Hoppa till sidans innehåll

Föreningens stadgar


§ 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 2 MÅLSÄTTNING
§ 3 ORGANISATION
§ 4 MEDLEMSKAP
§ 5 ÅRSAVGIFT
§ 6 RÄKENSKAPSPERIOD
§ 7 STADGEÄNDRING
§ 8 UPPLÖSNING AV FÖRENING
§ 9 FÖRENINGSSTÄMMA
§ 10 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
§ 11 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
§ 12 DAGORDNING
§ 13 ANNAN FRÅGA PÅ FÖRENINGSSTÄMMA
§ 14 DISKUSSION AV ÖVRIGA FRÅGOR PÅ FÖRENINGSSTÄMMA
§ 15 VALBEREDNING
§ 16 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
§ 17 FÖRENINGSSTYRELSEN
§ 18 REVISION
§ 19 SEKTIONER

 

§1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
 

Volvo Idrotts- och Fritidsförening ,Göteborg är en lokal organisation för personal anställda på företag helt eller delvis ägda av AB Volvo och eller företag som producerar produkter som varuförs under varumärket Volvo. Föreningen stiftades den 17 februari 1935. Föreningen utgör en sammanslutning av sektioner, baserade på motionsidrott och fritidsverksamhet, som vunnit inträde och fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.

   
§2 MÅLSÄTTNING
  Föreningens ändamål är

 att verka för ett allmänt utövande av motionsidrott och fritidsverksamhet
 att verka för friskvårdsarbete i samband med företagshälsovården
 att verka för att erforderliga lokaler och utrymmen inom- och utomhus ställes till föreningens förfogande
 att verka för främjandet för en god kamratanda såväl inom som utom arbetsplatsen
 att verka för företag och organisationer som främjar motions- och fritidsverksamhet bland medlemmar
 att verka för att sektionerna skapar för motionsidrotten/fritidsverksamheten lämpliga tävlings/representationsbestämmelser
 att genom respektive sektion genomföra för verksamheten stadgade arrangemang
 att söka samarbete med övriga idrottsförbund, bildningsförbund och andra folkrörelser vars målsättning är att stimulera de anställdas intresse för utövande av motionsidrott och fritidsverksamhet.

   
§3 ORGANISATION
  Föreningens angelägenheter handhaves av föreningsstämma, föreningsstyrelse och revisorer samt sektionsstämmor, sektionsstyrelser och sektionsrevisorer. Handhavande av vissa frågor kan anförtros särskilda och för ändamålet tillsatta kommittér, utsedda av respektive styrelser.
   
§4 MEDLEMSKAP
4.1 Volvo Idrotts- och Fritidsförening är öppen för alla anställda hos företag som uppfyller villkoren i § 1, samt för gift/sammanboende man eller kvinna där det icke föreligger anställning i annat företag som berdriver jämställd motionsidrotts-/fritidstidsverksamhet. Medlemskap i Volvo IF samt dess sektioner kan till normal medlemsavgift fås av den person som är anställd på ett till Volvo IF bidragsgivande bolag, I det fall medlemmen är anställd av ett Volvo bolag som EJ ger bidrag till Volvo IF skall medlemmen erlägga en förhöjd medlemsavgift, som motsvarar bidraget till Volvo IF från bidragsgivande Volvo bolag (nedbrytet per anställd medlem på bidragsgivande Volvo bolag).

Vid eventuell företagsförsäljning/ägarförändring har den vid försäljsningsdatumet anställde medlemmen rätt att kvarstå som medlem i Volvo IF om hon eller han så önskar.

   
4.2 Till hedersmedlem kan person utses som på ett synnerligen utmärkt sätt främjat föreningens verksamhet. Hedersmedlem utses på förslag av föreningsstyrelse och stadfästes genom beslut på allmän stämma.
   
4.3 Medlemmar som bryter mot föreningens stadgar eller övriga bestämmelser eller handlar mot idrottens hederslagar, kan av föreningsstyrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutningen skall med angivande av orsaken skriftligen meddelas vederbörande, som vid nästkommande allmänna sammanträde äger rätt att söka ändring i styrelsens beslut.
   
§5 ÅRSAVGIFT

5.1

Årsavgifter erläggs för deltagande i sektionernas verksamhet.
   

5.2

Sektionerna erlägger till föreningen en årsavgift som fastställes av ordinarie årsstämma på förslag av föreningsstyrelsen.

   

5.3

Fastställd årsavgift gäller från och med innevarande verksamhetsår.
   

5.4

Uteslutning. Medlem som icke erlagt stadgeenlig årsavgift enligt ovan uteslutes ur föreningen

   

5.5

Utträde ur föreningen. Önskar medlem utträde ur föreningen skall anmälan härom göras senast 31/12 till sektions-/föreningsstyrelsen.

   
§6 RÄKENSKAPSPERIOD
  Föreningens räkenskaper löper from den 1 januari t o m den 31 december.
   
§7  STADGEÄNDRING
  Utöver dessa stadgar gälla till efterrättelse Svenska Korporationsidrotts- förbundets stadgar och övriga bestämmelser samt lokala Korporationsidrotts- föreningens stadgar, tävlingsregler samt övrig bestämmelser. För vissa sektioner gäller till efterrättelse överordnat Specialförbunds stadgar
   
  Förslag till stadgeändringar skall skriftligen framläggas av föreningsstyrelsen.
   
 

För att beslut om stadgeändring skall nå omedelbar giltighet måste skriftligt framlagt förslag biträdas av minst 2/3 av på stämman angivna röster. Uppnås ej sådan majoritet erfordras godkännande även av nästkommande stämma.

   
§8 UPPLÖSNING AV FÖRENING
  Förslag om föreningens upplösning skall stadgeenligt väckas på ordinarie föreningsstämma. För att förslaget ska vinna kraft fordras att 2/3 av de på stämman avgivna rösterna biträder förslaget. Föreningens medel skall vid sådant beslut tillfalla AB Volvo.
   
§9 FÖRENINGSSTÄMMA
 

Föreningsstämman består av ombud för anslutna sektioner samt är beslutsmässig med det antal ombud som infunnit sig. Varje sektion äger rätt att vid stämman representeras av det antalet ombud som framgår av § 12.1. Endast ombud äger rösträtt. Rätt att yttra sig och framställa yrkanden på stämman äger förutom valda ombud även ledamöter av föreningsstyrelsen.

   
§10 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
 

Ordinarie föreningsstämma avhålles under mars månad efter kallelse av föreningsstyrelse. Fördragningslista, verksamhets- och revisionsberättelse samt eventuella prepositioner och motioner skall tillställas sektionsstyrelsen senast 8 dagar före stämman. Motionstiden utgår den 31 januari.

   
§11 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
 

Föreningsstyrelsen kan sammankalla till extra föreningsstämma, då omständigheterna det påfordra. Föredragningslista skall tillställas ombuden senast 8 dagar före stämman.

   
§12 DAGORDNING
  Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden upptagas:
  1) val av ordförande för stämman
  2) val av sekreterare för stämman
  3) val av 2 justeringsmän och 2 röstkontrollanter
  4) verksamhetsberättelse
  5) ekonomisk rapport
  6) revisionsberättelse
  7) fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
  8) handläggning av ärenden som inkommit i stadgeenlig ordning
(motioner, propositioner)
  9) fastställande av medlemsavgifter
  10) fastställande av kostnadsersättning åt styrelsen och revisorer
  11) val av föreningsordförande
  12) val av föreningsledamöter på två år
  13) val av 2 suppleanter
  14) val av 2 revisorer på två år (växelvis 1 och 1)
  15) val av 2 revisorssuppleanter
  16) val av 2 ledamöter i valberedningen

12.1

Röstning
  Alla val skall ske antingen med acklamation eller med slutna sedlar och avgöras med enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal vid öppen omröstning äger ordföranden utslagsröst och vid sluten omröstning skall lotten gälla.

Rösterna för sektionerna fördelar sig enligt nedan:
 

Medlemmar i sektionerna Antal röster
   
0 - 100 1
101 - 200 2
201 - 300 3
301 - 400 4
401 > 5
   
   
§13 ANNAN FRÅGA  (Motioner/Propositioner) PÅ FÖRENINGSSTÄMMA
  Annan fråga skall, för att kunna handläggas av ordinarie föreningsstämma, ha av föreningsstyrelse (proposition) eller sektionsstyrelse (motion) tillhörande föreningen inlämnats skriftligt till föreningsstämman före 31 januari.
   
§14 DISKUSSION AV ÖVRIGA FRÅGOR PÅ FÖRENINGSSTÄMMAR
  Vid stämma får beslut ej fattas i andra ärenden än de som upptagits på föredragningslistan. Sedan denna genomgåtts, kan efter stämmans godkännande diskussion få äga rum i övriga frågor.
Beslut kan ej fattas i fråga behandlad under denna punkt.
   
§15 VALBEREDNING
  Valberedningen består av 1 ledamot från föreningsstyrelsen, tillika sammankallande, samt 2 ledamöter valda av ordinarie föreningsstämma.
   
§16 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
  Valberedningen åligger att avge förslag till de val, som skall verkställas av ordinarie föreningsstämma.
Föreningens valberedning skall vid behov även biträda sektionerna i dess arbete.
   
§17 FÖRENINGSSTYRELSEN
  Föreningsstyrelsen består av
  Ordförande
4 ledamöter (kassör, sekreterare, v. ordf)
2 suppleanter
   
17.1 Föreningsstämman väljer:
Ordförande för 1 år
Ledamöter för 2 år (växelvis 2 och 2)
Suppleanter för 1 år
   
17.2 Föreningsstyrelsen utser:
bland de på föreningsstämman valda ledamöter
vice ordförande
kassör
sekreterare
 
  Vid förfall för ordförande och vice ordföranden utser föreningsstämman annan ledamot att leda förhandlingarna.
   
 17.3 Föreningsstyrelsen äger fatta beslut:
när kallelse till samtliga ledamöter utsänts senast 3 dagar före mötet och minst 3 ledamöter är närvarande och är eniga om besluten.
   
 17.4 Föreningsstyrelsen äger att:
a) granska och godkänna av sektionerna antagna stadgar och representations- bestämmelser, så att de ej strider mot föreningens principer eller skulle
äventyra dess organisatoriska enhet.
b) uppdraga åt sektion att anordna mästerskapstävling
c) avgöra till föreningsstyrelsen hänskjutna tvister
d) å förenings vägnar besluta i alla till detta hörande ärenden, varom icke annorlunda bestämmes i dessa stadgar. Viktigare frågor bör hänskjutas till avgörande av föreningsstämman.
e) till sig adjungera person för särskilt uppdrag
   
17.5 Föreningsstyrelsen åligger att:
a) i föreningen invälja sektioner
b) avgöra dispensärärenden
c) handhava och ansvara för föreningsmedel
d) bereda inkomna förslag och i övrigt sköta löpande ärenden
e) stödja och stimulera sektionerna i deras verksamhet
f) besluta om utdelande av utmärkelser
g) minst en gång om året kalla sektionerna för överläggningar
   
§18 REVISION
  Antalet revisorer skall vara två med två suppleanter.
Revisorerna väljs växelvis för 2 år medan suppleanter väljs för 1 år.

Det åligger revisorerna att granska föreningsstyrelsens och sektionsstyrelserna räkenskaper två gånger årligen, protokoll och förvaltning under kalenderår.
Revisionsberättelsen bör överlämnas till styrelsen senast 30 dagar före årsstämman.
   
§19 SEKTIONER
  Föreningens verksamhet bedrives huvudsakligen inom sektioner. Föreningsstyrelsen beslutar om startande av sektion.
Antagande/nedläggande av sektions verksamhet beslutas på föreningsstämman.
   
19.1 Deltagare
Rätt att deltaga i sektionens verksamhet äger varje medlem inom föreningen
som till sektionen erlagt fastställda start- och andra avgifter och som i övrigt
fullgjort sina skyldigheter mot sektionen och föreningen.
   
19.2 Organisation
Sektionens angelägenheter handhaves av sektionsstämma, sektionsstyrelse, i förekommande fall, ett verkställande utskott inom styrelsen samt revisorer.
   
19.3 Ordinarie årsstämma
Sektionsstämman sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen.
Sådan kallelse skall utfärdas minst 8 dagar före stämman och innehålla dagordning för stämman samt om möjligt även verksamhets- och revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret, förkommande
propositioner och motioner.
   
19.4 Extra sektionsstämma
Extra sektionsstämma sammanträder när sektionsstyrelsen eller förenings- styrelsen så finner kallat.
Kallelse skall utfärdas minst 8 dagar före stämman och innehålla dagordning.
   
19.5 Dagordning
Vid ordinarie sektionsstämma skall följande ärenden förekomma:
1) val av ordförande för stämman
2) val av sekreterare för stämman
3) val av 2 justeringsmän och 2 röstkontrollanter
4) sektionsstyrelsens berättelse för det förflutna året
5) revisorernas berättelse för samma tid
6) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7) handläggning av ärenden, som av sektionsstyrelsen hänskjuts till sektionsstämman för avgörande, eller inkommit i stadgeenlig tid
8) val av styrelse (se § 19.8)
9) val av revisorer (se § 19.8)
10) frågor rörande sektionens interna angelägenheter, avgifter, planerade av tävlingar etc.
   
 19.6 Motioner/Propositioner
Fråga, som skall upptagas på dagordningen och avgöras på sektionsstämman, skall ha inlämnats till sektionsstyrelsen enligt respektive sektions bestämmelser.
   
19.7 Annan fråga på årsstämman
Vid stämman får beslut ej fattas i andra ärenden än dem som upptagits på föredragningslistan. Sedan denna genomgåtts, kan efter stämmans godkännande diskussion få äga rum i andra frågor.
   
19.8 Sektionsstyrelse
Sektionsstämman väljer:
Ordförande på ett år, övriga ledamöter på två år, med halva antalet varannat år.
Sektionsstämman utser:
Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare, v. ordförande och andra funktioner som styrelsen anser nödvändiga.
Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott om detta anses lämpligt för sektionsarbetets utförande.
Sektionsstämman väljer också 2 revisorer jämte ersättare, med uppdrag att granska sektionens räkenskaper.
   
19.9 Sektionsstyrelsen åligger:
att anordna och administrera tävlingar inom den idrottsverksamhet som tillhör sektionen
att lämna tillstånd till tävlingar inom samma verksamhetsområde
att avgöra protester och tvister, samt vara första dömande instans i förliknings- och straffärenden, såsom i Rikskorpens stadgar och straffbestämmelser
föreskrivas. Sektionen åligger att föra straffliggare
att avgöra eventuella dispensfrågor, berörande sektionens egna representationsbestämmelser
Dispenser som kan hänföras till föreningens anslutningsformer, avgöres alltid av föreningsstyrelsen
att i samråd med föreningsstyrelsen besluta i de frågor, som hänföres till § 17.4 punkt a och b i föreningsstadgarna
   
19.10 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar för sektionerna fastställes av föreningsstyrelsen efter sektionsstämmans förslag.
   
19.11 Andra sektioner
Sektionsstadgarna gäller i tillämpliga delar även för föreningens sektioner av allmän karaktär.
   
   
 

Dessa stadgar är antagna vid årsstämman den 31 mars 2010.

   
   
  För att öppna stadgarna som Word-dokument Klicka Här
Uppdaterad: 07 JUN 2016 21:09 Skribent: Henrik Jorendal

Postadress:
Volvo IF
Lars-Göran Andreasson, Apelsingatan 99
42654 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: +46313220642
E-post: This is a mailto link

Se all info