Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021 - protokoll


Datum/tid:    2021-02-15 kl 18.00-19.00

Plats:            Via Teams

Närvarande:   Se deltagarförteckning, bilaga 1

                     

 §1      Klubbens ordförande förklarade mötet öppnat.

§2      Till mötesordförande valdes Eva Jansson.

§3      Ann-Sophie Björkman valdes till sekreterare för årsmötet.

§4      Beslutades att röstlängd skulle fastställas när denna behövdes. En deltagarlista för mötet upprättades.

§5      Till protokolljusterare och rösträknare valdes Lina Thor och Diana Johansson.

§6      Dagordningen fastställdes.

§7      Fastställdes att mötet hade utlysts i laga ordning.

§8      Verksamhetsberättelsen delades ut och mötets sekreterare föredrog densamma. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen bifogas detta protokoll.

§9      Revisorernas berättelse lästes upp av Marie Bryske.

§10    Balans- och resultaträkning fastställdes.

§11    Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§12    Beslutades att styrelsen under 2021 ska ha sju ledamöter och två suppleanter.

§13    Till ordförande på 1 år valdes Diana Johansson.

§14    Val av ledamöter

         Omval 2 år:   Ann-Sophie Björkman

                              Anna Södersten

                               Britt Lööv

 

         1 år kvar:       Diana Johansson

                               Laila Marklars

                               Urban Söderqvist

                               Lina Thor

        
Val av suppleanter

         1 år kvar:       Gunnar Nilsson

         Nyval 2 år:     Amanda Fjellman

 

§15    Vakant ungdomsledamot.

§16    Ingen ytterligare sektion.

§17    Till revisorer omvaldes Eva Jansson och Tomas Larsson. Till revisorssuppleant omvaldes Eva A Jansson.

§18    Beslutades att valberedningen skulle bestå av två ledamöter.

§19    Omval valberedning gjordes av Eva A Jansson och Marie Bryske som utsågs till sammankallande av valberedningen.

§20    Frågan om val av ombud till olika konferenser och möten hänskjuts till styrelsen.

§21    Beslutades att årsavgiften för 2022 inte ändras utan kvarstår på 300 kr.

§22    Övriga ärenden

-        Förslag till verksamhetsplan
delades ut och föredrogs av Britt Lööv. Årsmötet godkände verksamhetsplanen.

-        Motioner
Inga motioner hade kommit in till årsmötet.

§23    Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Uppdaterad: 17 FEB 2019 22:12 Skribent: Britt Lööv
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Wermlands Körsällskap - Ridsport
c/o Diana Johansson, Västra Torggatan 14
66530 Kil

Besöksadress:
Hannäsudden
66591 Kil

Kontakt:
Tel: +46736248140
E-post: kassor@wermlandskors...

Se all info