Hoppa till sidans innehåll

Stadgar Ystads Skyttegille


STADGAR
för den ideella föreningen Ystad Skyttegille med hemort i Ystad kommun.
Bildad den 23 mars 1861, ”Skarpskyttarna”. Organisationsnummer 848000-1794
Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 24-3-2009.

Ändamål
Föreningen ska bedriva gevärsskytte och automatvapenskytte
Föreningens uppgift är att verka för skyttet som en folksport och idrott med samhällsansvar
där alla kan delta på lika villkor.
Föreningen satsar särskilt på bredd-//elit-//och ungdomsverksamhet.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en drog och dopingfri idrott.

Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Tillhörighet m m
Föreningen är medlem i Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) och är därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är
belägen samt vederbörande skyttesportsdistriktsförbund (SDF) inom SvSF.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan.
På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SvSF styrelse eller vederbörande SDF- eller DF-styrelse är
föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda
uppgifter.

Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av särskilt utsedda personer i
styrelsen och/eller anställd personal.

Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31
december.

Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar
inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet
med vad som anges i 33 §.

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras
t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvSF.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 §
Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga
beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag
på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i
Riksidrottsförbundets stadgar.
11 §
Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift under verksamhetsåret får anses ha begärt sitt utträde ur
föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
12 §
Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som
mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen
varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar,
fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet
skall skälen för detta redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet
skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas inom tre veckor enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.
13 §
Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda
         organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• skall i tid betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
14 §
Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom
idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
15 §
Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller
kungöras i ortspressen, eller på föreningens hemsida. Vidare skall kallelse jämte förslag till
föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats eller på föreningens hemsida. Har
förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i
kallelsen.
Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga som t.ex. klubblokal och/eller hemsida.
16 §
Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari. Styrelsen skall till årsmötet avge
skriftligt yttrande över förslaget.
17 §
Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Alla medlemmar såväl aktiva som passiva (stödmedlemmar) som har betalat förfallna medlems-
avgifter och under mötesåret fyller lägst 7 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
18 §
Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
19 §
Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet
avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika
röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
20 §
Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom
föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
21 §
Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta.
e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud);.
13. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den
inte finns med i kallelsen till mötet.
22 §
Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att
hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra
årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet, eller kungöras inom samma tid i
ortspressen, eller på föreningens hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista
anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta
åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och
18§.
VALBEREDNINGEN
23 §
Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av minst två ledamöter valda av årsmötet. I valberedningen bör bägge könen
och olika åldersgrupper finnas representerade.
Valberedningen skall senast en månad före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets
slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för röstberättigade
medlemmar.
REVISORER
24 §
Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
STYRELSEN
25 §
Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst åtta övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor såväl
som män. Då barn/ungdomsverksamhet finns i föreningen skall styrelsen ha ungdomsrepresentation.
Efter avslutat årsmöte hålls ett konstituerande möte där styrelsen inom sig utser vice ordförande samt
inom eller utom sig, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot
före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m.
nästföljande årsmöte. Det ska utses minst 2 suppleanter
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut
av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
26 §
Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, SvSF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet
enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 §, och
• förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar
och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut
efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen
skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.
27 §
Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt
det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast
därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras vid nästkommande möte och
underskrivas av sekreterare och mötesordförande. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
28 §
Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion,
kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta
styrelsen härom.
TVIST
29 §
Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist
skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SvSF:s stadgar, avgöras
enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för
skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den
skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell
sekreterare, delas lika mellan parterna

 

HÄR kan du ladda ner stadgarna för Ystads Skyttegille.

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:22 Skribent: Niclas Ember

Stöd vår förening & anslut dig
till vår förening hos Svenska Spel.

Tävlingskalendern

 

Sponsorer:

 Sparbanken Syd logga

 

YAlogotype

E-post till webmaster

besöksräknare 

Postadress:
Ystads SG - Skyttesport
Roger Nilsson, Saritslövsvägen 43
27433 Skurup

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info