Hoppa till sidans innehåll

Fàkurs Stadgar


STADGAR FÖR FÁKUR ISLANDSHÄSTFÖRENING.

§ 1 Namn Föreningens namn är Fákur Islandshästförening och dess verksamhet bedrivs i Borås med omnejd.

 

§ 2 Ändamål
Föreningen är ideell med syftet att verka för vidgad kännedom om islandshästen och dess användning inom hästsport och rekreation, samt att samla alla vänner av islandshästen kring sådana aktiviteter och gemensamma uppgifter som främjar dessa syften.

Föreningen ska verka för att samla sina medlemmar i demokratisk och jämställd anda för att främja det gemensamma intresset. Föreningen ska i sin verksamhet lägga vikt vid att stärka och bevara islandshästens unika egenskaper, då särskilt islandshästens speciella gångarter och robusthet.

 

§ 3 Verksamhet
Fákur Islandshästförening ska anordna medlemsaktiviteter och uppmuntra tävlingsdeltagande i olika former. Klubbmästerskap ska om möjligt arrangeras i egen regi, eller i samverkan med annan islandshästförening.

Information till medlemmarna sker genom Fákurmail, samt via hemsidan www.fakur.se och föreningens sida på Facebook. Vid behov sker utskick med post. Verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Fákur Islandshästförening lyder under Svenska Islandshästförbundet (SIF).

 

§ 4 Medlemskap
Medlemskap i Fákur Islandshästförening medges den som har intresse av att stödja föreningen, dess syfte och målsättning och som förbinder sig att efterleva Svenska Islandshästförbundet (SIF) och Fákurs stadgar.

Huvudmedlem är den som via lokalföreningen även erlägger medlemsavgift i Svenska Islandshästförbundet (SIF). Endast huvudmedlem äger rätt att ställa upp som kandidat till Fákurs styrelse.

Lokalmedlem är den som erlägger medlemsavgift till Fákur Islandshästförening, men inte till Svenska Islandshästförbundet (SIF). Lokalmedlem äger samma rättigheter som huvudmedlem, dock kan lokalmedlem inte deltaga i officiella tävlingar anordnade av Svenska Islandshästförbundet (SIF), eller ställa upp som kandidat till Fákurs styrelse.

Stödmedlem är den som är huvudmedlem i annan lokalförening, samt erlägger medlemsavgift till Fákur Islandshästförening. Stödmedlem äger samma rättigheter som huvudmedlem, förutom i tävlingssammanhang där man representerar sin huvudförening. Stödmedlem kan inte heller tävla om klubbmästerskap.

Minior är en person till och med det kalenderår han/hon fyller 12 år. Junior är en person till och med det kalenderår han/hon fyller 18 år.

Senior är en person från och med det kalenderår han/hon fyller 18 år. Familjemedlem är en person boende på samma adress som seniormedlem.

En medlem kan uteslutas ur föreningen, om medlemmen i fråga handlat i uppenbar strid med Fákurs stadgar. Beslut om uteslutning fattas av Fákurs årsmöte med minst 2/3 majoritet. Har medlemsavgift inte avlagts före sista förfallodag upphör medlemskapet att gälla.§ 5 Medlemsavgift
Medlemsavgiften är uppdelad i två delar. Svenska Islandshästförbundets medlemsavgift som fastställs på Riksårsmötet samt Fákurs medlemsavgift som fastställs för nästföljande år på Fákurs årsmöte.

Medlemsavgift förfaller till betalning senast en vecka innan Fákurs årsmöte. Nya medlemmar ska erlägga full årsavgift när helst på året inträde i Fákur sker. Medlem, vilken erlagt för året fastställd medlemsavgift, äger rätt att deltaga i tävlingar enligt gällande tävlingsreglemente, samt kurser och andra aktiviteter som anordnas.

 

§ 6 Organisation
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår räknas per kalenderår.
Under verksamhetsåret träffas Fákurs styrelse under minst sex (6) tillfällen, utöver detta bestämmer styrelsen själv hur många träffar som behövs.

 

§ 7 Styrelse
Fákurs angelägenheter handhas av, en av årsmötet vald, styrelse bestående av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter och minst två (2) och högst fyra (4) suppleanter.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter närvarar vid mötet.
Ordförande väljs på ett år. Hälften av ledamöterna väljs varje år och mandatperioden är på två (2) år, för att säkra Fákurs kontinuerliga verksamhet. Verksamheten granskas av revisor vald på Fákurs årsmöte.

1. Ordförande

2. Kassör

3. Sekreterare

4. Ledamot

5. Ledamot

6. Suppleant

7. Suppleant

Beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsemöte ska protokoll föras, som ska justeras av mötesordförande och en ledamot. Kallelse till styrelsemöte sker via papper- eller e-post senast två veckor före mötet. Samtliga ledamöter och suppleanter ska kallas till mötet.

Styrelsen åligger bland annat:

 Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.

 Verkställa besluta fattade av årsmötet.

 Handha och ansvara för föreningens medel.

 Utse kommittéer eller sektioner som behövs för verksamheten.

 Fatta beslut i frågor från medlemmar och kommittéer/sektioner.

 Övervaka stadgarnas efterlevnad.

 Utse ombud och ombudssuppleant till förbundets riksårsmöte i enlighet med SIFs stadgar.

 Hålla kontakt med förbundet.

 Fortlöpande förse revisorn med styrelseprotokoll och annan väsentlig information.

 Inför varje årsmöte presentera en översiktlig verksamhetsplan och ekonomisk plan för det kommande året.


§ 8 Fákurs årsmöte
Årsmöte ska hållas senast i februari månad. Kallelse skickas med pappers- eller e-post till alla medlemmar och stödmedlemmar med beräknat mottagande senast tre (3) veckor före mötet. Extra årsmöte kan vid behov inkallas av styrelsen.

Dagordningen vid ordinarie årsmöte ska innefatta följande punkter.
 Mötets öppnande.

 Godkännande av föredragningslista.

 Mötets behöriga utlysande.

 Fastställande av röstlängd.

 Val av mötesordförande.

 Val av mötessekreterare.

 Val av två justerare, tillika rösträknare.

 Behandling av verksamhetsberättelsen.

 Behandling av årsbokslut och föredragning av revisorns berättelse.

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 Diskussion och beslut om arbetsplan för innevarande år.

 Diskussion och beslut om budget för innevarande år.

 Fastställande av medlemsavgift för Fákur för det kommande året.

 Fastställande av årsavgift för Fákur stödmedlem för det kommande året.

 Fastställande av avgifter för Toarpsdalsbanan för det kommande året.

 Val av ordförande för ett år.

 Val av kassör (ojämna år) på två år, alternativt fyllnadsval.

 Val av sekreterare (jämna år) på två år, alternativt fyllnadsval.

 Val av styrelseledamöter och suppleanter på två år.

 Val av revisor, samt revisorsersättare.

 Val av ledamöter till valberedning, varav en sammankallande.

 Behandling av motioner och propositioner.

 Övrig information.

 Mötets avslutande.

Varje medlem och stödmedlem kan ställa förslag till årsmötet. Sådana förslag ska vara Fákurs styrelse tillhanda senast den 31/12 för behandling på det kommande årsmötet. Styrelsen ansvarar för att alla medlemmar har tillgång till årsmötets handlingar i god tid innan mötet.

Alla medlemmar och stödmedlemmar har rätt att närvara och yttra sig på årsmötet. Rösträtt har alla huvud-, lokal- och stödmedlemmar som senast en vecka innan årsmötet har erlagt medlemsavgift, eller kan visa att medlemsavgift erlagts senast när årsmötet öppnas. Fullmakter är inte tillåtna.

Alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som efter kallelse i vederbörlig ordning har rösträtt och därmed är behörig att delta i mötets beslut.

§ 9 Revisor och räkenskap
Revisor och revisorsersättare väljs för ett (1) år. Revisor ska fortlöpande granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning. Revisor avgör om användandet av föreningens medel har skett i överensstämmelse med dess målsättning. Revisor ska vid räkenskapsårets utgång granska årsbokslut, räkenskaperna och styrelsens förvaltning, samt avge revisionsberättelse till årsmötet.

§ 10 Firmateckning
Firman tecknas av ordförande och kassör var för sig, eller på så sätt som styrelsen bestämmer.


§ 11 Valberedningen
Valberedningen har att i god tid före årsmötet, genom kontakter med styrelse och medlemmar, ta fram förslag på kandidater till en ny styrelse samt revisor. Dessa förslag ska presenteras för medlemmarna i god tid före årsmötet.

 

§ 12 Stadgeändring
För bifall till stadgeändring krävs ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra), eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två efter varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, hållna med minst en månads mellanrum.

 

§ 13 Föreningens upplösande
Föreningen kan upplösas efter beslut på två efter varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, med 2/3 majoritet. Föreningens tillgångar ska överföras till Svenska Islandshästförbundet (SIF) och årmötet väljer med enkel majoritet två likvidatorer som får i uppgift att verkställa överförandet.

Uppdaterad: 06 JAN 2020 23:05 Skribent: Jenny Werneholm
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Fákur Islandshästförening - Islandshäst
Skattegården 4
51690 Dalsjöfors

Kontakt:
Tel: 0793217700
E-post: This is a mailto link

Se all info