Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR

 YSTADS SEGELSÄLLSKAP

  

antagna

 å allmänt sammanträde den 9 september 1932

 

reviderade

den 20 april 1934, den 23 mars 1948, den 29 april 1963,

den 2 februari 1979, den 29 januari 1996 och den 3 februari 2000

 

Inledande bestämmelser

§ 1

Sällskapets ändamål är att befrämja segelsporten genom att verka för sammanslutning mellan dess utövare och uppmuntra hågen och intresset för sjön.

§ 2    

Sällskapets hemort är Ystad, där dess ordinarie sammanträden skall hållas.

Medlemskap m.m.

§ 3    

Medlem inväljes av styrelsen efter därom gjord skriftlig anmälan. Styrelsen förbehåller sig rätten att övertyga sig om att den inträdessökande inte häftar i skuld till annan förening för års- eller andra i vederbörande förenings stadgar fastställda avgifter, vilka förfallit till betalning under sistlidna år.

Genom beslut å ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot.

§ 4    

Medlem som vill utträda ur sällskapet gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och är därmed omedelbart skild från sällskapet; eventuella förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande.

§ 5    

Medlem som brutit mot sällskapets stadgar eller som handlat mot hederns lagar kan av styrelsen tilldelas varning eller uteslutas ur sällskapet.

Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärendet. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. Medlem som uteslutits av styrelsen äger rätt att vid möte med sällskapet söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar från det han fick del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylika besvär skall föreläggas det ordinarie möte som hålles närmast efter besvärstidens utgång och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klaganden minst 8 dagar förut kallas medelst rekommenderat brev.

§ 6    

Båt registrerad i sällskapet skall godkännas av styrelsen, tillhöra i sällskapet inskriven medlem och ej användas i förvärvssyfte.

Skulle anmärkning mot båts underhåll och sjövärdighet göras, äger styrelsen att undersöka förhållandet, varefter ägaren, om så påfordras, ålägges att företaga de påpekade ändringarna.

Medlemsavgift

§ 7    

Medlem erlägger årsavgift, vars storlek för varje verksamhetsår fastställes vid sällskapets ordinarie årsmöte. Hedersledamot är befriad från avgifter.

Årsavgiften skall vara betald senast den 1 maj. Om så icke skett trots påminnelse anses vederbörande ha utträtt ur sällskapet.

Deltagande i tävlingar

§ 8    

Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar som omfatta idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga.

Styrelsen

§ 9    

Sällskapets angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av minst 5 och högst 9 personer och för dessa 2 suppleanter. Antal samt ledamöter väljes enligt nedan å ordinarie årsmöte. Styrelsen skall innefatta ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och intendent.

Ordföranden och suppleanterna väljs för en tid av ett år, de övriga för två år. Styrelseledamöterna avgår med hälften varje år. Avgående styrelseledamot kan omväljas.

Styrelsen bör sammankallas minst en gång per månad. För besluts fattande inom styrelsen erfordras att samtliga styrelsens ledamöter blivit kallade samt att minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordföranden.

Protokoll över styrelsesammanträde skall justeras av den vid sammanträdet fungerande ordföranden. Vid varje styrelsesammanträde föredrages protokollet från föregående sammanträde.

Styrelseledamöternas uppgifter är i huvudsak:

 1. Ordföranden är sällskapets officiella representant och firmatecknare samt leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.
 2. Sekreteraren tillsammans med vice sekreteraren för och förvarar protokoll över styrelsens sammanträden, registrerar och förvarar inkommande skrivelser, upprättar förslag till styrelsens årsberättelse samt sköter övriga ärenden som faller under sekretariatet.
 3. Kassören sköter sällskapets finanser.
 4. Intendenten svarar för sällskapets materiella tillgångar.        

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

Sektioner

§ 10  

Seglingsverksamheten handhaves av kappseglingssektionen, ungdomssektionen och fritidssektionen. Härutöver finns båtgårdssektionen.    

För varje sektion utses bland röstberättigade medlemmar en sektionsstyrelse bestående av ordförande jämte erforderligt antal övriga ledamöter.

Sektionsstyrelseledamöterna väljes för två år och avgår med hälften varje år i respektive styrelse. Avgående ledamot kan omväljas. En ledamot av varje sektionsstyrelse bör om möjligt tillhöra styrelsen.         

Kappseglings- och ungdomssektionernas styrelser åligger

 • att regelbundet hålla protokollförda möten,
 • att leda medlemmarnas träning, samt
 • att anordna, leda och protokollföra dels klubbmästerskap och övriga tävlingar inom sällskapet, dels allmänna tävlingar till vilka styrelsen lämnat sitt medgivande.        

Fritidssektionens styrelse åligger

 • att regelbundet hålla protokollförda möten, samt
 • att anordna eskaderseglingar, temakvällar, utbildning och andra gemensamma aktiviteter.         

Båtgårdssektionens styrelse åligger

 • att regelbundet hålla protokollförda möten, samt
 • att handhava sällskapets båtgård.

Sektionsstyrelse upprättar förslag till utgifts- och inkomststat ävensom arbetsplan för sektionens verksamhet under nästföljande verksamhetsår samt budgetuppföljning under innevarande år. Förslaget ingives till styrelsen å tid som av denna bestämmes. Styrelsen, som äger vidtaga eventuellt erforderliga ändringar i förslaget, fastställer och protokollför utgifts- och inkomststat ävensom arbetsplan för varje sektion. 

Möten

§ 11

Med Ystads Segelsällskap hålles dels ordinarie årsmöte före den 1 mars, dels extra möten när så styrelsen finner det nödvändigt eller då minst 10 medlemmar gör framställning därom hos styrelsen. Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande av att kallelse till dessa möten skall utfärdas antingen genom annonsering i pressen eller genom personlig kallelse senast tre veckor i förväg.  

§ 12

Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får icke utövas med fullmakt. 

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt.

§ 13

Mötet är beslutsmässigt då minst 10 medlemmar är närvarande, av vilka minst 4 är styrelseledamöter.

§ 14

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden.

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Sektionsstyrelsernas och styrelsens berättelser.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 7. Val av styrelse enligt § 9.
 8. Val av sektionsstyrelser enligt § 10.
 9. Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år; i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
 10. Övriga val.
 11. Fastställande av årsavgift och budget.
 12. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnade av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet. 

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

§ 15

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12.

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m.m.) tillhandahålles revisorerna senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

§ 16

Revisorerna åligger att granska sektionsstyrelsernas och styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.

Beslut

§ 17

Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestämmes utgången - utom i frågor som omförmäles i § 18 - genom enkel majoritet.

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla som biträdes av ordföranden; vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Alla beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor

§ 18

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om sällskapets upplösning får endast vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. Förslag om ändring av dessa stadgar eller om sällskapets upplösning skall meddelas senast tre veckor i förväg i samband med kallelse till ordinarie årsmöte.

§ 19

Beslut om upplösning av sällskapet skall innehålla föreskrift om användning av sällskapets tillgångar för bestämt idrottsbefrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

§ 20  

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 

Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för sällskapets medlemmar. 

 

Uppdaterad: 03 FEB 2013 18:35 Skribent: Pehr Ola Pehrsson

            

 

Vi stödjer segelsporten i Ystad

 

 

 


Postadress:
Ystads SS - Segling
c/o Pehr Ola Pehrsson, Kupolgatan 8
27136 Ystad

Kontakt:
Tel: 041114859
E-post: This is a mailto link

Se all info