mkr. begränsade storleken och utförande.

Till årsmötet visades skisserna och en av Bertil tillverkad modell uppvisades och byggkommitten gavs mandat att fortsätta planeringen.

 

 

Klubbens ordinarie verksamhet utvecklades positivt.

Så smått har en tävlingsverksamhet börjat att växa fram – med varierande framgångar och resultat. Klubben var dock representerad i ”Småländskan” och i seriespel samt i Boule-SM i Boden där Roy Steen deltog i singel.


I årsberättelsen läser vi att en mer organiserad träning för spelarna efterlystes, för att framgångar skall kunna nås!


Ambitionerna att nå ungdomar resulterade i en ansökan till Allmänna Arvsfonden om bidrag.

58.000 kronor beviljades till ett projekt riktat till skolungdomar och vissa handikapporganisationer.

En grupp medlemmar engagerades som instruktörer och de tog ungdomarna i bussar till Mohedahallen, där de fick lära sig de första grunderna. Projektet avslutades den 6 maj med ett finalspel på Kampenbanorna mellan de deltagande skolorna.


Totalt deltog 200 skolungdomar. För handikappdelen av projektet utnyttjades Kampenbanorna. Länken, Reumatikerförbundet och Hjärt och Lung var här delaktiga.


Intresset för klubbens verksamhet ökade stadigt under året och vid årsskiftet 2000 – 2001 hade 148 medlem-mar anslutit sig.


Ekonomin utvecklades positivt. Inkomsterna för året, inklusive år 1999, uppgick till kr. 191.000 kronor och över-skottet blev 12.600 kronor Enbart Bingolotto bidrog med drygt 33.000 kronor netto.

 

 

Beslut om tomt och hallbyggnation

I mars 2001 kom ett preliminärt besked att vi skulle få hyra en tomt på de nedre parkeringarna utmed Ove Jonssons väg vid Värendsvallen. Lokaliseringen ändrades sedermera till den plats där hallen nu är belägen. 2000 m² stor yta skulle avstyckas till en tomt och efter några förhandlingsturer undertecknades ett tomträttsavtal på 20 år.

 


 

 

 

Ett avtal som gav klubben möjlighet till att inteckna hallanläggningen som säkerhet för kommande lån. Kontraktet visade sig även vara en värdefull tillgång i den utveckling av Värendsvallsområdet, som senare skulle komma att diskuteras.

 

Hyran för tomten sattes till 100:- per år. Klubben utlovades dessutom fria anslutningar av el, fjärrvärme och vatten med avlopp.

 
I och med tomtbeskedet, så kunde planerna på hallen ta fastare former.

En ny ritning på en större hall, nu med 12st. 4 x 15-meters banor arbetades fram som underlag för anbudsförfrågningar.

Med alla förberedelser, tillstånd, planändringar och förfrågningar, så rann tiden iväg och en ursprunglig tanke att få hallen klar under år 2001 fick släppas och siktet ställdes in på ett färdigställande hösten 2002.

 

Under våren 2002 kunde en byggmästare utses, JP bygg i Lammhult och som halleverantör utsågs

LLENTAB-Hallen, som offererat en välisolerad plåthall med utlovade minimala framtida drift- och under-hållskostnader. Olika underleverantörer anlitades för el, VVS och ventilation.

 

 

 

Kalkylen för byggnationen med inventarier låg nu på totalt 3.0 mkr. I botten ett banklån på 2.0 mkr, ett privatlån på 500.000 kronor, en gåva från Lennart Johansson på 100.000 kronor, tecknade medlems-andelar på 300.000 kronor samt ett bidrag från Riksidrottsförbundet på 100.000 kronor säkerställde finansieringen.

  

En första försiktig kalkyl pekade på att förväntade intäkter skulle täcka kommande kostnader.

 

 

 

Då hallen väl var rest, satte ett antal av Klubbens många skickliga hantverkare igång med att bygga upp inredningen. Det var snickeri, målning, tapetsering och läggning av golvplattor. En ytterst värdefull ideell insats, värd många hundratusentals kronor.

 

   

 

 

Senhösten 2002 kunde de första kloten kastas. Fjärrvärmeinstallationen var dock inte klar, men gasol och el hjälpte till att hålla kylan ute.

 

  

 

Julcupen under mellandagarna kunde för första gången hållas i egna lokaler!

 

När hallen var klar och alla räkningar betalats, var det tillfredställande att se att kalkylerna hållit och att kostnaderna låg inom den beräknade ramen.

I samband med att hallen försäkrades, blev den värderad. En återuppbyggnad efter totalskada skulle uppgå till inte mindre än 7,9 mkr!


Prissättningen av spelavgifterna och cafeéts utbud av varor liksom cateringverksamheten var inte helt lätt. Det som gällde var att med fingertoppskänsla balansera mellan vad hallens kostnader krävde och vad ”marknaden” tålde.

 

Ryktet om hallen började emellertid snart sprida sig, inte minst bland boulespelare i olika organisa-tioner och tillgängliga tider blev mer och mer uppbokade.

 

Till detta kom också intresset från många företag att till hallen förlägga trivselträffar för personalen, varvid klubben svarade för instruktioner och spel i hallen och efterföljande förplägnad i cafeterian.

 

 

Den 19 mars hölls den officiella invigningen. Ordförande Harald Fri välkomsttalade och därefter var det landshövding Lagrells tur att efter ett invigningstal, möta kommunalrådet ”Kula” Bengtsson i en inbördes match och pröva på boulespelets finesser.

 

Det visade sig snart att ju mer som verksamheten växte, så skulle det bli svårt att med enbart ideella krafter sköta och hålla igång verksamheten. Det krävdes att någon på heltid fanns tillgänglig.

Arbetsförmedlingen kontaktades, och de kunde med hjälp av olika stödinsatser anvisa lämpliga personer. Det handlade dock om halvårs provanställningar, vilket inte gav någon bra kontinuitet. Vår ekonomi tillät än så länge inte fortsatta anställningar. Först i september 2004 fick klubben genom ett 2 års-avtal med arbets-förmedlingen möjlighet att anställa Anita Lönnqvist, först på halvtid och efter årsskiftet på heltid.


Anita växte snabbt in i rollen som hallföreståndare och klubbens ansikte utåt och de kommande åren har visat att det var ett gott val.

Genom att ekonomin växte och med fortsatt hård koll på de olika utgifterna har det varit möjligt

att fortsätta hennes anställning.

 

 

 

Övrig verksamhet under de kommande åren.

Årsmötet 2002 med redovisning av 2001 års verksamhet hölls i februari på Nellys Café.

Till ny sekreterare efter Maj-Britt Sunesson, som liksom Jerry lämnade styrelsearbetet, valdes Pär Magnusson.

Medlemtalet visade fortsatt ökning och uppgick vid årsslutet till sammanlagt 180 st. fördelat på enskilda medlemmar och familjemedlemmar.

Ekonomiskt gick det fortsatt bra och resultatet blev vid årets slut ett överskott på 31.000 kronor.

För att ge ökade möjligheter till träning så hyrde klubben hösten 2001 och våren 2002 Sandsbro-klubbens hall i Araby några dagar i veckan.

Här fanns dock endast 4 banor, vilket tyvärr begränsade antalet spelare. Det var dock ett bra komplement till träningen i Mohedahallen,

 

2002 års ”Småländska” hölls i Björkeby och dit åkte vi i fullastad buss med Olle Karlsson som förare.

Fortfarande kunde konstateras att tävlingsrutin saknas, varför toppresultaten uteblev. Men en gemensam resa i buss betyder mycket för klubbkänsla och sammanhållning.

 

2003 var klubben mogen att själv arrangera ”Småländskan” och fick disponera Ljungfälleskolan

och dess grusplaner för tävlingen. En uppskattad och bra genomförd tävling.

 

De följande årens årsmöten och medlemsmöten höst och vår har hållits i hallens cafeteria.

 

Årsberättelserna visar att antalet medlemmar har stabiliserat sig kring 200 st. Åldersstrukturen gör ju tyvärr att vi varje år mister ett antal medlemmar, men glädjande nog strömmar ständigt nya till.

 

Ekonomin har krävt ständig kontroll och det är därför glädjande att se, att av de ursprungliga lånen, så har omkring en halv miljon kronor kunnat amorteras av, samtidigt som ett eget kapital på lika mycket byggts upp och avskrivningar på byggnad och inventarier kunnat göras med ca 300.000 kronor.

 

Detta trots att spelavgifterna, såväl som utbudet i cafeteria och catering, håller en låg kostnadsnivå.

Men att verksamheten går ihop är starkt beroende av alla de ideélla insatser som medlemmarna gör varje vecka. 60 -70 personer är året runt engagerade i städning, skötsel och smörgåsberedning och cafeteriaförsäljning.


Klubben har flitigt deltagit i skilda tävlingar under åren. Framgångarna har växlat, men ett välfyllt
prisskåp vittnar om segrar och placeringar, antingen det varit seriespel eller cupspel eller propagandatävlingar, såsom Småländskan.

 

 

Cateringverksamheten riktad till företag, med spel, mat och dryck har under ledning av ”cateringgruppen” utvecklats och ger ett värdefullt ekonomiskt tillskott.

Många företag återkommer och har gjort det till tradition att förlägga personalträffarna till hallen.

 

 

 

 

 

Vision Värendsvallen och Arenastaden.

Kring årsskiftet 2003 – 2004 släpptes de första informationerna om de miljardsatsningar, som skulle

göras på Värendsvallsområdet. Arenor, affärer och bostäder skulle fylla området. Och för vår lilla

hall fanns ingen plats! Klubbens styrka i förhand-lingarna var dock tomträttsavtalet, gällande 20 år

framåt och uppsägningsbart först efter 15 år.

 

Den förste investerarens stora planer avslöjades efter en tid vara utan verklighetsförankring och i stället kom företaget Steen & Ström in, som de som skulle förverkliga kommunens drömmar.

 

Även i deras planer låg klubbens hall i vägen och i olika etapper blev vi erbjudna förslag på nya tomter och uppbyggnad av en ny och bättre hall. En lång rad av sammanträden och planerande tog mycket kraft och skapade oro samtidigt som tänkta arbeten i hallen fick läggas på is.

 

Men den överraskande finansoron har i dagsläget stjälpt alla stora planer för Värendsvallen. Av visionen har i dagsläget blivit ett intet.
 

Hallen kommer nu att ligga kvar, men det positiva för klubben är att Kommunen i dagarna, kanske som kompensation, anlägger 16 nya utomhusbanor i direkt anslutning till hallen. Verksamheten med såväl vinter- som sommarspel kan nu samlas på en plats och klubben lämnar därmed, med visst vemod, Kampenbanorna och ansvaret för dess skötsel.

 

 

 

Ordförandebyte.

2005 års årsmöte blev en milstolpe, i och med att Harald Fri, som oförtröttligt dragit ett tungt lass under åren som gått sedan starten, avböjde återval som ordförande.

I stället valde årsmötet enhälligt Karin Carlsson, som varit ledamot i styrelsen under ett år, men

som hade en gedigen föreningserfarenhet från andra sammanhang.

Karin har, under de år som nu gått, synnerligen väl levt upp till förväntningar man har på en ordförande och hon har på ett kraftfullt men lyhört sätt lett klubben mot nya framgångar.

Detta gör att sammanträdena är trivsamma och att sammanhållningen i styrelsen är exemplarisk.

 

 

 

Boule – SM i Växjö.

2009 års stora händelse var beslutet att förlägga SM i Boule med nära 2000 deltagare till Växjö.

 

Huvudarrangör var Svenska Bouleförbundet, men klubben fick tillsammans med Sandsbro-kollegorna dra ett stort lass för att allt skulle gå i lås.

Vår del var att ansvara för programblad, banläggning och två serveringsvagnar med tält.

Växjö levde delvis upp till ryktet att vara regnrikt, men trots detta gick arrangemangen med spel på Katedralskolans och Fagrabäckskolans grusplaner väl i lås.

60-talet medlemmar var under den vecka tävlingarna varade, från tidig morgon till sen kväll sysselsatta med beredning av smörgåsar och baguetter och försäljningen i cafévagnarna.

 

Belöningen för medlemmarna och inte minst för Anita med sambo Tomas, som offrade semestrar och levde dygnet runt med allt som krävdes, blev förutom en festkväll, som klubben senare bjöd på, att få uppleva stämningen vid en stor tävling och att man bidragit till att klubbkassan förstärktes med dryga etthundratusen nettokronor!

De många månaderna av planering och förberedelser för SM-veckan hade givit resultat!

 

 

 

Sammanfattning och avslutningsord.

En historik som denna kan aldrig bli helt komplett. En del har glömts och annat har utelämnats.

 

Jag tror dock att det nedtecknade ger en bild av det viktigaste, som har hänt under klubbens 10-åriga historia och som går att läsa ut ur protokoll, minnesanteckningar och andra handlingar.

 

Men mina avslutande ord på denna genomgång av verksamheten, är den att vi aldrig bör glömma det framsynta arbete, som började med att initiativet till klubben en gång togs. Ingen av de som den gången träffades, kunde dock själva drömma om eller förutspå Växjö Boulesällskaps utveckling.

Ingen kunde heller ana alla de många timmarnas arbete och funderingar, som blev iniativtagarnas lön och belöning under de år som följde.

 

Utan detta arbete hade inga banor skapats och ingen hall byggts!

 

Det blev inte bara en förening med 30 - 50 medlemmar utan en betydligt större verksamhet, som idag betyder mycket för friskvård och social gemenskap för alla de hundratals i Växjö med omnejd, som varje vecka året om träffas, pratar, tränar och kastar klot. Och som tycker att detta har blivit ett viktigt inslag i livet.

 

 

Och så till slut!

Alla i den ursprungliga kretsen finns inte idag med oss. Vi vill minns alltid gemytlige Bror Ågren, arbetsledaren vid hallens inredning, som så tragiskt förolyckades vid en osannolik olycka i Stockholm och vi vill också minnas Pär Magnusson, vars protokoll under många år vittnar om hans plikttrogenhet, noggrannhet och aldrig svikande intresse för styrelsearbetet ända tills sjukdomen tog över och krafterna avtog.

 

Nedtecknat i november 2009 av Bertil Vedenbrant

(klubbens kassör 1999 -2008).

Uppdaterad: 01 MAR 2017 15:38 Skribent: Bror Gustavson

Postadress:
Växjö BS - Boule
Anita Lönnqvist, Bollgatan
35246 Växjö

Kontakt:
Tel: +4647029170
E-post: This is a mailto link

Se all info