Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019 - protokoll


Datum/tid:    2019-02-11 kl 18.00-19.00

Plats:              Kils Hästcenter Hannäs

Närvarande:   Se deltagarförteckning, bilaga 1

                     

 §1      Klubbens ordförande förklarade mötet öppnat.

§2      Till mötesordförande valdes Eva Jansson.

§3      Britt Lööv valdes till sekreterare för årsmötet.

§4      Beslutades att röstlängd skulle fastställas när denna behövdes. En deltagarlista för mötet upprättades.

§5      Till protokolljusterare och rösträknare valdes Laila Marklars och Diana Johansson.

§6      Dagordningen fastställdes med tillägg av två övriga frågor – Verksamhetsplan och Zonledare.

§7      Fastställdes att mötet hade utlysts i laga ordning.

§8      Verksamhetsberättelsen delades ut och mötets sekreterare föredrog den-samma. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen med två rättelser (komplettering av en tävlande medlem samt ändring av årtal). Verksamhetsberättelsen bifogas detta protokoll.

§9      Revisorernas berättelse lästes upp av Marie Bryske.

§10    Balans- och resultaträkning fastställdes.

§11    Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§12    Beslutades att styrelsen under 2019 ska ha sju ledamöter och tre suppleanter.

§13    Till ordförande på 1 år valdes enhälligt Diana Johansson.

§14    Val av ledamöter

         Omval 2 år:   Ann-Sophie Björkman

                              Nina Eberleh

                               Britt Lööv

 

         1 år kvar:       Diana Johansson

                               Laila Marklars

                               Urban Söderqvist

                               Lina Thor

        
Val av suppleanter

         Omval 2 år:   Maria Vallgren

         1 år kvar:       Gunnar Nilsson

                               Anna Södersten

 

§15    Linnea Magnusson valdes som ungdomsledamot.  Platsen som personlig suppleant lämnades vakant.

§16    Tävlingssektionen kvarstår med samma bemanning som tidigare och kompletteras med Anna Södersten.

§17    Till revisorer omvaldes Eva Jansson och Tomas Larsson. Till revisors-suppleant omvaldes Eva A Jansson.

§18    Beslutades att valberedningen skulle bestå av två ledamöter.

§19    Omval gjordes av Marie Bryske som utsågs till sammankallande av valberedningen och omval av Eva A Jansson som ledamot.

§20    Frågan om val av ombud till olika konferenser och möten hänskjuts till styrelsen.

§21    Beslutades att årsavgiften för 2020 inte ändras utan kvarstår på 300 kr.

§22    Övriga ärenden

-        Förslag till verksamhetsplan
delades ut och föredrogs av Britt Lööv. Årsmötet godkände verksamhetsplanen.

-        Zonledare
Britt Lööv utsågs under 2018 till zonledare för Region Mitt (Dalarna-Värmland-Örebro). Britt redogjorde kort för vad som ingår i zonledarens uppgift. Ann-Sophie Björkman är distrikts-grenledare i Värmland och hon redogjorde också kort för sin roll.

-        Motioner
Inga motioner hade kommit in till årsmötet.

§23    Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Uppdaterad: 17 FEB 2019 22:12 Skribent: Britt Lööv
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Wermlands Körsällskap - Ridsport
c/o Diana Johansson, Västra Torggatan 14
66530 Kil

Besöksadress:
Hannäsudden
66591 Kil

Kontakt:
Tel: +46736248140
E-post: dianajohansson@live....

Se all info