Hoppa till sidans innehåll

Arkiv


Skrivelse till kommunen

 

Sammanfattning

 

Ystad småbåtshamn har ett geografiskt perfekt läge som ”mellanlandning”, då det gäller fritidsbåtar på väg till eller från Östersjön. En förutsättning för att kunna ta emot dessa, är att det finns en väl fungerande organisation som ansvarar för mottagandet. Under senare tid har det fungerat lite si och så med mottagandet, vilket påtalats av besökande båtar. Vad vi kan förstå har detta inneburit att man i stor utsträckning ”ratat” Ystad småbåtshamn, eller endast stannat en kortare period än vad som avsetts. Vi vill påpeka att detta inte är en empirisk studie, utan det är vad som uppfattats av gästande båtbesättningar. Låt oss tillsammans göra Ystad småbåtshamn till något mer än geografiskt perfekt läge, låt oss tillsammans utveckla småbåtshamnen till den bästa småbåtshamnen, där man stannar länge, och känner sig välkommen.

 

Ystad segelsällskap har underhand informerats om planerade förändringar i småbåtshamnen, som sannolikt kommer att påverka både segelsällskapets och övriga intressenters verksamhet. Segelsällskapet har därför beslutat att sammanställa denna inlaga med önskemål om att, i positiv anda, kunna påverka de beslut som tas, så de på bästa möjliga sätt kommer småbåtshamnens verksamhetsutövare till gagn. Det förtjänar att påpekas att Ystad segelsällskap, vid ett flertal tillfällen, har kontaktat övriga intressenter. Det kan konstateras att dessa har en positiv syn på samverkan och hjälpa till med synpunkter så att småbåtshamnens projektering uppfyller samtliga intresseorganisationers önskemål på en väl fungerande anläggning, både för befintliga verksamheter och framtida verksamheter. Denna skrivelse behandlar i princip bara det som berör Ystad segelsällskap, men kan också beröra andra verksamhetsutövare, (exempelvis sanitetsanläggningar).

 

Vi har valt att bryta ut delar av verksamheterna i rubrikform och behandla var och en för sig, för att sedan ge en bild av helheten.

 

Hamnkontor och hamnkapten

 

Hamnkontor skall, till skillnad från i dag, vara tydligt utmärkt och språkmässigt skyltat med minst engelska, tyska och franska, (eventuellt även polska). Helst skall hamnkontoret, om möjligt, vara fristående från övriga faciliteter. Segelsällskapet ser helst att hamnkontoret är lokaliserat på asfaltplanen öster om slipen, där finn i dag en parkering och uppställningsplats för jollar.

 

Småbåtshamnen behöver en ”hamnkapten” som lotsar gästbåtar rätt. Där både båtturister och båtägare med båtplats kan få hjälp med praktiska saker runt sin hamnplats.
Man kan även tänka sig att han förestår husbilsparkeringen och övrig parkering på grusplanen för båtuppställning.

 

 

 

 

 

Turistkontor med bemanning

 

Under en säsong vistas över etthundratusen turister i och runt småbåtshamnen. Dessa behöver service, och ett bemannat turistkontor vid hamnen skulle vara till glädje både för båtturister, husbilsturister, flanörer och lunch-/middagsgäster. Turistkontoret kan vi tänka oss i anslutning till hamnkontoret, dock särskilt.

 

Sanitetsbyggnad/er

 

En utbyggnad av marinans sanitetsbyggnad är nödvändigt, då denna är för knapp för dagens behov, och i synnerhet avseende förväntad utveckling av småbåtshamnen. Man kan välja att förlänga befintlig byggnad och ett annat alternativ är att bygga en ny sanitär anläggning på grusplanen, ungefär där mastskjul och verkstad är situerade i dag. Möjligheterna är många, huvudsaken är att man tar hänsyn till detta vid projekteringen. Det finns toaletter och duschar i lokal bakom segelsällskapets byggnad, som enligt uppgift, är i relativt gott skick. Byggnaden skall ha använts före befintlig marinabyggnad togs i bruk. Med hänsyn till alla flanörer bör det anläggas offentliga toaletter i anslutning till marinan.

 

Sanitetsanläggningar båt/husbil

 

Befintlig utrustning för toalettömning behöver ses över och eventuellt med tanke på framtida nyttjande/lagkrav bör ytterligare en projekteras. I samband med anläggande av ny tömningsanordning är det lämpligt att anordna denna så husbilars/husvagnars behov kan täckas.

 

Då det gäller avspolning av båtar vid upptagning, bör det anläggas en särskild plats för detta i anslutning till upptagningsplats.

 

 

Jollebryggan/Jollesegling

 

Segelsällskapet har för avsikt att utveckla ungdomsverksamheten. En av förutsättningarna är att, i projekteringen av småbåtshamnen, erhålla ett lämpligare geografiskt område än i dag. Det innebär att jolleseglingsfaciliteterna skulle flyttas från dagens läge, över slipen och anläggas precis i början av/intill gräsplanens västra ände. I samband med flytten, skulle även ”körplanen” vid slipen stängas av för trafik och ett betalsystem för slipen, liknande det som finns i Björlanda Kile skulle anläggas. Bryggorna för jollesegling skulle anläggas där ”Hiortenbryggan” i dag är belägen.

 

 

 

 

 

Bryggor i småbåtshamnen

 

Segelsällskapet har, godtyckligt, mätt utrymmet i hamnen och kan konstatera att det får plats fyra bryggor bestående av flytbryggor med y-bommar. En utmärkning av bryggorna vad gäller platsernas längd och bredd är här på sin plats. Dessa skulle läggas parallellt med östra betongbryggan vid vilken fiskarna förtöjer.

 

Flytbryggan längst västerut skulle ha långsides förtöjning på västra sidan och vinkelrätt emot på östra sidan.

 

Norra kanten mot grönområdet, längs med promenadstråket, skulle utrustas med fasta bryggor i etage, som även skulle kunna tjäna som ”sittplatser”. Förtöjning av båtar skulle ske med träpålar ”på danskt vis”.

 

”Fiskebryggan”, östra betongbryggan skall också förtöja med pålar ”på danskt vis”.

 

En förutsättning för anläggande av flytbryggor i småbåtshamnen är att man lyckas med att dämpa vågbildningen/sjöhävningen in i hamnen, då nuvarande förhållanden kommer att innebära ohemula drift- och underhållskostnader vid installation av flytbryggor.

 

Helhetsyn

 

YSS ambition är att medverka till att skapa en hamn som väl fyller de krav och funktioner som rimligen idag kan förutse gälla för de kommande 30 åren vilket bör vara livslängden på den kommande investeringen.

Man skall dock hålla i minnet att utan småbåtar i hamnen och dess verksamhet i hamnen försvinner en stor del av det positiva värdet med hela området och därav följer att projekteringen av förändringar, oavsett investeringstakten, måste redan nu vägas in i planerna så att en naturlig och ändamålsenlig logistik erhålles.

 

Vidare vill vi peka på dagens konfliktområde (utrymmet mellan jollehuset, marinan och slip) vad gäller funktionen kontra de verksamheter som tillkommit under åren. Man måste ha respekt för att det i detta område hanteras stora vikter som dessutom har stor volym samtidigt som övrig trafik och verksamhet skall flyta på som "vanligt".

 

Ett rimligt konstaterande är att hantering av båtar/master/jollar står i konflikt med verksamheter som Marinan/Rökeriet/Husbilar mm samt medborgarnas närvaro i området.

 

Det är möjligt att allt utom jolleverksamheten fysiskt skall ske någon annan plats än i detta område till exempel inne i stora hamnen och i kombination med uppställningsplats under vinterhalvåret. Oavsett vad bör det upprättas en "kravspecifikation" för de olika funktioner som måste finnas i en väl fungerande småbåtshamn och i detta arbete är YSS beredd att lämna ett positivt bidrag.

 

Naturligtvis grundar sig Ystad segelsällskap förslagna åtgärder på ett visst egenintresse. Oavsett detta faktum är merparten av förslagen ovan, gångbara för alla intressenter i Ystad småbåtshamn. Sanitära anläggningar, turistinformation, användarvänliga brygganordningar m m, listan kan göras lång.

 

 
Ystad segelsällskap är intresserade att ta aktiv del i utformningen av småbåtshamnen och vi anser oss väl lämpade att specificera krav och komma med förslag till lösningar. Vi har i vår organisation personer som är, eller har varit yrkesverksamma, med byggprojekt av denna omfattning. Det gäller såväl projekterings- som entreprenadarbeten.

 

Vi förutsätter att aktuella förslag rörande ombyggnaden remitteras till oss för synpunkter och utlåtande.

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

Karl Johansson

Ordförande

Ystad segelsällskap

Det finns inget album kopplat till denna sida.

            

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Ystads SS - Segling
c/o Pehr Ola Pehrsson, Kupolgatan 8
27136 Ystad

Kontakt:
Tel: 041114859
E-post: This is a mailto link

Se all info