Hoppa till sidans innehåll

Drifandis stadgar fastställda vid möte 2018-10-16


SIF:s STADGEMALL FÖR ISLANDSHÄSTSFÖRENINGAR 1.0

Stadgarna har upprättats enligt Svenska Islandshästförbundets stadgemall version 2015-12-01 som var fastställda av Svenska Islandshästförbundets styrelse den 29 november 2015

1. Allmänna bestämmelser 

1 §  Ändamål 

2 §  Föreningens namn m.m. 

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m. 

4 §  Beslutande organ  

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår 

6 §  Firmateckning  

7 §  Stadgeändring  

8 §  Tvist/skiljeklausul 

9 § Upplösning av föreningen  

2. Föreningens medlemmar 

1 §  Medlemskap  

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter 

3 §  Medlems deltagande i tävlingsverksamhet 

4 §  Utträde  

5 §  Uteslutning m.m. 

6 § Överklagande  

7 § Medlemskapets upphörande  

3. Årsmöte  

1 §  Tidpunkt och kallelse  

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

3 §  Sammansättning och beslutförhet 

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 

5 §  Ärenden vid årsmötet 

6 §  Valbarhet 

7 §  Extra årsmöte  

8 §  Beslut och omröstning  

9 §  Ikraftträdande  

4. Valberedning  

1 §  Sammansättning  

2 §  Åligganden  

5. Revision  

1 §  Revisorer och revision  

6. Styrelsen  

1 §  Sammansättning  

2 §  Styrelsens åligganden  

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning  

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten  

7. Övriga föreningsorgan  

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan  

2 §  Instruktioner 

3 §  Budget och verksamhetsplan  

4 §  Återrapportering  

 

  

1. Allmänna bestämmelser

1 §  Ändamål

Drifandi Islandshästförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Islandshästförbundet (SIF). Föreningen är en sammanslutning av för islandshästsporten intresserade med ändamål att främja islandshästens användning på sätt som anges i SIFs stadgar, med särskild målsättning att öka islandshästintresset i allmänhet samt tillsammans med Åmålstravet skapa en gemensam samlingsplats för människor med ett stort intresse för hästar. Målet är att bygga broar mellan olika discipliner inom häst och skapa en gemenskap.

 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (Bilaga: 1 kap RF:s stadgar, bilaga).

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 §  Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Drifandi Islandshästförening.

Föreningens organisationsnummer är 802 520 -4176

Föreningen har sin hemort/säte i Åmål.

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4 §  Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

6 §  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör eller annan styrelseledamot som styrelsen utsett att teckna firma. Ovan nämnda har rätt att teckna firma var för sig och de har rätt att företräda föreningen i alla bankrelaterade ärenden. Vid större ekonomiska ärenden krävs ett styrelsebeslut.

7 §  Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 §  Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening eller SIF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven SIF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra följande årsmöten, hållna med minst en månads mellanrum. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar tillfaller SIF.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SIF.

2. Föreningens medlemmar

1 §  Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SIF.

2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut, ska betala de avgifter som beslutats av föreningen, har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §, har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 §  Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

4 §  Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening under pågående verksamhetsår, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte. Om medlem inte betalat medlemsavgift trots påminnelse får föreningen besluta om medlemskapets upphörande. Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört. Man kan utträda ur föreningen inför ett nytt år genom att inte betala medlemsavgiften.

5 §  Uteslutning m.m.

Medlem får uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning kan även begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SIF.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3. Årsmöte

1 §  Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.  Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 §  Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen inte företrädas av ombud. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

att medlemskap har beviljats före årsmötet; och

att medlemsavgifter har betalats före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 §  Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

Mötets öppnande

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Fastställande av föredragningslistan

Fastställande av röstlängd för mötet

Val av protokolljusterare och rösträknare.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Fastställande av medlemsavgift i föreningen för nästföljande år

Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Val av

föreningens ordförande för en tid av ett år;

vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Hälften av ledamöterna väljs vartannat år.

suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

2 revisorer jämte 1 suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; en representant till distriktets styrelse samt

ombud till riksmötet samt suppleanter till dessa

ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Övrig information

Mötets avslutande

6 §  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7 §  Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 §  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.  För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 §  Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4. Valberedning

1 §  Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen bör bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 §  Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast en vecka före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5. Revision

1 §  Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda i god tid före årsmötet.

Revisorerna ska granska föreningens verksamhet och styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse i god tid före årsmötet.

6. Styrelsen

1 §  Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt det antal övriga ledamöter årsmötet beslutar. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

Styrelsen ska inom sig utse de befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 §  Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska – inom ramen SIF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,

verkställa av årsmötet fattade beslut,

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,

ansvara för och förvalta föreningens medel,

fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,

tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och

förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7. Övriga föreningsorgan

1 §  Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Årsmöte och styrelse får vid behov inrätta kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2 §  Instruktioner

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 §  Budget och verksamhetsplan

Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

4 §  Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.

 

Uppdaterad: 25 APR 2019 21:12 Skribent: Malin Rahm

 

Postadress:
Drifandi - Islandshäst
Illesäter 2 Svingån
45897 Högsäter

Kontakt:
Tel: 0738220896
E-post: This is a mailto link

Se all info