Hoppa till sidans innehåll

Kunskapskrav & Säkerhetspolicy


Kunskapskrav och regler att uppfylla vid paddling och hantering av klubbens utrustning på egen hand

 

❏      Du skall ha genomgått nybörjarkurs el dyl eller på annat sätt kunnat uppvisa att du besitter tillräckliga kunskaper för att kunna hantera en kanot på vatten.

❏      Kanoten läggs i och tas upp ur vattnet på ett varsamt sätt utan att skada ev roder och/eller skädda. Dessa tas upp vid risk för stenkänning och på grunt vatten.

❏      Om kapellet har ett handtag, se till att det är uppåt när du satt fast kapellet, för att kunna dra loss dig snabbt vid kantring. Prova att dra loss kapellet när du sitter i kanoten vid bryggan. Orkar du inte dra loss det - välj ett större.

❏      Paddeln får inte användas till att staka fram kanoten, den ska inte sättas i botten eller mot sten.

❏      Alla luckor ska vara på vid paddling och tas av igen då kanoten läggs in i ladan.

❏      Kanoten torkas av efter användning.

❏      Alla kanoter placeras med aktern utåt i ladorna.

❏      Lador och klubbhus ska låsas under och efter paddlingsturer pga stöldrisk.

❏      Kapell och flytväst hängs upp på tork efter paddling.

❏      Skador rapporteras omgående till This is a mailto link.

❏      Du bör känna till vilka ställen du skall undvika pga risk för stenkänning eller pga grunt vatten så att du hinner få upp ev roder och/eller skädda i tid så de inte skadas.


Vår säkerhetspolicy

Vi vill att våra medlemmar är goda förebilder för att paddla säkert på vattnet.

★     Paddla gärna med sällskap och alltid med flytväst.

★     Ta med mobil i ett vattentätt fodral och ha den lättillgänglig, tala gärna om för någon om din tänkta tur.

★     Ökade risker vid kallt vatten. Vi är medvetna om hur snabbt en kropp kyls ner av kallt vatten och anpassar kläder etc när vattnet understiger 10 grader. Vi rekommenderar då torrdräkt eller flytoverall.

★     Deltag gärna vid räddningsövningar 1 gång/år.

★     Paddlar du tävlingskanot lånas följebåt. Samtliga i båten skall bära flytväst samt ha kännedom om hur båten skall hanteras samt hur en räddning går till.

★     Paddlar du långfärdskanot lånas flottör, bogserlina och pump, det ligger i långfärdsladan. 


Regler och användning av klubbens bastu

❏  Att ersätta eventuella skador eller brister som uppkommer vid bastubad

❏ Att utföra noggrann städning efter sig

❏ Att ta med sig alla sopor som uppkommit

❏ Att rökning inte är tillåten i bastulokalen

❏ Glasflakor eller annat krossbart får inte heller medtas i bastun

❏ Att det är medlemmen som har hela ansvaret, även vad gäster kan förorsaka

❏ Använd en kil vid bastudörren efter att ni bastat färdigt för att förhindra fukt & mögel tack


Allmänna villkor för kanotavtal

• Ett kanotavtal ger en medlem möjighet att låna någon av klubbens klubbkajaker under en hel eller halvdag utan extra avgift under förutsättning att utrustningen inte används vid klubbens ordinarie verksamhet. Om en medlem vill paddla mer än en enstaka dag ska medlemmen alltid kontakta styrelsen för deras bifall. Ett kanotavtal innebär att enbart den enskilda medlemmen som tecknat kanotavtalet gratis kan låna utrustning och paddla på egen hand närsom. Om ni är fler som vill paddla tillsammans krävs en avgift för varje extra kanot som lånas av VKC. Läs mer om dessa regler på VKCs hemsida.

• Klubbens klubbkajaker är enbart ansvarsförsäkrade. Eftersom det är du som är medlem som är ansvarig för förlust och skada är det är viktigt att ni har en giltig hemförsäkring. VKC åtar sig att assistera en medlem med nödvändigt dokumentation för försäkringsanmälan, om något sådant skulle uppstå.

• VKC är ansvarig för att kajaker och utrustning är i sjödugligt skick och i övrigt funktionsdugligt skick samt försedd med erforderlig säkerhetsutrustning och beställd extra utrustning. Det är dock helt och hållet medlemmens ansvar att bruka kajaken med den försiktighet som hans egen erfarenhet och kunskap kräver. Det är också den enskilda medlemmens ansvar att anpassa paddlingen till väder, sjögång, sikt, trafik med mera.

• Vid fel eller skada på kanot eller tillbehör, liksom vid förlust av kanot eller tillbehör, åligger det det enskilda medlemmen att snarast möjligt underrättar VKC.

• Den enskilda medlemmen är skyldig att ersätta förlust eller skada på kajak utom då hen kan göra sannolikt att hen inte varit försumlig. Medlemmen är dock inte ersättningsskyldig för skada som uppkommit genom yttre olyckshändelse utanför hans kontroll, inte heller för VKCs kostnader i anledning av sådan olyckshändelse

• För lån av tävlingskanot krävs godkännande av klubbens tränare, och att den enskilda medlemmen har deltagit kontinuerligt på klubbens träningstillfällen.


Allmänna villkor för kanotplats

• Det är upp till den enskilda medlemmen att tydligt märka sin kajak och övrig utrustning. Om en kajak på avtalad plats inte är märkt, eller saknar annan tydlig information om vem som är ägare har VKC rätt att upplåta kanotplatsen till någon annan. Kajaker och övrig utrustning kommer omhändertas av VKC om ägaren inte kan nås eller av andra orsaker inte är kontaktbar under en längre tid.

• En medlem som har ett giltigt avtal för kanotplats får enligt beslut från styrelsemöte 20-05-17 inte längre låsa sin kajak eller på annat sätt förhindra att en kajak kan flyttas av VKC. VKC vill äga rätten att kunna flytta en kajak, om det finns behov av detta.

• Hyresgästen ansvarar själv för sin kanot med tillhörande utrustning under hyrestiden och ser till att teckna de försäkringar som hon/han själv anser sig behöva. En hemförsäkring täcker stöld/skada om den är förvarad i våra kanotlador. VKC ansvarar inte för någon skada på kanot eller tillhörande utrustning, om inte denna uppkommit på grund av uppenbar misskötsel eller försummelse från VKC's sida.

• VKC förbehåller sig rätten att omplacera kanoten till en annan plats. Detta för alla ska få en plats som är bruklig efter varje persons förutsättningar. Det kan vara med tanke på hur ofta man paddlar, hur lång man är, kanottyp och andra skäl. Meddelande sker via email eller telefon om möjligt.


Allmänna villkor för uthyrning

• Depositionsavgiften för klubbens taggar ersätts inte vid skada, förlust eller annan försummelse. Om detta sker är det upp till den enskilda medlemmen att betala för en ny tagg.

• Vid hyresförhållandets upphörande förbinder sig medlemmen att återlämna utkvitterad kanothusnyckel samt avhämta sin kanot med tillhörande utrustning. Om detta inte sker inom 60 dagar efter underrättelse till hyresgästen tillfaller ägandet av kanoten och tillhörande utrustning VKC, som då kan sälja kanoten med tillhörande utrustning till marknadspris eller använda den i sin verksamhet.

• En medlem har rätt till att låna klubbkajaker och förvara sin egen kajak i klubbens kanatlador om hen har tecknat ett giltigt avtal för dessa. Avtalet gäller dock bara så länge avgiften är betald. om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter har VKC rätt att upphäva kontraktet och utesluta medlemmen. Medlem får också uteslutas om den enskilda medlemmen inte följer de regler och anvisningar som VKC har beslutat för verksamheten och hyresavtal.

• Vid dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständlighet som under hyrestiden drabbar medlemmen eller någon i dennes familj äger den enskilda medlemmen rätt att häva avtalet och få återbetalning av inbetalat belopp. Återbetalt belopp bestäms utifrån utnyttjad hyrestid. Utnyttjad hyrestid skall därvid anses löpa till dagen efter återlämnandet av tagg. Sjukdom etc skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande.

• Allmänna villkor per ovan angivet datum ersätter tidigare allmänna villkor. Villkoren kan ändras av styrelse eller årsmöte utan föregående avisering.

Uppdaterad: 12 FEB 2018 16:30 Skribent: Styrelsen

Kolla in klubbens aktiviteter när det gäller:

Vill du paddla på egen hand?

 

Postadress:
Växjö KC - Kanot
Evedal Kanothuset
35263 Växjö

Kontakt:
Tel: 047010289
E-post: This is a mailto link