Hoppa till sidans innehåll

Stadgar och årsmöte


Årsmöte

  • Årsmöte var den 7 mars 2121, och hölls digitalt

Stadgar för Fidla Islandshästförening

Org. nr 802460-8229

2011-01-01

§ 1 Ändamål

Spelmansgårdens Ridklubb (föreningen) är en ideell förening som är medlem i Svenska Islandshästförbundet (SIF) som arbetar för att vara medlemmar i Svenska Ridsportsförbundet (Ridsportsförbundet) som i sin tur är medlemmar i Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

I och med medlemskapet i Ridsportsförbundet är Föreningen ansluten till Skånes Ridsportsförbund (Distriktet) och Skånes Distriksidrottsförbund samt SISU idrottsutbildarna i Skåne (Skåneidrotten). Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att främja ridningen i Sverige på sätt som anges i Ridsportsförbundets stadgar.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Simontorp.

§3 Medlemskap

Person, som anmäler sig till inträde och erlägger medlemskap, antages som medlem. Person som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte, kan av styrelsen förvägras medlemskap.

Företag eller enskild person kan vara stödjande medlemmar

§4 Hedersmedlem

Person som på synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

§5 Avgifter

Medlem erlägger årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, varje år fastställer av årsmötet.

Årsavgifterna skall erläggas till föreningens kassör eller på annat sätt som styrelsen bestämmer. Av avgifterna skall till Distriktet och till Ridsportsförbundet inbetalas så stor del som respektive årsmöte fastställt. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

Stödjande medlem erlägger en årsavgift om minst 50 kronor.

§6 Utträde och uteslutning

Medlem, som under ett helt år trots påminnelser underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur Föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur Föreningen, skall anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas inte.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportsförbundets, Distriktets, SIF; eller Föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportsförbundets anseende skadas. Samma gäller medlem som inte ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något annat sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada Föreningen eller dess verksamhet. För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem får yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar)

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakkta vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till den uteslutne i rekommenderat brev.

Beslutet gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats ärendet blivit slutligen avgjort. Beslut om utesslutning skall fattas av Föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

§7 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen.

Allmänt möte eller styrelsen kan tillsätta sektioner för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa sektioner har de befogenheter som styrelsen eller allmänt möte tilldelat dem.

§8 Verksamhets – och räkenskapsår

Föreningens verksamhets-och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§9 Stadgetolkning

Föreninges verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för Distriktet, SIF och Ridsportsförbundet.

I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka inte varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte, extra allmänna möte eller avgöres frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.

§10 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag till stadgeändring skall inges till styrelsen senast två månader före allmänt möte och av styrelsen hållas tillgängligt för enskilda medlemmar senast en månad före sådant möte. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena är ett årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av Svenska Ridsportsförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

För Föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena är ett årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigande är ense om beslutet. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar, varvid skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ridsportsfrämjande ändamål. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportsförbundet.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultatsräkningar, skall omedelbart tillställas Ridsportsförbundet.

§11 Rösträtt

Vid årsmötet samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyller 15 år en röst om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om medlemsavgiften för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 13 §, men inte rösträtt.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 12 Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i § 4 och § 10 avgörs genom

enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 13 Årsmöte

Årsmötet äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfäras minst en månad i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild medlem (motion) att upptagas till behandling på årsmötet om annat än stadgeändring (vilket behandlats i §10) skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Verksamhets-och förvaltningsberättelser, revisiorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall hållas tillgängliga för medlemmar senast 7 dagar före årsmötet och i kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

§ 14 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

4. Uppträttande och fastställande av röstlängd

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Fastställande av dagordning

7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse

9. Revisiorernas berättelse

10. Fastställande av resultat – och balansräkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal sektioner inför verksamhetsåret enligt § 22

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter, sektionsordförande (enligt §22) jämte suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

16. Val på ett år av ledamöter i valberedningen

17. Val av ombud till Ridsportsförbundets och Distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representeras av ombud.

18. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år.

19. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmötet

20. Sammansträdes avslutande

§15 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt § 10 föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av medlemmarna eller revisorerna så begär.

Styrelsen skall anordna extra allmänt senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som håller med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter att begäran inkommit.

Kallelser skall utfärdas minst 10 dagar i förväg  på så sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall anges det eller de ärenden som föranleder mötet.

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1 – 7 i 14§ samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

§ 16 Valberedningen

Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och 3 ledamöter valda av årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t om nästa årsmöte. Båda könen skall vara representerade liksom olika åldersgrupper.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningens ordförande skriftligen delge sitt förslag beträffande varje val enligt 14 § punkterna 12 – 15 samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. Ytterligare kandidatnomineringa kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedningen inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom styrelsen.

Valberedningens ledamöter har rätt att i egenskap av medlemmar i Föreningen avge förslag på kandidater.

§ 17 Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte inte är samlat föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen skall bestå av ordförande jämte fyra ledamöter samt ordförande från varje sektionskommitté i enlighet med § 22. Styrelsen skall dessutom bestå av två suppleanter.

Ordförande väljs av årsmötet på ett år, övriga ledamöter på två år med växelvis avgång och sektionsordförandena väljs på ett år. Suppleanterna väljs på två år med växelvis avgång.

Av Föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot.

Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande – och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot, tillika medlem, kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordförande när anledning till sammanträde föreligger. Ordförande är dessutom skyldig  att kalla till sammanträde om minst tre ledamöter så påfordrar.

Kallelsen skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordförande jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§ 18 Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger bla att

1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten

2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten

3. Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

4. Handha och ansvara för föreningens medel

5. Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets – och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa till revisorernas granskning

6. Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten

7. Där inte särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m fl

8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad

§ 19 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande eller vice ordföranden i föreningen med annan styrelseledamot eller på så sätt styrelsen bestämmer.

§ 20 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanters utses av årsmötet.

§21 Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, Distriktets, SIF och Ridsportsförbundets stadgar eller som RF, Distriktet, SIF eller Ridsportsförbundet från tid till annan beslutar.

§ 22 Sektioner

En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse

Ungdomssektion

Inom föreningen kan bildas en ungdomssektion, Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt för föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportsförbundets typstadgar för ungdomssektion.

Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.

Föreningsstyrelsen kan ha en representant i Ungdomssektionens sektionsstyrelse.

Sektionsstyrelsen bör ha minst en adjungerad representant i föreningsstyrelsen.

Övriga sektioner

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av allmänt möte eller extra allmänt möte. Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter. Sektionsordförande, tillika ledamot av Föreningens styrelse, väljs årligen på årsmötet ( se § 14 ovan). Övriga sektionsmedlemmar utses av på årsmötet vald sektionsordförande.

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

Uppdaterad: 13 APR 2019 18:05 Skribent: Linda Tinnert
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Fidla IH - Islandshäst
Ingegerd Dahlèn, Hulebäckserödsv 113
26698 Hjärnarp

Besöksadress:
Spelmansgården, Simontprpsv
26698 Hjärnarp

Kontakt:
Tel: 0702336392
E-post: [saknas] Information

Se all info