Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


 

 

 

 

Stadgar för

Ystads Segelsällskap

 

antagna

 å allmänt sammanträde den 9 september 1932

 reviderade

 den 20 april 1934, den 23 mars 1948, den 29 april 1963,

 den 2 februari 1979, den 29 januari 1996, den 3 februari 2000

 och den 23 februari 2019

 

  

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §  Ändamål

Ystads Segelsällskap är en ideell förening med ändamål att främja segelsporten och annat båtliv genom att bedriva seglingsidrott, verka för sammanslutning mellan båtlivets utövare och uppmuntra hågen och intresset för sjön. Föreningen ska motverka all form av diskriminering och aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §  Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Ystads Segelsällskap.

Föreningens organisationsnummer är 848000-3378.

Föreningen har hemort och säte i Ystads kommun, där föreningens årsmöten ska hållas.

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i Svenska Seglarförbundet (specialidrottsförbund, SF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Skånes Idrottsförbund (distriktsidrottsförbund, DF) och Skånes Seglarförbund (specialidrottsdistriktsförbund, SDF). Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut och att på begäran av dessa idrottsorgan ställa föreningens handlingar till förfogande och lämna begärda uppgifter.

4 §  Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6 §  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten. Den som genom sådan delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 §  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid ettvart av två på varandra följande årsmöten, hållna med minst tre månaders mellanrum. Minst ett av årsmötena ska vara ett ordinarie årsmöte.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 §  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid ettvart av två på varandra följande årsmöten, hållna med minst tre månaders mellanrum. Minst ett av årsmötena ska vara ett ordinarie årsmöte.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras, t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och båda årsmötenas protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF. 

2 kap. Föreningens medlemmar

1 §  Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål i enlighet med dessa stadgar kan beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap sker skriftligen. Ansökan får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller verksamhet, bryta mot föreningens stadgar eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas, ska sökanden ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslut att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad sökanden ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.

Ordinarie årsmöte får besluta att utse medlem till hedersledamot.

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningens organ samt följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut;
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen;
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid varje tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen;
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna;
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap. 2 §; och
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 §  Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande.

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

4 §  Medlemsavgift och utträde

Medlemsavgift för verksamhetsåret fastställs av ordinarie årsmöte. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

Medlemsavgift ska betalas senast den 1 maj. Om så inte skett trots påminnelse, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen på egen begäran.   

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Har medlem vid utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.

5 §  Uteslutning m.m.

Medlem får uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått och, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort. 

3 kap.  Årsmöte

1 §  Tidpunkt och kallelse

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls under februari eller mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålls enligt 4 §.

Kallelse till ordinarie årsmöte med förslag till föredragningslista ska av styrelsen tidigast fyra och senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före ordinarie årsmöte. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av ordinarie årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av ordinarie årsmöte.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen till handa senast den 31 december året före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 §  Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande behandlas och protokollföras.

1.         Fastställande av röstlängd för mötet.

2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.         Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.         Fastställande av föredragningslista.

6.         Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.         Fastställande av medlemsavgifter.

10.       Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.       Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.       Val av

a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c)  ordförande och övriga ledamöter i sektionsstyrelserna enligt 7 kap. 1 §;

d) två revisorer jämte två suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.       Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om frågan inte angetts i kallelsen till mötet.

4 §  Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst tio röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i kallelsen till mötet behandlas.

5 §  Beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar och är beslutsmässigt med minst tio sådana medlemmar närvarande.

6 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;
 • att medlemskap har beviljats senast två månader före årsmötet; och
 • att medlemsavgift har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Röstning får inte ske genom ombud.

7 §  Valbarhet

Valbar till styrelsen, sektionsstyrelse och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, till ledamot i valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

8 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 §  Ikraftträdande

Beslut fattat av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs. 

4 kap.  Valberedning

1 §  Sammansättning

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. En allsidig sammansättning ska eftersträvas.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 §  Åligganden

Valberedningen bereder valen inför kommande ordinarie årsmöte och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens, sektionsstyrelsernas och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast den 30 november året före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser och upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering på årsmötet påbörjas, ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap.  Revision

1 §  Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna till handa senast fyra veckor före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet. 

6 kap.  Styrelsen

1 §  Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra-åtta övriga ledamöter. En allsidig sammansättning ska eftersträvas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, intendent och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 §  Åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och föreningens stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande lagar, författningar och andra bindande regler;
 • verkställa av årsmötet fattade beslut;
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för underliggande föreningsorgan;
 • ansvara för och förvalta föreningens medel;
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen;
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §; och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.

Styrelsen beslutar om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 §  Delegation av beslutanderätt

Styrelsen får delegera sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Den som fattat beslut med stöd av sådan delegation ska fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

7 kap.  Övriga föreningsorgan

1 §  Sektioner och andra underliggande föreningsorgan

Föreningen har för sin verksamhet följande sektioner.

 1. Kappseglingssektionen, som svarar för föreningens kappseglingsverksamhet.
 2. Ungdomssektionen, som svarar för föreningens ungdomsverksamhet och jolleseglarskolor.
 3. Fritidssektionen, som svarar för föreningens eskaderseglingar och andra gemensamma aktiviteter.
 4. Båtgårdssektionen, som svarar för föreningens båtgård.

För varje sektion utses en sektionsstyrelse bestående av ordförande och erforderligt antal övriga ledamöter. Ledamot i sektionsstyrelse väljs för en tid av två år. Minst en ledamot av varje sektionsstyrelse bör ingå i styrelsen.

Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2 §  Instruktioner

Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 §  Budget och verksamhetsplan

Sektionsstyrelse upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Förslaget inges till styrelsen för godkännande på tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning och den väntade utvecklingen av föreningens verksamhet.

4 §  Återrapportering

Sektionsstyrelse ska fortlöpande underrätta styrelsen om sin verksamhet genom återrapportering i den ordning som styrelsen bestämmer, i instruktion eller på annat sätt.  

*

 

 

Uppdaterad: 03 FEB 2013 18:35 Skribent: Pehr Ola Pehrsson

imagezdmxm.png

HamelSails logo

 

image44gxb.png

 

imageywdym.png

 

image0rmtq.png

 

imagedz0cb.png

 

Ystad Skeppshandel

 

imagejjtt.png

 

imagepet94.png

 

 

Postadress:
Ystads SS - Segling
c/o Pehr Ola Pehrsson, Kupolgatan 8
27136 Ystad

Kontakt:
Tel: 041114859
E-post: This is a mailto link

Se all info