Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy Islandshästföreningen Fákur


Integritetspolicy Islandshästföreningen Fákur

 

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter
Inledning

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn för behandling av personuppgifter beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar dina personuppgifter. Integritetspolicyn riktar sig till dig som medlem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Islandshästförening Fákur, 863500-5583, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är till exempel ditt namn, adress eller personnummer. Men det kan också handla om bilder, film, IP-adresser och andra typer utav uppgifter som hör ihop med en person och sparas digitalt. Med behandling av personuppgifter menas med allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig som medlem.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, tävlingsavgifter m.m.).
Svenska Islandshästförbundet (SIF) hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter av SIF/föreningen vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen

• Föreningsadministration

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet

• Licenshantering (SIF)

• Ansökan om bidrag

• Sammanställning av statistik och uppföljning

• Utbildningar arrangerade av föreningen

• Kontakt med medlem

 

Integritetspolicy Islandshästföreningen Fákur
• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling- Laglig grund för behandling

Hantering av medlemskap i föreningen-Avtal

Föreningsadministration -Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet- Avtal

Licenshantering -Avtal

Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet- Avtal

Ansökan om bidrag -Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning -Allmänt intresse

Utbildningar/aktiviteter arrangerade av föreningen -Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen- Intresseavvägning

Besök på vår hemsida- Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier- Intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Integritetspolicy Islandshästföreningen Fákur
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten), besök www.datainspektionen.se

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Uppdaterad: 08 DEC 2019 10:21 Skribent: Johan Andersson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Fákur Islandshästförening - Islandshäst
Skattegården 4
51690 Dalsjöfors

Kontakt:
Tel: 0793217700
E-post: [saknas] Information

Se all info