Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR

för den ideella föreningen Ystads Fäktklubb (YFK) med hemort i Ystad kommun bildad den 11 januari 1935.

Dessa stadgar är fastställda av årsmöte den 17 mars 2001. (Vid senare ändringar anges vilka paragrafer som ändrats och när detta skett.)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §         Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter: Fäktning

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” (se bilaga).

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §         Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlem­mar.

3 §         Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet (SF) Svenska Fäktförbundet (SvFF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom distriktsidrottsförbundet (DF) Skånes Idrottsförbund samt specialidrottsdistriktsförbundet (SDF) Sydsvenska Fäktförbundet (SsFF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS (riksidrottsstyrelsen) eller vederbörande SF-, SDF- eller DF‑styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 §         Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 §         Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelse­ledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.


6 §         Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

7 §         Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.

8 §         Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrel­sen.

9 §         Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisions­berättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas veder­börande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 §       Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillstäl­las den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reg­lerna i RF:s stadgar.

11 §       Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam­hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 §       Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat före­ningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslut­ning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela med­lemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att med­lemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 §       Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

       har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

       har rätt till information om föreningens angelägenheter,

       skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

       har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av före­ningen,

       skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

14 §       Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 §       Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Tidpunkten skall fastställas senast sex veckor före årsmötet.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlem­marna, eller kungöras i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 §       Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 §       Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 §       Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 §       Beslut och omröstning-

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ord­föranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §       Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbets­tagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 §       Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1

Fastställande av röstlängd för mötet

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

3

Val av protokolljusterare och rösträknare

4

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5

Fastställande av föredragningslista

6

a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 

b) styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.

Fastställande av medlemsavgifter.

10.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksam­hets-/räkenskapsåret.

11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.

Fastställande av antal styrelse- resp. revisorssuppleanter samt antal ledamöter i valberedningen

13.

Val av

 

a) föreningens ordförande för en tid av ett år

 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

 

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år

 

d) två revisorer jämte ev. suppleanter för en tid av ett år (I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta)

 

e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ord­förande

 

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud)

14.

Övriga frågor

Beslut  i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 §       Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställ­ningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 §       Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och en-två övriga ledamöter valda av årsmötet. Anta­let övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall fin­nas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen samman­träder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast den 1 december tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlem­mar sitt förslag.

REVISORER

24 §       Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verk­samhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 §       Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, fyra övriga ledamöter och en-fyra suppleanter.

Styrelsen skall bestå av kvin­nor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattnings­havare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till  befattning inom styrelsen.

26 §       Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för fö­reningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, Svenska Fäktförbundets, Sydsvenska Fäktförbun­dets och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

       tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

       verkställa av årsmötet fattade beslut,

       planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

       ansvara för och förvalta föreningens medel,

       tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 §, och

       förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens för­handlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

       förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

       föra protokoll över styrelsens sammanträden,

       se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

       se till att fattade beslut har verkställts,

       om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,

       årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

       föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,

       se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.,

       svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över förening­ens räkenskaper,

       årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

       utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

       se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

       i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

       föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,

       se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 §       Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokollföras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokol­let.

28 §       Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlö­pande underrätta styrelsen härom.

TVIST

29 §       Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för even­tuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 


Bilaga till stadgar för Ystads Fäktklubb

Antagna 2001-03-17

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrotts­utveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälso­inriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade  bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

 

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

·      den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

·      alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska för­utsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

·      den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgruppe­ringar

·      de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

·      den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Uppdaterad: 21 SEP 2009 21:28 Skribent: Hans Wahl

 

 

Postadress:
Ystads FK - Fäktning
Pilgränd 3
27142 Ystad

Besöksadress:
Pilgränd 3
27142 Ystad

Kontakt:
Tel: 0701110093
E-post: This is a mailto link

Se all info